การสอบคัดเลือกบคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกดาหาร...
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเ...
แจ้งหใ้ไปแสดงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษาของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายสายผู้บริหารสถานศึกษา...
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีชีวิต ปี 2558 (ปีที่ 5)...
แจ้งเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอสิกส์(e-GP)ระยะที่ 3...
แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 รายการค่าตอบแทนแจ้งบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ...
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และนักกีฬาการแข่งขันฟุตซอล 15 ปี ชิงแซมป์ประเทศไทย "WARRIX Futsal Championship 2015" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ...
แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง...
ข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม)...
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2559...
ขอเชิญส่งผลงานดีเด่นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS...
โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี 2558 (ปีที่ 5)...
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.)...
การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอสิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3...
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาดนตรี (ฉบับแก้ไข)...
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพ (ปรับปรุงใหม่)...
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (ปรับปรุงใหม่)...
การแข่งขันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558...
การแข่งขันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558...
การเก็บรักษาแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1...