อบรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง...
เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 (กลุ่มสาระศิลปะ)...
รายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2557 (โรงเรียนที่รายงานไม่ครบและยังไม่รายงาน)...
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร...
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)...
ขอให้ส่งคืนที่ราชพัสดุที่ส่วนราชการครอบครองเกินความจำเป็นไม่ได้ใข้ประโยขน์ทางราชการ หรือใช้ประโยชน์ในราชการไม่เต็มพื้นที่...
ขอประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี"...
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2557)...
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/รวม...
การโอนเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าไฟฟ้า)...
เชิญประชุม...
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการสู่การปฏิบัติ...
อบรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง...
ขอเชิญประชุมเตรียมการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง...
ขอเชิญร่วมโครงการและครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยเข้ารับการอบรม "ครูภาษาไทยสู่อาเซียน"...
เชิญคณะกรรมการประกวดและแข่งขันคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์และนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ประชุม...
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ค...
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557...
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2557...
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2557...