โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย...
การจัดตั้งงบประมาณปี 2558 (เพิ่มเติม) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง...
ปฏิทินการนิเทศยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เครือข่ายนาโสก )...
ปฏิทินการนิเทศยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เครือข่ายดงหลวง และดงหลวงตอนบน)...
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันอาเซียน...
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557...
ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 21 (พ.ศ. 2557)...
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูเพื่อรับการคัดเลือกไปฝึกอบรมต่างประเทศ...
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557 (สายงานการสอน)...
ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุฯ 30 กันยายน 2557 ส่งแบบประวัติ...
แจ้งยกเลิกการส่งคืนเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง...
การคัดเลือกนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนเพื่อรับทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์...
การพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายผู้ตรวจสสอบภายใน...
การพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายผู้ตรวจสสอบภายในอ...
การตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงินและพัสดุ...
การประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล (โรงเรียนดี ศรีตำบล)...
การจัดเก็บเงินบำรุงลูกเสือ ประจำปี 2557...
ยกเลิกประกาศผลการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้ง 12 ประจำปี 2557 (แก้ไข)...
การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2557...
การนิเทศ ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มเครือข่ายตำบลคำอาฮวน...