คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และเชิญประชุม...
สัมมนาชี้แจงการมาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 9...
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเ...
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงิน...
เชิญประชุม...
สัมมนาชี้แจงการมาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 9...
เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา...
การรายงานระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2557 เทอม2...
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ปีการศึกษา 2557...
แจ้งการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ/ค่าตอบแทนรายเดือนตกเบิก...
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเพื่อดารปฏิรูปการศึกษา สพป. มุกดาหาร...
การจัดอบรมเพื่อขยายผลโครงการดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร...
ขอข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาเพิ่มเติม...
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ปี 2557...
การกรอกข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)แบบออนไลน์...
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2558...
โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 9 พ.ศ.2558(2)...
โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2558 (1)...
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา...
โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่่วไทย...