ยกเลิกประกาศผลการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้ง 12 ประจำปี 2557 (แก้ไข)...
การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2557...
การนิเทศ ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มเครือข่ายตำบลคำอาฮวน...
ยกเลิกกำหนดการอบรม e-office เดิม ให้ใช้กำหนดการนี้แทน...
ประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๗...
รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี ๒๕๕๗...
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นในโรงเรียนดีศรีตำบล...
ประชุมปฏิบัติการรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)...
การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)...
การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน...
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนประสบอุบัติภัย...
ขอเชิญประชุม...
ขอเชิญประชุม...
โครงการพัฒนาการสร้างเสริมความเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ปี 2557 (เพิ่มเติม)...
การจัดทำข้อมูลสนับสนุนการทำงานของคณะอนุกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ...
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติม...
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ...
การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2557...
การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2557...