จัดสรรงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก...
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง...
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำการบันเทิงในกองลูกเสือ...
การสนับสนุนงบประมาณการจัดฝึกอบรม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2558...
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2557...
แจ้งจัดสรรงบประมาณและขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้และพัฒนาการเรียนการสอนวรรณคดี ตามแนวท...
แจ้งจัดสรรงบประมาณและขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงสาธิตการสอนวรรณคดีไทย โครงการรักษ์วรรณคดีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เ...
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 (ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร)...
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2558...
ชี้แจงและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมด้วยระบบออนไลน์...
แก้ไขใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา (ประเภทกลุ่มทั่วไป เฉพาะรายละเอียดแนบท้าย หน้า 2 นอกนั้นค...
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2557...
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มและคณะทำงานพัฒนางานวิชาการเครือข่ายฯ...
ส่งแนบท้ายคำสั่งกรรมการดำเนินงานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557(ฉบับปรับปร...
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา...
หรังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย...
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 (สายงานการสอน)...
เรื่อง ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา (อ้างถึงหนังสือ สพป.มห ที่ 04114/ว 67 ลงว...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดา...
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเ...