แจ้งผลการสอบแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 22 ระดับภาครอง 310 อี...
แจ้งการประชุมสัมมนา ระเบียบกระทรวงการคลังฯ EGP รุ่นที่2และรุ่นที่3...
แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษาผ่านบัญชีโรงเรียนรอบระดมทุนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559...
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง...
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560...
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2561...
ขอข้อมูลจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560...
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ...
ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการสถานศึกษาต้นแบบความปลอดภัยทางถนน...
ขอใช้สถานที่จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2559...
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการรื้อถอนอุปกรณ์ TOT Satellite...
การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...
การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...
เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...
แก้ไขคำสังเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (...
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี 2560...
การคัดเลือกผลงานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MOU AWARDS ประจำปีการศึกษา 2558...
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)...
การสำรวจข้อมูลตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี...
แจ้งโอนเงินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน ประจำปี 2559...