การรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน "สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ี่ยมบ้านนักเรียน"...
ประชาสัมพันธ์การสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2557 ของโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริการ (U.S.A.)...
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล (โรงเรียนดี ศรีตำบล)...
การประเมินเพื่อพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล (โรงเรียนดี ศรีตำบล)...
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำชุดฝึกอบรมการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียน...
การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557...
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง...
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2557...
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5"...
การประเมินสถานศึกษาพอเพียงระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้่นพื้นฐาน (สพฐ.)...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ....
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ปี 2557...
การตรวจสอบการรับเงินค่าใช้สถานที่...
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์...
แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)...
ขอความร่วมมือส่งผลงานเขียนของนักเรียนมาลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558...
การดำเนินกิจกรรมTO BE NUMBER ONE ให้เป็นกิจกรรมเด่นของจังหวัด...
ขอเชิญประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนในฝันปีงบประมาณ 2557...
เร่งรัดการกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรและประกอบการชี้แจงงบประมาณประจำปี 2558...