การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนรวม...
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาในโครงการ "ใส่สีสานใจ ใฝ่าสันติ ครั้งที่ ๑๒"...
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญ หัวข้อ "คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย"...
การคัดเลือกโรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์...
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิพูลพลัง ประจำปีการศึกษา 2559...
การสัมมนาและประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 40 พุทธศักราช 2559...
สำรวจโรงเรียนที่มีปัญหาทางด้านความเร็วและความเสถียรของเครือข่ายอินเตอร์เน็...
การอบรมครูผุ้สอนระดับปฐมวัยอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย...
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และรายงานผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอน...
การประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรม โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ...
การลาอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติฯ...
การคัดเลือกพ่อตัวอย่างพ่อแห่งชาติ...
ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษามูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา 2559...
(ใบสมัคร)การอบรมการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงสำหรับฝึกอบรมผู้จะเป็นกรรมการสอบสวน(ตามหลักสูตร ก.ค.ศ.) และกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทาง...
ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2559...
แจ้งกำหนดการอบรมโครงการคูปองพัฒนาครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา...
การอบรมการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงสำหรับฝึกอบรมผู้จะเป็นกรรมการสอบสวน(ตามหลักสูตร ก.ค.ศ.)และกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย...
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559...
การคัดเลือกโรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์...
เชิญชวนสถานศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่เชิดชูเกียรติของคณะกรรมการ ป.ป.ข.พร้อมเง...