เชิญประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร...
การประชุมเสวนาการบูรณาการเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558...
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ...
ส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านไม่ออกเขียนได้ใน 1 ปี ตามนโยบายให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อเรียนจบชั้น ป...
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๘...
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๘...
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2558...
รายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (2552-2561) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2557 (โรงเรียนที่ยังไม่รา...
รายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (2552-2561) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2557 (โรงเรียนที่ยังไม่รา...
การจัดสรรเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน...
การประเมินผลการใช้งาน DLTV ผ่านระบบประเมิน DLTV EVAl...
อบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"...
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนร่วม...
การนำผลการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่ (LAS :Local Assessment System) เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน...
ขอเชิญร่วมเสวนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ครั้งที่ 10/2558...
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนร่วม/รวม...
โครงการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ...
ขอเชิญประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสมาชิกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนา...
การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2558...
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน (TEPE Online)...