ขอความร่วมมือในการสนับสนุนปฏิรูปประเทศไทย...
แต่งตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่ นักกีฬาตัวแทนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ.-เอพีฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี10 ประจำปี 2557...
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 7/2558...
ผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2557...
การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติด...
ผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2557...
ขอความร่วมมือในการลงชื่อถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กพ...
การแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง...
การเผยแพร่สติ๊กเกอร์ "อย่าลืมเด็กไว้ในรถ"...
การจัดตั้งงบประมาณปี 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง...
การรับสมัครสมาชิก พ.ส.น. อายุเกิน 35 แต่ไม่เกิน 55 ปี...
จัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง...
จัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์...
แจ้งการโอนค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงและค่าจ้างนักการนักการภารโรง...
โครงการลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา...
โครงการลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา...
ขอเชิญประชุมการดำเนินการสอน Pre O-NET ปีการศึกษา 2557...
ขอให้ส่งสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงฯ และนักการภารโรง...
อบรมปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์...
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...