การตรวจสอบประวัติของชาวอังกฤษในการป้องกันการละเมิดทางเพศต่อเด็กออนไลน์...
การตรวจสอบประวัติของขาวอังกฤษในการป้องกันละเมิดทางเพศต่อเด็กออนไลน์...
การตรวจสอบประวัติของชาวอังกฤษในการป้องกันการละเมิดทางเพศต่อเด็กออนไลน์...
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘...
ขอเชิญประชุมปฏิบัติการ การนำยุทธศาสตร์การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพฯ สู่สถานศึกษา...
ขอเชิญร่วมประชุม เป็นวิทยากร และคณะทำงาน เรื่อง ยุทธศาสตร์การดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา...
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดยกร่างการจัดโครงสร้างการบริหารฯ...
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ไปศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ โดยมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยและเชิญตัวแทนเข้าร่วมประชุม...
ขอเชิญประชุมการจัดกิจกรรม ภาคฤดูร้อย ปีการศึกษา 2557 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)...
รายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558...
แจ้งการโอนเงินค่าจ้างครูตามโครงการครูคลังสมอง จำนวน 22 อัตรา...
การดำเนินการได้มาขออนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา...
แจ้งอนุมัติงบระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558...
ขยายเวลารับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรีและด้านนาฏศิลป์...
การขยายเวลาการคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต แห่งศตวรรษที่ 21...
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)...
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื้องการขอพระราชทานกราบบังคมทูลเสด็จพระราชดำเนินและการรับเสด็จฯ การขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ราชการ แ...
การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558...
การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR)...
การประเมินผลการใช้งาน DLTV ผ่านระบบประเมิน DLTV EVAl...