ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและ ความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด 15 พฤษภาคม 2562
การแข่งขันทักษะอาชีพนักเรียน โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 15 พฤษภาคม 2562
ให้รายงานภาวะโภชนาการนักเรียน โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 และ วันที่ 30 มีนาคม 2562 14 พฤษภาคม 2562
ขอเชิญร่วมการอบรมในการถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 14 พฤษภาคม 2562
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 14 พฤษภาคม 2562
การคัดเลือกเยาวชนคนใหม่ผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 13 พฤษภาคม 2562
ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลการยกระดับการพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE ให้มีคุณภาพ 14 พฤษภาคม 2562
แจ้งจัดสรรเงินงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 14 พฤษภาคม 2562
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการค่าหนังสือเรียน ปีงบฯ พ.ศ.2561 14 พฤษภาคม 2562
การติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 พฤษภาคม 2562
การใช้งานระบบ AMSS++ : Area Management Support System 13 พฤษภาคม 2562
ส่งเอกสารสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (รอบ เดือนเมษายน 2562 13 พฤษภาคม 2562
การอบรมสร้างความเข้าใจการบูรณาการหลักสูตร "ต้านทุจริตศึกษา" กับกลับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศัุกราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 13 พฤษภาคม 2562
การเสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาเป็นหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อสามารถนับชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สานงานการสอน 13 พฤษภาคม 2562
การติดตามและประเมินผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง 13 พฤษภาคม 2562
ขอเชิญข้าราชการครูโครงการเพชรในตมเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ 10 พฤษภาคม 2562
แจ้งเตือนให้ส่งใช้เงินยืมราชการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 10 พฤษภาคม 2562
ขอความร่วมมือปฏิเสธการรับการอุปถัมป์หรือการสนับสนุน จากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ 10 พฤษภาคม 2562
แจ้งการโอนเงินค่าจัดซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์การเลือกต้ัง ส.ส. ปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 6 ครั้งสุดท้าย 8 พฤษภาคม 2562
สัตว์สัญลักษณ์ประจำจังหวัดมุกดาหาร (Mascot) 8 พฤษภาคม 2562