การอบรมพัฒนาครูโรงเรียนนำร่องตานโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"...
งานชุมนุมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา (แก้ไนแนบท้ายคำสั่ง)...
ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2558 ระดับสำนักงานเขต...
การฝึกอบรมระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 ช่วงท่ีี่ 2...
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน...
งานชุมนุมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา...
มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต...
มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต...
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559...
การฝึกอบรมระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 ช่วงท่ีี่ 2...
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (วิทย์ 21 ราย)...
แจ้งแก้ไขเลขที่บัญชีธนาคารคู่สัญญาของโรงเรียนในสังกัด...
ขอเชิญชวน คัดเลือกนักเรียน ร่วมแสดงความสามารถกล่าวสุนทรพจน์ ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2558...
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)...
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558...
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559...
แจ้งแก้ไขเลขที่บัญชีธนาคารคู่สัญญาของโรงเรียน...
มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำกับ ดูแลกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสานราชการระดับอำเภอและท้องถิ่น...
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2559 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)...
จัดสรรงบประมาณปี 2559 ตามแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล...