แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2556...
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ โดยใช้รูปแบบพหุระดับ (ระดับโรงเรียน ...
การจัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา...
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียน ตรวจสจอบการออกใบเสร็จรับเงินอุดหนุนส่ง สพป.มุกดาหาร...
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2557...
ขอเชิญร่วมสืบค้้น เสาะหา 1 ครูต้นแบบ และ 1 นักเรียนตัวอย่างเพื่อรับมอบ "ตาราอวอร์ด" รางวัลสำหรับคนปลุกสังคมด้วย "หัวใจโพธิสัตว์"...
ขอความอนุเคราห์จำหน่ายหนังสือ...
ขอให้รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา...
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557...
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556...
เชิญร่วมกิจกรรมงาน "สงกรานต์มุกดาหาร 4 แผ่นดิน อินโดจีน" ประจำปี 2557...
การจัดงาน "สงกรานต์มุกดาหาร 4 แผ่นดิน อินโดจีน" ประจำปี 2557...
ขอเชิญร่วมงาน"สืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพร ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของครอบครัว ป๊ 2557"...
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง...
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีชีวิต ปี 2556 (ปีที่ 3)...
แจ้งแก้้ไขกำหนดสถานที่และระยะเวลาการจัดกิจกรรม"ว่ายน้ำเพื่อชีวิต"...
ขอเชิญประชุม...
ขอเชิญประชุม...
ขอเชิญร่วมงาน"สืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพร ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของครอบครัว ปี2557"...
แจ้งผลการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของข้าราชการครู...