ปรับปรุงคุ่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น...
การใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุขององค์กรด้านคนพิการ องค์กรอื่นที่ให้บริการแก่คนพิการที่ได้รับรอง มาตรฐานจากคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งช...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสพป.มุกดาหาร...
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561...
เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 เมษายน 2561)...
การจัดทำโครงการและจัดทำคำของบแลกเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
แจ้งกำหนดการอบรมและการติดตาม (Follow on) การอบรมครูภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) ปีงบประมาณ 2561...
การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561...
การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561...
ส่งตารางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ปีการศึกษา 2560...
ส่งคำสั่งการประเมินความสามารถด้านการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560...
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2561...
ส่งคำสั่งการจัดสอบวัดความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (์NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560...
สำรวจข้อมูลโรงเรียนเพื่อเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬา...
ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการ และแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ งาน Open House...
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2560...
การตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา และการนำส่งข้อมูลสารสนเทศเพิ่มเติมในระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online (QAMS)...
การสำรวจคุณภัณฑ์โครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Uninet)...
ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และ ด้านนาฏศิลป์ รุ่นที่้ 4...
แจ้งเลื่อนการประเมินความสามารถด้านการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560...