ให้ข้าราชการครูเข้ารับการทดสอบครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้วยระบบ TEPE Online (เสมือนจริง)...
การสำรวจผู้สำเร้จการศึกษาระดับปริญญาเอก...
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรีย...
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร...
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนตั้งเซ็กกิม ปีการศึกษา 2560...
ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล...
เชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดนิทรรศการและรายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Practice)(ฉบับแก้ไขวันที่ )...
เชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดนิทรรศการและรายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Practice)...
ขอใช้สถานที่ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560...
การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปี 2560...
ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางพระราชดำริเพื่อสร้างเทคนิคอัจฉริยะสำหรับเด็กและเยาวชน...
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ...
ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561...
โครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)...
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560...
สำรวจสภาพการใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ชายแดน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2017...
การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ...