รายงานผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีงบประมาณ 2558...
แนวปฏิบัติการขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์...
การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2558...
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่ (LAS)...
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายและแต่งตั้งหรือเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง...
การกำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก...
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558...
การสำรวจความขาดแคลนและความต้องการวัสดุการศึกษา รายการชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา และรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (แก้ไขแบบรายงานฯ)...
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ...
การเตรียมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558)...
การจัดนิทรรศการงานบริหารการจัดการระบบธุรการโรงเรียนและกีฬาสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน...
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักง...
การสำรวจความขาดแคลนและความต้องการวัสดุการศึกษา รายการชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา และรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน...
งดให้บริการชั่วคราวศูนย์ One Stop Service...
download กระดาษคำตอบในการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS)...
การประชุมสมาชิกชมรมครูวิทยาศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาห...
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)...
ให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ ที่จบชั้น ป.6 หรือ ม.3 หรือ ม.6...
ผลการดำเนินงานก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๘ งบลงทุน...
ส่งกระดาษคำตอบในการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS) ...