รายชื่อโรงเรียนที่ลงรับหนังสือ
ที่ ศธ 04114/ว503 เรื่อง ขอเชิญประชุม โครงการจัดการแข่งขันกีฬาในภาคเรียนที่ 1/2560 แล้ว
(เรียงตามลำดับ)

โรงเรียนที่ลงรับแล้ว


- -สพป.มุกดาหาร
1 - 730239-บ้านคำพี้
2 - 730014-บ้านนาเสือหลายหนองยอ
3 - 730015-คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา
4 - 730011-บ้านนาคำน้อย 2
5 - 730128-บ้านนาทาม
6 - 730206-บ้านชะโนด 2
7 - 730115-บ้านโพนสว่าง
8 - 730023-บ้านหนองแวง
9 - 730007-บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล"
10 - 730081-บ้านโนนสังข์ศรี
11 - 730203-พระราชทานบ้านหนองหมู
12 - 730103-บ้านกลาง
13 - 730112-บ้านเหล่าสร้างถ่อ
14 - 730104-คำบกราษฎร์นุกูล
15 - 730106-บ้านห้วยลำโมง
16 - 730020-โนนสะอาดราษฎร์บำรุง
17 - 730120-นาหว้าประชาสรรค์
18 - 730051-บ้านดงมอน
19 - 730195-โรงเรียนร่มเกล้า
20 - 730082-บ้านม่วง
21 - 730083-บ้านแมด
22 - 730129-บ้านนาป่ง
23 - 730085-บ้านเหล่า
24 - 730078-อนุบาลมุกดาหาร
25 - 730009-แก้งโนนคำประชาสรรค์
26 - 730002-บ้านท่าไค้
27 - 730119-บ้านนาสะโน
28 - 730117-นาสะเม็งวิทยา
29 - 730165-บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
30 - 730126-บ้านภูผาหอมพัฒนา
31 - 730246-บ้านเหล่าป่าเป้ด
32 - 730150-บ้านคำสร้อย
33 - 730147-สยามกลการ 4
34 - 730211-บ้านย้อมพัฒนา
35 - 730074-นาคำน้อยวิทยา
36 - 730123-บ้านนายาง
37 - 730209-บ้านหนองหนาว
38 - 730179-บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
39 - 730077-บ้านเหมืองบ่า
40 - 730183-บ้านดงหลวง
41 - 730231-บ้านบุ่ง
42 - 730149-ชุมชนบ้านม่วงไข่
43 - 730132-บ้านห้วยทราย 2
44 - 730114-บ้านนาม่วง
45 - 730152-บ้านโนนเกษม
46 - 730061-บ้านไร่
47 - 730143-บ้านโคกสว่าง 1
48 - 730240-บ้านโคกหินกอง
49 - 730217-บ้านสองคอน
50 - 730153-บ้านภูแผงม้า
51 - 730122-บ้านบาก 2
52 - 730142-บ้านเหล่าหมี
53 - 730136-บ้านโคกหนองหล่ม
54 - 730118-บ้านโคกพัฒนา
55 - 730173-บ้านนาอุดม
56 - 730100-บ้านโนนสว่าง 1
57 - 730039-แก้งนาบอนพิทยาสรรค์
58 - 730049-บ้านหนองแอก
59 - 730227-ชุมชนเมืองหนองสูง
60 - 730111-บ้านหนองไฮ
61 - 730148-บ้านเหล่าแขมทอง
62 - 730045-บ้านคำฮี
63 - 730045-บ้านคำฮี
64 - 730069-บ้านม่วงหัก
65 - 730034-บ้านโพนสวาง
66 - 730072-บ้านกุดโง้ง
67 - 730033-บ้านป่งโพน
68 - 730030-บ้านคำบง 2
69 - 730032-นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง
70 - 730095-ห้วยตาเปอะ
71 - 730029-บ้านดงเย็น
72 - 730035-บ้านสามขัว
73 - 730164-บ้านนิคมร่มเกล้า
74 - 730230-บ้านนาหนองแคน
75 - 730046-บ้านดอนม่วย
76 - 730176-คณะเทศบาลนครกรุงเทพ
77 - 730005-บ้านบุ่งอุทัย
78 - 730048-บ้านหนองหอยป่าหวาย
79 - 730004-บ้านโนนศรี
80 - 730001-ชุมชนศรีบุญเรือง
81 - 730121-บ้านหนองกระยัง
82 - 730019-บ้านดงมัน
83 - 730096-ชุมชนบ้านคำชะอี
84 - 730243-บ้านแวง
85 - 730036-บ้านหนองแคนนาจาน
86 - 730124-บ้านภูล้อม
87 - 730092-ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)
88 - 730191-บ้านปากช่อง
89 - 730190-บ้านนาหินกอง
90 - 730113-ชุมชนดอนตาล
91 - 730155-บ้านคำนางโอก
92 - 730088-บ้านดงยาง 1
93 - 730208-บ้านหนองยาง
94 - 730232-บ้านวังไฮ
95 - 730229-บ้านนาตะแบง 2
96 - 730006-มุกดาลัย
97 - 730181-หนองข่าประชาอุทิศ
98 - 730109-บ้านนาหลวง 1
99 - 730067-บ้านนาโสกน้อย
100 - 730066-บ้านนาถ่อน
101 - 730207-บ้านน้ำบ่อดง
102 - 730042-บ้านนาหัวภู
103 - 730197-บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
104 - 730196-บ้านก้านเหลืองดง
105 - 730018-บ้านโค้งสำราญ
106 - 730174-บ้านขอนแก่น
107 - 730145-บ้านนายอ
108 - 730093-บ้านโพนงาม
109 - 730110-บ้านหนองบง
110 - 730125-บ้านหนองบอน
111 - 730200-บ้านโพนไฮ
112 - 730205-โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
113 - 730105-บ้านบาก 1
114 - 730228-บ้านคันแท
115 - 730241-บ้านเป้าป่าแสด
116 - 730233-บ้านโนนยาง
117 - 730102-บ้านห้วยทราย 1
118 - 730244-บ้านหลุบปึ้ง
119 - 730178-ป่งแดงวิทยาคม
120 - 730101-บ้านหนองกะปาด
121 - 730175-บ้านคำไหล
122 - 730151-บ้านด่านมน
123 - 730031-บ้านโคกขามเลียน
124 - 730198-บ้านนาหลัก
125 - 730177-บ้านป่าเตย
126 - 730016-บ้านคำเขือง
127 - 730131-บ้านโนนสวาท
128 - 730040-ชุมชนนาโสก
129 - 730058-บ้านสงเปือยเหนือ
130 - 730108-บ้านโคกสว่าง 2
131 - 730013-บ้านนาสองห้อง
132 - 730008-บ้านสามขามิตรภาพที่ 3
133 - 730008-บ้านสามขามิตรภาพที่ 3
134 - 730008-บ้านสามขามิตรภาพที่ 3
135 - 730008-บ้านสามขามิตรภาพที่ 3
136 - 730008-บ้านสามขามิตรภาพที่ 3
137 - 730012-บ้านนาตะแบง 1
138 - 730059-บ้านห้วยยาง
139 - 730188-บ้านแก้งนาง
140 - 730245-บ้านเหล่าน้อย
141 - 730024-บ้านโคก 1
142 - 730138-บ้านดง
143 - 730079-บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501
144 - 730158-บ้านป่าแดง

โรงเรียนที่ยังไม่ลงรับหนังสือฉบับนี้


- -สพป.มุกดาหาร
1 - 730003-บ้านนาโปน้อย
2 - 730010-บ้านคำป่าหลาย
3 - 730017-บ้านคำเม็ก
4 - 730021-บ้านพรานอ้น
5 - 730022-บ้านเหล่าคราม
6 - 730025-บ้านป่าหวาย
7 - 730026-บ้านพังคอง
8 - 730027-บ้านสงเปือย
9 - 730028-โรงเรียนบ้านหนองบัว
10 - 730037-บ้านป่งเปือย
11 - 730038-บ้านนาโด่
12 - 730041-บ้านหนองน้ำเต้า
13 - 730043-บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ
14 - 730044-บ้านคำผักหนอกสงเปือย
15 - 730047-ชุมชนบางทรายใหญ่
16 - 730050-บ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา
17 - 730052-บ้านคำผึ้ง
18 - 730053-บ้านจอมมณีใต้
19 - 730054-ไตรมิตรวิทยาคม
20 - 730055-บ้านนาดี 2
21 - 730056-บ้านโนนตูม
22 - 730057-บ้านผึ่งแดด
23 - 730060-บ้านหนองไผ่
24 - 730062-โรงเรียน บ้านกุดแข้
25 - 730063-บ้านกุดแข้ใต้
26 - 730064-บ้านแก่นเต่า
27 - 730065-บ้านดงยาง 2
28 - 730068-ชุมชนโพนทราย
29 - 730070-บ้านหนองหญ้าไซย์
30 - 730071-คำสายทองวิทยา
31 - 730073-บ้านดานคำ
32 - 730075-เมืองใหม่
33 - 730076-บ้านศูนย์ไหม
34 - 730080-บ้านซ่ง
35 - 730084-บ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎรสงเคราะห์"
36 - 730086-บ้านค้อ
37 - 730087-บ้านโคก 2
38 - 730089-บ้านดอนป่าแคน
39 - 730090-บ้านตูมหวาน
40 - 730091-บ้านแฝก
41 - 730094-บ้านหนองสระพังทอง
42 - 730097-บ้านกกไฮโนนน้ำคำ
43 - 730098-บ้านแก้งช้างเนียม
44 - 730099-บ้านนาปุ่ง
45 - 730107-บ้านหนองเอี่ยน
46 - 730116-บ้านห้วยกอก 2
47 - 730127-บ้านป่าไร่
48 - 730130-บ้านนามน
49 - 730133-บ้านหนองเม็ก
50 - 730134-ชุมชนโพธิ์ไทร
51 - 730135-บ้านแก้ง 2
52 - 730137-บ้านคำดู่
53 - 730139-บ้านนาคำน้อย 1
54 - 730140-บ้านนาโพธิ์
55 - 730141-บ้านภูวง
56 - 730144-บ้านท่าห้วยคำ
57 - 730146-บ้านป่าพยอม
58 - 730154-คำแฮดประชาสรรค์
59 - 730156-บ้านนาหลวง 2
60 - 730157-บ้านบะ
61 - 730159-บ้านหนองสระพัง
62 - 730160-บ้านอุ่มไผ่
63 - 730161-ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
64 - 730162-บ้านคำบง 1
65 - 730163-บ้านคำพอก 2
66 - 730166-บ้านหนองนกเขียน
67 - 730167-ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน
68 - 730168-บ้านห้วยกอก 1
69 - 730169-เตรียมทหาร รุ่นที่ ๑
70 - 730170-บ้านนากอก
71 - 730171-บ้านนาสองเหมือง
72 - 730172-บ้านน้ำเที่ยง 2
73 - 730180-บ้านโนนสะอาด 2
74 - 730182-บ้านหนองแวงใหญ่
75 - 730184-บ้านเปียด
76 - 730185-บ้านโพนแดง
77 - 730186-บ้านโสก
78 - 730187-บ้านกกตูม
79 - 730189-บ้านขัวสูง
80 - 730192-สยามกลการ 5
81 - 730193-บ้านสานแว้
82 - 730194-หมู่บ้านป่าไม้
83 - 730199-บ้านฝั่งแดง
84 - 730201-บ้านมะนาว
85 - 730202-บ้านหนองคอง
86 - 730204-บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว
87 - 730210-บ้านเหล่าดง
88 - 730212-บ้านหว้านใหญ่
89 - 730213-บ้านนาขามป้อมวิทยาคม
90 - 730214-บ้านนาดีโคกสวาท
91 - 730215-บ้านป่งขาม
92 - 730216-สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา
93 - 730218-หนองผือดอนม่วง
94 - 730219-บ้านหว้านน้อย
95 - 730220-บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง
96 - 730221-เมืองพาลุกากรภูมิ
97 - 730222-บ้านขามป้อม
98 - 730223-บ้านชะโนด 1
99 - 730224-บ้านทรายทอง
100 - 730225-บ้านโนนสว่าง 2
101 - 730226-ชุมชนบ้านบางทรายน้อย
102 - 730234-บ้านคำพอก 1
103 - 730235-บ้านงิ้ว
104 - 730236-บ้านวังนอง
105 - 730237-บ้านหนองโอใหญ่
106 - 730238-บ้านโคกกลาง
107 - 730242-บ้านภู