จัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง...
จัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์...
แจ้งการโอนค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงและค่าจ้างนักการนักการภารโรง...
โครงการลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา...
โครงการลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา...
ขอเชิญประชุมการดำเนินการสอน Pre O-NET ปีการศึกษา 2557...
ขอให้ส่งสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงฯ และนักการภารโรง...
อบรมปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์...
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
ขอเชิญเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี...
แจ้งสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557...
การทดสอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557...
เชิญประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร...
การแข่งขันกลุ่มการศึกษาปฐมวัย "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64" ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...
การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558" (แก้ไข)...
การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ณ ประเทศญี่ปุ่น...
เลื่อนกำหนดการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ปี 2557...
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สากล:การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558...
การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558"...
ขอเชิญประชุมเพื่อวิพากษ์วิจารณ์แผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร...