การบันทึกและยืนยันข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนผ่านโปรแกรมบริหารสถานศึกษา (school MIS)...
การจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา ช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560)...
ขอเชิญประชุม...
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน จนท.ธุรการโรงเรียน นักการภารโรง ครูพี่เลี้ยงฯ และครูวิทย์-คณิตฯ...
การมอบทุนการศึกษากองทุนการศึกษา ดร.สละ ข สุดา ทศานนท์ ประจำปีการศึกษา 2560...
การมอบทุนการศึกษา ดร.สละ ข สุดา ทศานนท์ ประจำปีการศึกษา 2560...
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560...
ขอเชิญประชุมวางแผนขยายผลการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ DLIT...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564)...
ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2559 ...
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายายน 2560)...
การจัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ...
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลประเภท Live Video...
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนร่วม...
แก้ไขข้อมูลเอกสารเล่มแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ...
การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...
การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา และการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลDMCปีการศึกษา 2560...
ติดตามเอกสารนักเรียนทุนฯ...
แจ้งปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่2...