การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษา ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2557...
การสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาผู้บริหารสถานศึกษา...
แจ้งผลการสมัคร "โครงการสวัสดิการพิเศษคุ้มครอง บุคลกรทางการศึกษาและคู่สมรส"...
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2557 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อส...
ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557...
แก้ไขคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง...
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา...
แจ้งการโอนเงินรางวัลประจำปี 2555...
โครงการร่วมกันจัดซื้อโปรแกรมของ อโดบี ในนามกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัด...
บริจาคสื่อต้นแบบสำเร็จรูปสร้างองค์ความรู้ในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบ Digital Content...
การปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
ขอความร่วมมือจััดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2557...
กำชับย้ำเตือนการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน...
ขอเชิญประชุมปฏิบัติการเทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้...
โครงการ Partners in Learning Thailand Forum 2014 กิจกรรม "Thailand Innovative Leadership Awards 2014"...
ส่งเอกสารผลงานการประกวดภาพวาดจินตนาการภาพอนาคตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2556...
ประชาสัมพันธ์โครงการสรรหาและคัดเลือกเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติครูสังคมศึกษาดีเด่น...
ขอความร่วมมือรายงานผลตามบันทึกตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ...
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของโรงเรียน...