การเข้าร่วมโครงการผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการทางลูกเสือเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
ขอเชิญเข้ารับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและทักษะวิชาชีพปีการศึกษา 2559 ระดับชาติ...
การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น...
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ...
การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ...
สัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560...
การสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา...
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม School Tournament...
ขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว 13 หลักของลูกจ้างประจำในสังกัด...
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี...
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)...
ขยายกำหนดการประมวลผลข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างสังกัดในระบบ DMC...
ข้าราชการที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อกลุ่มบริหารงานบุคคลด้วยค่ะ...
โครงการเช่าใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต...
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)...
ส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560...
ให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาไปราชการเพื่อประชุมปฏิบัติการ ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้นวัตกรรมกา...
โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ...
(เพิ่มเติม)ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560...