แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558...
แจ้งกำหนดการนิเทศ ติดตาม...
โครงการศึกษาปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนได้ โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค9...
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา...
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีชีวิต ปี 2558 (ปีที่ 5)...
ขอแจ้งความคืบหน้าผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการทรูปลูกปัญญาประจำปีการศึกษา 2558...
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดวาดภาพ...
สรุปผลการสอบแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 21...
การพัฒนาศักยภาพการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสมดุลทางภาษาเด็กปฐมวัย ตามแนวทาง Brain Based Learning : BBL...
การประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน...
แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง และป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประะเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี พ.ศ.2558...
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู(วิทยาศาสตร์)...
การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป...
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ...
โครงการเร่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์...
การนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในห้องเรียน...
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application ของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ๋ต่อพ่วง ประจำปีงบป...
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน เคเอฟซี เซเว่นชุ้ต ตัวแทนจังหวัดมุกดาหาร ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...