แผนการตรวจเตือน เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ...
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับกราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ...
(เพิ่มเติม) แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน (ชำนาญการพิเศษ คำสั่งที่ 61-63)...
เลื่อนการประชุมปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนย...
ขอเชิญประชุมปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจนฯ...
ประชาสัมพันธ์โ่ครงการสนับสนุนการศึกษาบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรฯ...
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำปีการศึกษา2560และ2561...
การกำหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ...
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำปีการศึกษา2560และ2561...
ขยายกำหนดการประมวลผลข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างสังกัดและการบันทึกข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2559...
การตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน...
การตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน...
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร...
แต่งตั้งกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (รวมผู้ขอฯ 7 ราย...
แนวทางปฏิบัติการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา...
มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปิดภาคเรียน...
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาชนแห่งชาติ ปี 2560...
การตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน...
การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)...
การเปิดรับสมัครหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะ...