การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูสายงานบริหารสถานศึกษา...
แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบลงทุน...
แจ้งแนวทางการปฏิบัติการดำเนินโครงการบริหารจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ...
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559...
การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2559...
ขอให้สถานศึกษาส่งสำเนาใบแจ้งหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค...
การอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2599 งบลงทุน...
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559...
การจัดประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน...
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมเข้ารับการอบรม "โครงการการพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมดีเด่นสำหรับครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ฯ...
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคา ปีการศึกษา 2560...
การประกวดกิจกรรมสร้างสุข TO BE NUMBER ONE Dancercise และ TO BE STAR SINGING CONTEST...
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดแนวทางการวางแผนบริหารอัตรากำลัง เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทา...
ขอเข้าพื้นที่ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ Router ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559...
เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...
การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...
โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกาาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา...
แจ้งสถานศึกษาในสังกัดจัดส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR)...
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอัคคีภัย...