แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การแข่งขันฟุตบอล Chang Junior Cup 2019 ตัวแทนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ รุ่นอายุ 18 เมษายน 2562
ขอความร่วมมือในการรวบรวมโล่ เกียรติบัตร ผลงานดีเด่นของโรงเรียนเพื่อเป็นการเตรียมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงาน 18 เมษายน 2562
ทุนการศึกษา โครงการเซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษา ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 18 เมษายน 2562
แจ้งการหักเงิน ชพส.ประจำเดือน มีนาคม 2562 17 เมษายน 2562
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชิพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านบริการสถานศึกษา(KSP School) 17 เมษายน 2562
การจัดการแข่งขัน "ชักกะเย่อ สพฐ.จอมพลัง 62" 17 เมษายน 2562
ระเบียบและประกาศคณะกรรมการสำหรับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2562 17 เมษายน 2562
ขอเชิญประชุมวางแผนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 5M Model 10 เมษายน 2562
การจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียนที่แจ้งความจำนงให้เขตพื้นที่การศึกษาจัดหาที่เรียนให้ 11 เมษายน 2562
เชิญประชุมปฏิบัติการใช้ระบบการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง 11 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไ 11 เมษายน 2562
ส่งเอกสารการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 9 เมษายน 2562
การประชุมคณะกรรมการศุนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง และศูนย์ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2562 9 เมษายน 2562
ขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มรสหวานในโรงเรียน 9 เมษายน 2562
เกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 9 เมษายน 2562
แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับจังหวัดมุกดาหารปี 2562 9 เมษายน 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 9 เมษายน 2562
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) 5 เมษายน 2562
การดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ในสถานศึกษา 5 เมษายน 2562
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศนูย์การเรียน 3 เมษายน 2562