การประกวด "บริหารกายหน้าเสาธง" ประจำปี 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมชี้แจงการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเครือข่าย 21 กุมภาพันธ์ 2562
การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 21 กุมภาพันธ์ 2562
การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๒ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่รับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจั 21 กุมภาพันธ์ 2562
ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส 21 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการช้างเผือก รุ่นที่ 11 21 กุมภาพันธ์ 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับทุนการศึกษามูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน 21 กุมภาพันธ์ 2562
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดสนามสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (์National Test : NT) ประจำปีการศึกษา 2561 21 กุมภาพันธ์ 2562
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมชี้แจงการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเครือข่าย 21 กุมภาพันธ์ 2562
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม "โขน" 21 กุมภาพันธ์ 2562
ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าร่วมการแข่งขัน Crossword / Quiz 20 กุมภาพันธ์ 2562
การจัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open house) ประจำปีการศึกษา 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 20 กุมภาพันธ์ 2562
การสอบแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 20 กุมภาพันธ์ 2562
การสอบแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 20 กุมภาพันธ์ 2562
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง 20 กุมภาพันธ์ 2562
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดศึกษาปฐมวัย ตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) 20 กุมภาพันธ์ 2562
ส่งเอกสารสื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๖ 20 กุมภาพันธ์ 2562
การรายงานผลการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562