ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (กิจกรรมทั้งถิ่น)...
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (กิจกรรมศิลปะ)...
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 กิจกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์...
ขอความอนุเคราะห์ร่วมโครงการ "โรบินสันสานฝันให้น้อง : 89 ฝัน 89 โรงเรียน"...
ขอความอนุเคราะห์ร่วมโครงการ "โรบินสันสานฝันให้น้อง : 89 ฝัน 89 โรงเรียน"...
ขอเชิญประชุมธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) ที่จ้างจากเงินงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
แจ้งการจัดสรรโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
ขอเชิญประชุมพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)...
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)...
ส่งหนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551...
เชิญประชุมจัดทำคำสั่งการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559...
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีการศึกษา 2559...
การประเมินความสามารถภาษาอังกฤษครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR...
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดกลาง...
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ...
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่ว...
แจ้งกำหนดการจัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2559 ...
ส่งคำสั่งประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559...
การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา (รอบ 6 เดือนหลัง)...