การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์( Computer - Based Assessment) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2...
ส่งรายชื่อเข้าร่วมการจัดค่ายพัฒนาครูมืออาชีพ Active Learning ประจำปีการศึกษา 2561...
การสำรวจและยืนยันรายชื่อโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 3 (ดีใกล้บ้าน)...
โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ประจำปี 2561...
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ 2561 (โครงการห้องสมุดโรงเรียน)...
ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ผ่านระบบ Tele Conference...
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมนำสู่โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) กับการปฏิบัติที่ยั่งยืน...
ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย (เรียนผู้อำนวยการโรงเรียน ดังแนบ)...
การดาวน์โหลดเครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียน ป.1-ป.6และเครื่องมือวัดและประเมินผลการรู้เรื่องการอ่าน PISA ม.1-ม.3...
การตรวจติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันของนักเรียน...
การขับเคลื่อนนโนบายการสร้างการรับรู้และปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย...
ขอเชิญติดตามรับชมรายการ "เที่ยงพฤหัส นัดพบครู สพป.มุกดาหาร"...
การจัดประชุมผ่านระบบทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Video Conference)...
การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส ประจำปีื 2561...
ทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Mizuho Asian Fund 2018)...
การสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษ...
ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 13 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561...
การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program) ปีการศ...
การสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษ...
โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย...