การจัดค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้...
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย และประถมศึกษา ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเด็กในศตวรรษ ท...
ประชาสัมพันธ์ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) นักเรียนระดับภูมิภาค ประจำปี 2559...
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...
ขอเชิญส่งผลงานนักเรียนเพื่อคัดเลือกและพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560...
รายงานผลการศึกษาของเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์...
การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนผ่านโปรแกรมบริหารสถานศึกษา(School MIS) ...
การจัดกิจกรรมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ฯ...
การจัดกิจกรรมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ฯ...
โครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ ครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ฯ...
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาระเบียบแถว...
ชื่อพรราชพิธี ชื่อการจัดการเฉลิมพระเกียรติ และกำหนดระยะเวลาการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ...
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบเพลิงไหม้...
ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุจักรยานยนต์เสียชีวิต...
ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต...
ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบภัย...
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559...
สำรวจข้อมูลความต้องการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูของโรงเรียนในสังกัด...
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559...
ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรีโลก 2559...