รายชื่อโรงเรียนที่ลงรับหนังสือ
ที่ ศธ 04114/ว 1102 เรื่อง จัดส่งคู่มือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้ว
(เรียงตามลำดับ)

โรงเรียนที่ลงรับแล้ว


- -สพป.มุกดาหาร
1 - 730227-ชุมชนเมืองหนองสูง
2 - 730120-นาหว้าประชาสรรค์
3 - 730142-บ้านเหล่าหมี
4 - 730022-บ้านเหล่าคราม
5 - 730151-บ้านด่านมน
6 - 730147-สยามกลการ 4
7 - 730133-บ้านหนองเม็ก
8 - 730198-บ้านนาหลัก
9 - 730140-บ้านนาโพธิ์
10 - 730113-ชุมชนดอนตาล
11 - 730001-ชุมชนศรีบุญเรือง
12 - 730020-โนนสะอาดราษฎร์บำรุง
13 - 730087-บ้านโคก 2
14 - 730078-อนุบาลมุกดาหาร
15 - 730125-บ้านหนองบอน
16 - 730078-อนุบาลมุกดาหาร
17 - 730124-บ้านภูล้อม
18 - 730015-คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา
19 - 730014-บ้านนาเสือหลายหนองยอ
20 - 730153-บ้านภูแผงม้า
21 - 730036-บ้านหนองแคนนาจาน
22 - 730009-แก้งโนนคำประชาสรรค์
23 - 730213-บ้านนาขามป้อมวิทยาคม
24 - 730203-พระราชทานบ้านหนองหมู
25 - 730109-บ้านนาหลวง 1
26 - 730021-บ้านพรานอ้น
27 - 730016-บ้านคำเขือง
28 - 730118-บ้านโคกพัฒนา
29 - 730150-บ้านคำสร้อย
30 - 730048-บ้านหนองหอยป่าหวาย
31 - 730240-บ้านโคกหินกอง
32 - 730018-บ้านโค้งสำราญ
33 - 730143-บ้านโคกสว่าง 1
34 - 730212-บ้านหว้านใหญ่
35 - 730183-บ้านดงหลวง
36 - 730071-คำสายทองวิทยา
37 - 730194-หมู่บ้านป่าไม้
38 - 730234-บ้านคำพอก 1
39 - 730233-บ้านโนนยาง
40 - 730069-บ้านม่วงหัก
41 - 730007-บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล"
42 - 730084-บ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎรสงเคราะห์"
43 - 730121-บ้านหนองกระยัง
44 - 730215-บ้านป่งขาม
45 - 730145-บ้านนายอ
46 - 730006-มุกดาลัย
47 - 730072-บ้านกุดโง้ง
48 - 730177-บ้านป่าเตย
49 - 730066-บ้านนาถ่อน
50 - 730042-บ้านนาหัวภู
51 - 730226-ชุมชนบ้านบางทรายน้อย
52 - 730155-บ้านคำนางโอก
53 - 730115-บ้านโพนสว่าง
54 - 730232-บ้านวังไฮ
55 - 730128-บ้านนาทาม
56 - 730180-บ้านโนนสะอาด 2
57 - 730208-บ้านหนองยาง
58 - 730160-บ้านอุ่มไผ่
59 - 730131-บ้านโนนสวาท
60 - 730096-ชุมชนบ้านคำชะอี
61 - 730173-บ้านนาอุดม
62 - 730088-บ้านดงยาง 1
63 - 730217-บ้านสองคอน
64 - 730206-บ้านชะโนด 2
65 - 730209-บ้านหนองหนาว
66 - 730178-ป่งแดงวิทยาคม
67 - 730129-บ้านนาป่ง
68 - 730244-บ้านหลุบปึ้ง
69 - 730123-บ้านนายาง
70 - 730122-บ้านบาก 2
71 - 730040-ชุมชนนาโสก
72 - 730108-บ้านโคกสว่าง 2
73 - 730031-บ้านโคกขามเลียน
74 - 730174-บ้านขอนแก่น
75 - 730156-บ้านนาหลวง 2
76 - 730011-บ้านนาคำน้อย 2
77 - 730149-ชุมชนบ้านม่วงไข่
78 - 730162-บ้านคำบง 1
79 - 730034-บ้านโพนสวาง
80 - 730077-บ้านเหมืองบ่า
81 - 730195-โรงเรียนร่มเกล้า
82 - 730106-บ้านห้วยลำโมง
83 - 730074-นาคำน้อยวิทยา
84 - 730039-แก้งนาบอนพิทยาสรรค์
85 - 730119-บ้านนาสะโน
86 - 730152-บ้านโนนเกษม
87 - 730057-บ้านผึ่งแดด
88 - 730222-บ้านขามป้อม
89 - 730243-บ้านแวง
90 - 730019-บ้านดงมัน
91 - 730196-บ้านก้านเหลืองดง
92 - 730246-บ้านเหล่าป่าเป้ด
93 - 730161-ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
94 - 730224-บ้านทรายทอง
95 - 730101-บ้านหนองกะปาด
96 - 730080-บ้านซ่ง
97 - 730083-บ้านแมด
98 - 730023-บ้านหนองแวง
99 - 730200-บ้านโพนไฮ
100 - 730237-บ้านหนองโอใหญ่
101 - 730046-บ้านดอนม่วย
102 - 730002-บ้านท่าไค้
103 - 730211-บ้านย้อมพัฒนา
104 - 730187-บ้านกกตูม
105 - 730210-บ้านเหล่าดง
106 - 730158-บ้านป่าแดง
107 - 730239-บ้านคำพี้
108 - 730095-ห้วยตาเปอะ
109 - 730097-บ้านกกไฮโนนน้ำคำ
110 - 730223-บ้านชะโนด 1
111 - 730235-บ้านงิ้ว
112 - 730216-สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา
113 - 730051-บ้านดงมอน
114 - 730242-บ้านภู
115 - 730238-บ้านโคกกลาง
116 - 730079-บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501
117 - 730086-บ้านค้อ
118 - 730081-บ้านโนนสังข์ศรี
119 - 730197-บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
120 - 730207-บ้านน้ำบ่อดง
121 - 730075-เมืองใหม่
122 - 730004-บ้านโนนศรี
123 - 730130-บ้านนามน
124 - 730032-นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง
125 - 730059-บ้านห้วยยาง
126 - 730241-บ้านเป้าป่าแสด
127 - 730085-บ้านเหล่า
128 - 730104-คำบกราษฎร์นุกูล
129 - 730165-บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
130 - 730190-บ้านนาหินกอง

โรงเรียนที่ยังไม่ลงรับหนังสือฉบับนี้


- -สพป.มุกดาหาร
1 - 730003-บ้านนาโปน้อย
2 - 730005-บ้านบุ่งอุทัย
3 - 730008-บ้านสามขามิตรภาพที่ 3
4 - 730010-บ้านคำป่าหลาย
5 - 730012-บ้านนาตะแบง 1
6 - 730013-บ้านนาสองห้อง
7 - 730017-บ้านคำเม็ก
8 - 730024-บ้านโคก 1
9 - 730025-บ้านป่าหวาย
10 - 730026-บ้านพังคอง
11 - 730027-บ้านสงเปือย
12 - 730028-โรงเรียนบ้านหนองบัว
13 - 730029-บ้านดงเย็น
14 - 730030-บ้านคำบง 2
15 - 730033-บ้านป่งโพน
16 - 730035-บ้านสามขัว
17 - 730037-บ้านป่งเปือย
18 - 730038-บ้านนาโด่
19 - 730041-บ้านหนองน้ำเต้า
20 - 730043-บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ
21 - 730044-บ้านคำผักหนอกสงเปือย
22 - 730045-บ้านคำฮี
23 - 730047-ชุมชนบางทรายใหญ่
24 - 730049-บ้านหนองแอก
25 - 730050-บ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา
26 - 730052-บ้านคำผึ้ง
27 - 730053-บ้านจอมมณีใต้
28 - 730054-ไตรมิตรวิทยาคม
29 - 730055-บ้านนาดี 2
30 - 730056-บ้านโนนตูม
31 - 730058-บ้านสงเปือยเหนือ
32 - 730060-บ้านหนองไผ่
33 - 730061-บ้านไร่
34 - 730062-โรงเรียน บ้านกุดแข้
35 - 730063-บ้านกุดแข้ใต้
36 - 730064-บ้านแก่นเต่า
37 - 730065-บ้านดงยาง 2
38 - 730067-บ้านนาโสกน้อย
39 - 730068-ชุมชนโพนทราย
40 - 730070-บ้านหนองหญ้าไซย์
41 - 730073-บ้านดานคำ
42 - 730076-บ้านศูนย์ไหม
43 - 730082-บ้านม่วง
44 - 730089-บ้านดอนป่าแคน
45 - 730090-บ้านตูมหวาน
46 - 730091-บ้านแฝก
47 - 730092-ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)
48 - 730093-บ้านโพนงาม
49 - 730094-บ้านหนองสระพังทอง
50 - 730098-บ้านแก้งช้างเนียม
51 - 730099-บ้านนาปุ่ง
52 - 730100-บ้านโนนสว่าง 1
53 - 730102-บ้านห้วยทราย 1
54 - 730103-บ้านกลาง
55 - 730105-บ้านบาก 1
56 - 730107-บ้านหนองเอี่ยน
57 - 730110-บ้านหนองบง
58 - 730111-บ้านหนองไฮ
59 - 730112-บ้านเหล่าสร้างถ่อ
60 - 730114-บ้านนาม่วง
61 - 730116-บ้านห้วยกอก 2
62 - 730117-นาสะเม็งวิทยา
63 - 730126-บ้านภูผาหอมพัฒนา
64 - 730127-บ้านป่าไร่
65 - 730132-บ้านห้วยทราย 2
66 - 730134-ชุมชนโพธิ์ไทร
67 - 730135-บ้านแก้ง 2
68 - 730136-บ้านโคกหนองหล่ม
69 - 730137-บ้านคำดู่
70 - 730138-บ้านดง
71 - 730139-บ้านนาคำน้อย 1
72 - 730141-บ้านภูวง
73 - 730144-บ้านท่าห้วยคำ
74 - 730146-บ้านป่าพยอม
75 - 730148-บ้านเหล่าแขมทอง
76 - 730154-คำแฮดประชาสรรค์
77 - 730157-บ้านบะ
78 - 730159-บ้านหนองสระพัง
79 - 730163-บ้านคำพอก 2
80 - 730164-บ้านนิคมร่มเกล้า
81 - 730166-บ้านหนองนกเขียน
82 - 730167-ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน
83 - 730168-บ้านห้วยกอก 1
84 - 730169-เตรียมทหาร รุ่นที่ ๑
85 - 730170-บ้านนากอก
86 - 730171-บ้านนาสองเหมือง
87 - 730172-บ้านน้ำเที่ยง 2
88 - 730175-บ้านคำไหล
89 - 730176-คณะเทศบาลนครกรุงเทพ
90 - 730179-บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
91 - 730181-หนองข่าประชาอุทิศ
92 - 730182-บ้านหนองแวงใหญ่
93 - 730184-บ้านเปียด
94 - 730185-บ้านโพนแดง
95 - 730186-บ้านโสก
96 - 730188-บ้านแก้งนาง
97 - 730189-บ้านขัวสูง
98 - 730191-บ้านปากช่อง
99 - 730192-สยามกลการ 5
100 - 730193-บ้านสานแว้
101 - 730199-บ้านฝั่งแดง
102 - 730201-บ้านมะนาว
103 - 730202-บ้านหนองคอง
104 - 730204-บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว
105 - 730205-โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
106 - 730214-บ้านนาดีโคกสวาท
107 - 730218-หนองผือดอนม่วง
108 - 730219-บ้านหว้านน้อย
109 - 730220-บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง
110 - 730221-เมืองพาลุกากรภูมิ
111 - 730225-บ้านโนนสว่าง 2
112 - 730228-บ้านคันแท
113 - 730229-บ้านนาตะแบง 2
114 - 730230-บ้านนาหนองแคน
115 - 730231-บ้านบุ่ง
116 - 730236-บ้านวังนอง
117 - 730245-บ้านเหล่าน้อย