รายชื่อโรงเรียนที่ลงรับหนังสือ
ที่ ศธ 04114/ว 143 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม มหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ๔.๐ สู่ภูมิภาค (ภาคอิสาน) แล้ว
(เรียงตามลำดับ)

โรงเรียนที่ลงรับแล้ว


- -สพป.มุกดาหาร
1 - 730194-หมู่บ้านป่าไม้
2 - 730236-บ้านวังนอง
3 - 730147-สยามกลการ 4
4 - 730148-บ้านเหล่าแขมทอง
5 - 730148-บ้านเหล่าแขมทอง
6 - 730211-บ้านย้อมพัฒนา
7 - 730027-บ้านสงเปือย
8 - 730058-บ้านสงเปือยเหนือ
9 - 730061-บ้านไร่
10 - 730187-บ้านกกตูม
11 - 730071-คำสายทองวิทยา
12 - 730009-แก้งโนนคำประชาสรรค์
13 - 730051-บ้านดงมอน
14 - 730130-บ้านนามน
15 - 730145-บ้านนายอ
16 - 730150-บ้านคำสร้อย
17 - 730214-บ้านนาดีโคกสวาท
18 - 730238-บ้านโคกกลาง
19 - 730159-บ้านหนองสระพัง
20 - 730117-นาสะเม็งวิทยา
21 - 730133-บ้านหนองเม็ก
22 - 730138-บ้านดง
23 - 730163-บ้านคำพอก 2
24 - 730132-บ้านห้วยทราย 2
25 - 730119-บ้านนาสะโน
26 - 730121-บ้านหนองกระยัง
27 - 730033-บ้านป่งโพน
28 - 730030-บ้านคำบง 2
29 - 730197-บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
30 - 730020-โนนสะอาดราษฎร์บำรุง
31 - 730017-บ้านคำเม็ก
32 - 730173-บ้านนาอุดม
33 - 730246-บ้านเหล่าป่าเป้ด
34 - 730221-เมืองพาลุกากรภูมิ
35 - 730011-บ้านนาคำน้อย 2
36 - 730113-ชุมชนดอนตาล
37 - 730208-บ้านหนองยาง
38 - 730032-นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง
39 - 730072-บ้านกุดโง้ง
40 - 730081-บ้านโนนสังข์ศรี
41 - 730115-บ้านโพนสว่าง
42 - 730216-สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา
43 - 730014-บ้านนาเสือหลายหนองยอ
44 - 730217-บ้านสองคอน
45 - 730002-บ้านท่าไค้
46 - 730152-บ้านโนนเกษม
47 - 730118-บ้านโคกพัฒนา
48 - 730198-บ้านนาหลัก
49 - 730207-บ้านน้ำบ่อดง
50 - 730096-ชุมชนบ้านคำชะอี
51 - 730239-บ้านคำพี้
52 - 730120-นาหว้าประชาสรรค์
53 - 730008-บ้านสามขามิตรภาพที่ 3
54 - 730102-บ้านห้วยทราย 1
55 - 730039-แก้งนาบอนพิทยาสรรค์
56 - 730078-อนุบาลมุกดาหาร
57 - 730078-อนุบาลมุกดาหาร
58 - 730078-อนุบาลมุกดาหาร
59 - 730078-อนุบาลมุกดาหาร
60 - 730161-ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
61 - 730165-บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
62 - 730190-บ้านนาหินกอง
63 - 730143-บ้านโคกสว่าง 1
64 - 730106-บ้านห้วยลำโมง
65 - 730177-บ้านป่าเตย
66 - 730122-บ้านบาก 2
67 - 730015-คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา
68 - 730142-บ้านเหล่าหมี
69 - 730176-คณะเทศบาลนครกรุงเทพ
70 - 730224-บ้านทรายทอง
71 - 730185-บ้านโพนแดง
72 - 730237-บ้านหนองโอใหญ่
73 - 730180-บ้านโนนสะอาด 2
74 - 730195-โรงเรียนร่มเกล้า
75 - 730018-บ้านโค้งสำราญ
76 - 730232-บ้านวังไฮ
77 - 730178-ป่งแดงวิทยาคม
78 - 730234-บ้านคำพอก 1
79 - 730048-บ้านหนองหอยป่าหวาย
80 - 730042-บ้านนาหัวภู
81 - 730065-บ้านดงยาง 2
82 - 730171-บ้านนาสองเหมือง
83 - 730206-บ้านชะโนด 2
84 - 730200-บ้านโพนไฮ
85 - 730227-ชุมชนเมืองหนองสูง
86 - 730007-บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล"
87 - 730034-บ้านโพนสวาง
88 - 730080-บ้านซ่ง
89 - 730022-บ้านเหล่าคราม
90 - 730203-พระราชทานบ้านหนองหมู
91 - 730031-บ้านโคกขามเลียน
92 - 730153-บ้านภูแผงม้า
93 - 730149-ชุมชนบ้านม่วงไข่
94 - 730134-ชุมชนโพธิ์ไทร
95 - 730209-บ้านหนองหนาว
96 - 730001-ชุมชนศรีบุญเรือง
97 - 730229-บ้านนาตะแบง 2
98 - 730066-บ้านนาถ่อน
99 - 730164-บ้านนิคมร่มเกล้า
100 - 730110-บ้านหนองบง
101 - 730109-บ้านนาหลวง 1
102 - 730088-บ้านดงยาง 1
103 - 730004-บ้านโนนศรี
104 - 730069-บ้านม่วงหัก
105 - 730083-บ้านแมด
106 - 730139-บ้านนาคำน้อย 1
107 - 730136-บ้านโคกหนองหล่ม
108 - 730045-บ้านคำฮี
109 - 730077-บ้านเหมืองบ่า
110 - 730156-บ้านนาหลวง 2
111 - 730179-บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
112 - 730005-บ้านบุ่งอุทัย
113 - 730129-บ้านนาป่ง
114 - 730076-บ้านศูนย์ไหม
115 - 730201-บ้านมะนาว
116 - 730174-บ้านขอนแก่น
117 - 730019-บ้านดงมัน
118 - 730108-บ้านโคกสว่าง 2
119 - 730210-บ้านเหล่าดง
120 - 730128-บ้านนาทาม
121 - 730074-นาคำน้อยวิทยา
122 - 730125-บ้านหนองบอน
123 - 730036-บ้านหนองแคนนาจาน
124 - 730166-บ้านหนองนกเขียน
125 - 730124-บ้านภูล้อม
126 - 730223-บ้านชะโนด 1
127 - 730073-บ้านดานคำ
128 - 730155-บ้านคำนางโอก
129 - 730023-บ้านหนองแวง
130 - 730175-บ้านคำไหล
131 - 730131-บ้านโนนสวาท
132 - 730123-บ้านนายาง
133 - 730029-บ้านดงเย็น
134 - 730231-บ้านบุ่ง
135 - 730243-บ้านแวง
136 - 730205-โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
137 - 730024-บ้านโคก 1
138 - 730160-บ้านอุ่มไผ่
139 - 730111-บ้านหนองไฮ
140 - 730151-บ้านด่านมน
141 - 730230-บ้านนาหนองแคน
142 - 730097-บ้านกกไฮโนนน้ำคำ
143 - 730183-บ้านดงหลวง
144 - 730075-เมืองใหม่
145 - 730063-บ้านกุดแข้ใต้
146 - 730040-ชุมชนนาโสก
147 - 730196-บ้านก้านเหลืองดง
148 - 730112-บ้านเหล่าสร้างถ่อ
149 - 730095-ห้วยตาเปอะ
150 - 730085-บ้านเหล่า
151 - 730035-บ้านสามขัว

โรงเรียนที่ยังไม่ลงรับหนังสือฉบับนี้


- -สพป.มุกดาหาร
1 - 730003-บ้านนาโปน้อย
2 - 730006-มุกดาลัย
3 - 730010-บ้านคำป่าหลาย
4 - 730012-บ้านนาตะแบง 1
5 - 730013-บ้านนาสองห้อง
6 - 730016-บ้านคำเขือง
7 - 730021-บ้านพรานอ้น
8 - 730025-บ้านป่าหวาย
9 - 730026-บ้านพังคอง
10 - 730028-โรงเรียนบ้านหนองบัว
11 - 730037-บ้านป่งเปือย
12 - 730038-บ้านนาโด่
13 - 730041-บ้านหนองน้ำเต้า
14 - 730043-บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ
15 - 730044-บ้านคำผักหนอกสงเปือย
16 - 730046-บ้านดอนม่วย
17 - 730047-ชุมชนบางทรายใหญ่
18 - 730049-บ้านหนองแอก
19 - 730050-บ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา
20 - 730052-บ้านคำผึ้ง
21 - 730053-บ้านจอมมณีใต้
22 - 730054-ไตรมิตรวิทยาคม
23 - 730055-บ้านนาดี 2
24 - 730056-บ้านโนนตูม
25 - 730057-บ้านผึ่งแดด
26 - 730059-บ้านห้วยยาง
27 - 730060-บ้านหนองไผ่
28 - 730062-โรงเรียน บ้านกุดแข้
29 - 730064-บ้านแก่นเต่า
30 - 730067-บ้านนาโสกน้อย
31 - 730068-ชุมชนโพนทราย
32 - 730070-บ้านหนองหญ้าไซย์
33 - 730079-บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501
34 - 730082-บ้านม่วง
35 - 730084-บ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎรสงเคราะห์"
36 - 730086-บ้านค้อ
37 - 730087-บ้านโคก 2
38 - 730089-บ้านดอนป่าแคน
39 - 730090-บ้านตูมหวาน
40 - 730091-บ้านแฝก
41 - 730092-ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)
42 - 730093-บ้านโพนงาม
43 - 730094-บ้านหนองสระพังทอง
44 - 730098-บ้านแก้งช้างเนียม
45 - 730099-บ้านนาปุ่ง
46 - 730100-บ้านโนนสว่าง 1
47 - 730101-บ้านหนองกะปาด
48 - 730103-บ้านกลาง
49 - 730104-คำบกราษฎร์นุกูล
50 - 730105-บ้านบาก 1
51 - 730107-บ้านหนองเอี่ยน
52 - 730114-บ้านนาม่วง
53 - 730116-บ้านห้วยกอก 2
54 - 730126-บ้านภูผาหอมพัฒนา
55 - 730127-บ้านป่าไร่
56 - 730135-บ้านแก้ง 2
57 - 730137-บ้านคำดู่
58 - 730140-บ้านนาโพธิ์
59 - 730141-บ้านภูวง
60 - 730144-บ้านท่าห้วยคำ
61 - 730146-บ้านป่าพยอม
62 - 730154-คำแฮดประชาสรรค์
63 - 730157-บ้านบะ
64 - 730158-บ้านป่าแดง
65 - 730162-บ้านคำบง 1
66 - 730167-ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน
67 - 730168-บ้านห้วยกอก 1
68 - 730169-เตรียมทหาร รุ่นที่ ๑
69 - 730170-บ้านนากอก
70 - 730172-บ้านน้ำเที่ยง 2
71 - 730181-หนองข่าประชาอุทิศ
72 - 730182-บ้านหนองแวงใหญ่
73 - 730184-บ้านเปียด
74 - 730186-บ้านโสก
75 - 730188-บ้านแก้งนาง
76 - 730189-บ้านขัวสูง
77 - 730191-บ้านปากช่อง
78 - 730192-สยามกลการ 5
79 - 730193-บ้านสานแว้
80 - 730199-บ้านฝั่งแดง
81 - 730202-บ้านหนองคอง
82 - 730204-บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว
83 - 730212-บ้านหว้านใหญ่
84 - 730213-บ้านนาขามป้อมวิทยาคม
85 - 730215-บ้านป่งขาม
86 - 730218-หนองผือดอนม่วง
87 - 730219-บ้านหว้านน้อย
88 - 730220-บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง
89 - 730222-บ้านขามป้อม
90 - 730225-บ้านโนนสว่าง 2
91 - 730226-ชุมชนบ้านบางทรายน้อย
92 - 730228-บ้านคันแท
93 - 730233-บ้านโนนยาง
94 - 730235-บ้านงิ้ว
95 - 730240-บ้านโคกหินกอง
96 - 730241-บ้านเป้าป่าแสด
97 - 730242-บ้านภู
98 - 730244-บ้านหลุบปึ้ง
99 - 730245-บ้านเหล่าน้อย