dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 4  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 49046 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

รายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์(e-MES)ปี2558เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (29 กรกฎาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว1280
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การจัดงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2558
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1307
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1303
ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ฯ ปี 2559
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว1292
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การเสนอรายชื่อเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1234
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง แบบฟอร์มระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 สำหรับสถานศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

หน่วยตรวจสอบภายใน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1234
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง แบบฟอร์มระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 สำหรับสถานศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

หน่วยตรวจสอบภายใน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว1304
ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง แจ้งอนุมัติทุนการศึกษามูลนิธิ EDF รอบเทอมที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1298
ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง สัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1297
ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว1299
ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง เชิญประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดมุกด
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว1278
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขอความร่วมมือจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2558
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว1279
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขอความร่วมมือจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2558
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว1293
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ประกาศ "การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น" ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1295
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง สำรวจความจำเป็นเร่งด่วนในการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/3249
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การอบรมทดแทนผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว1289
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีชีวิต ปี 2558 (ปี 5)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114135/ว080
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุม
ประเภท

บ้านนาสะโน
ดอนตาล

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1287
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1286
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การมอบทุนการศึกษา หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยงานการพยาบาล
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1285
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประธานกลุ่มเครือข่ายทุกท่านร่วมประชุม
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 362 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com