การดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน...
การอบรมบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เพื่อยกระดับการเรียนการสอน...
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน...
จัดสรรงบประมาณปี 2557 งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย (ร.ร.คำแฮดประชาสรรค์, ร.ร.บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน)...
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูสายงานบริหารสถานศึกษา...
การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)...
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2557...
การจัดทำข้อมูลแผนความต้องการงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง...
การจัดทำข้อมูลแผนความต้องการงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง...
กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557...
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน ปี 2557...
การจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558...
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557)...
การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2557...
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ...
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 (วัสดุ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนและหนังสืออ่านประกอบเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรม ค่านิย...
จัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนและหนังสืออ่านประกอบ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ...
การฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในเขตพื้นที่กจังหวัดมุกดาหาร...
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติฯ...