ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ 2561...
การเปิดบัญชีกองทุนโรงเรียนประชารัฐ สำหรับโรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ ๒...
แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการกองประจำการในยามปกติ ตามมาตรา 14(5)...
ขอความร่วมมือติดตามและรายงานข้อมูลเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น...
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561...
ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนว...
การยกเลิกการกรอกข้อมูลในระบบ Quality Assurance Management System (QAMS)...
การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม...
พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2560...
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561...
ขยายโอกาสการเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตาม โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1...
การรับสมัครโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561...
ขออนุญาตให้ครูผู้สอนภาษาไทยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Leaning) ของครูโรงเรียนตำรวจตร...
การอบรมเชิงปฏิบัตจิการและรับมอบสื่อการเรียนรู้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน...
การทดสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยี (ICT Test) ของข้าราชการครู ICT ในโรงเรียนประชารัฐ...
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมฯ ครั้งที่ 24...
หน่วยพัฒนาครูขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู สายงานการสอน รายรุ่น...
ติดตามการนำส่งหน้าบัญชีธนาคารของโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติทุนมูลนิธิEDF...
แนวทางการปฏิบัติสำหรับกรณีที่ข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากหน่วยพัฒนาครูขอยกเลิกการจัดอบรมฯ...
การอบรมค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน"...