การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ "World Robot Game Thailand Championship 2016"...
การรณรงค์คัดแยกขยะมูงฝอยในสถานศึกษา...
ขอความอนุเคราะห์บริตาคเงินช่วยเหลือข้าราชการครูประสบภัย...
โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม...
เสนอโครงการอบรม "ค่ายพุทธบุตร ดวงประทีปวัยใส ใส่ใจคุณธรรม"...
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)...
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...
โครงการ "บีเจซี ครูไทยของแผ่นเดิน" ประจำปี 2559...
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม...
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ...
แบบสำรวจข้อมูลการใช้บริการอินเตอร์เน็ตเครือข่าย MOENet และ UniNet ของกระทรวงศึกษาธิการ...
การให้ความร่วมมือการจัดฝึกอบรมวิทยากรเสริมสร้างการรับรู้ของประชาชน...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือช่อสะอาด...
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปี 2558 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต"...
การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2562...
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ สพป.ยังไม่ได้รับการเสนอรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559)...
ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ...
ยืนยันหรือเพิ่มข้อมูลการขอรับบริจาคข้าวในประเทศเพื่อประโยชน์ทางด้านสาธารณกุศล...
ขอเชิญร่วมทำบุญสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัดมุกดาหาร...