dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 6  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 43846 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

รายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์(e-MES)ปี2558เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (29 กรกฎาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว789
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

เรื่อง แจ้งตรวจสอบข้อมูลหนี้ค้างชำระไฟฟ้า
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว744
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

เรื่อง แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/1722
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

เรื่อง แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 788
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ปีงบประมาณ 2558 ภาคเรียนที่ 1/2558
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 787
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว746
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิ ประจำปี 2558
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว7227
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากรให้การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรร
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว7228
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากรให้การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรร
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 784
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

เรื่อง โครงการ งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 770
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 783
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชน ประจำปี 2558
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 785
ลงวันที่ 1 มกราคม 2556

เรื่อง การปรับปรุงโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทางพัฒนาสมอง (BBL) ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว786
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.เกษม สดงาม)
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว762
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การอบรมพัฒนาครูตามระดับความสามารถจากการประเมินความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ระยะที่ 1 (ฉบับแก้ไข)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว1730
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

เรื่อง เปลี่ยนวันและสถานที่ประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2558
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว772
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการครูเป็นกรรมการคัดเลือกการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 13/2558
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว779
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสภาวะภัยแล้ง
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114147/140
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

เรื่อง โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดอำเภอดอนตาล
ประเภท

บ้านโนนสวาท
ดอนตาล

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 778
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมการจัดทำและจัดเก็บหลักฐานการจบการศึกษา (แบบปพ.3)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 340 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com