เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560...
ขอเชิญประชุม...
เชิญตัวแทนไปร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 57 ประชุม...
เชิญตัวแทนไปร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 57 ประชุม...
ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสลากกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2561...
การกำหนดพื้นที่จำกัดความเร็ว...
การจัดทำคำของบประมาณ (งบกลาง) ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ประสบภัยพิบัติ...
ขอเลื่อนการแสดงความสมัครใจในการถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561...
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการป้องกันปัญหายาเสพติด...
การประเมิน Pre-O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560...
แนวทางการดำเนินงานและปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ...
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ - ซีพีแรม...
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เ่พื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560...
รายการ" พุธเช้า ข่าวสพฐ. สัญจร...
ขอเชิญประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา จังหวัดมุกดาหาร...
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอนโครงการจ้างครู ผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน...
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูเตรียมผลงาน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด เพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่(ว21/2560)...
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการป้องกันปัญหายาเสพติด จังหวัดมุกดาหาร(ระดับผู้ปฏิบัติ)...
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการป้องกันปัญหายาเสพติด และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) จังหว...