การจัดสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชา...
การรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง(วันอาสาฬหบูชา)...
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแนะแนวการศึกษาและแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ...
เชิญชวนจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558...
การรายงานผลการประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2558 กรณีที่โรงเรียนระบุว่านักเรียน "บกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)...
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน ปี 2558/2559...
การขยายผลและลงพื้นที่ติดตามการวิจัยและพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้...
การคัดเลือกผู้บริหารและศิษย์เก่าดีเด่น...
ขอความร่วมมือเผยแพร่การจำหน่ายหนังสือลูกเสือ - เนตรนารีราคาพิเศษ...
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2558...
รายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์(e-MES) ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้...
การสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา...
การประชุมอบรมเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน...
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558...
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2558...
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา...
การอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) หลักสูตร Train The Trainer...
รายละเอียดองค์ประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปี พ.ศ. 2558...
โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู...
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกติดตามเด็กออกกลางคัน...