การดำเนินการตามนโยบายการขับเคลือนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...
ขอเชิญร่วมสัมมนาและสมัครเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีการศึกษา 2558...
ประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ...
โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2559 (2)...
โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2559...
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ สนับสนุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2558...
เกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2557...
ประกาศระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ว่าด้วยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๘...
ยกเลิกคำสั่ง...
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินระดับนานาชาติ (PISA)...
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558...
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง (2)...
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558)...
การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา...
ประชุมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินระดับนานาชาติ (PISA)...
การดำเนินงานโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตามนโยบายให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อเรียนจบชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ฯ (เพิ...
ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นแนวทางการใช้เวลาในการดำเนินงานตามภารกิจและการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียน...
ประชุมคณะกรรมการระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการศึกษา...
การตรวจสอบการใช้ที่ดินที่ราชพัสดุ...