โปรแกรม ปร.4 5 และ 6 ปรับค่า Facter f. อัติโนมัติ (สำหรับเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2562)...
ขอให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมารณ พ.ศ. 2561 ตรวจสอบคำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล สังกัด ตำแหน่...
การประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 จังหวัดมุกดาหาร...
ขอเชิญชวนโรงเรียนร่วมเปิดเพลงเด็กดี...
จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง...
ขอเชิญประชุมผู้บริหาร สพฐ. และ สพท.ผ่าน Video Conference ในรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ....
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณด้านการศึกษาของสถานศึกษา รอบ 6 เดือนหลัง (รายงานภายในวันที่ 16 ต.ค. 60 เวลา ...
ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)...
การประกวดภาพสดศิลปะเด็กมิชลินครั้งที่ 20 ปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี...
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการขยายผลค่ายพัฒนาครูมืออาชีพแบบ Active Learning...
รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559...
การดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ...
สำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีโรงเรียนประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันอ...
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร...
การเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดมุกดาหาร...
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา...
การประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว"การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560" (Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017)...
การสำรวจข้อมูลนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย...
การสำรวจข้อมูลนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย...