การเผยแพร่คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน...
มอบหนังสือสารานุกรมเล่มที่ 38...
การดำเนินงานโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพภาษาไทยนักเรียน ปีงบประมาณ 2558...
การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการการศึกษาผ่านดาวเทียม...
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ ปีการศึกษา 2558...
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (โรงเรียนขยายโอกาส)...
ห้ามเรียกรับเงินและไปราชการต่างประเทศในช่วงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558...
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558...
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์...
จัดส่งรายงานผลการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย...
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์...
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง)...
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558...
ประชุมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน...
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558...
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558...
เฉลยกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557...
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน และการเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2558...
ขอความร่วมมือรณรงค์แต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการทุกวันจันทร์...
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดมุกดาหาร...