dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 1  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 37035 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว1027
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลา
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114129/00
ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557

เรื่อง แจ้งตารางประกวดแข่งขันและกำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 เครือข่ายดอนตาล
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ชุมชนดอนตาล
ดอนตาล

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว1032
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และนักกีฬาตัวแทนจังหวัดมุกดาหาร
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว1031
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซื้อหรือฝากจำหน่ายกระเป๋าผ้าการกุศล
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114129/00
ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557

เรื่อง รายละเอียดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายดอนตาล
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ชุมชนดอนตาล
ดอนตาล

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว1028
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557

เรื่อง การลงทะเบียนข้อมูลผู้เข้าแข่งขันและขอความร่วมมือส่งรายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่กา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1029
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557

เรื่อง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว1020
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2557

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติงานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว1023
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2557

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1022
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2557

เรื่อง จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๗ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114137/ว101
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2557

เรื่อง เชิญไปฟังพระสวดอภิธรรม
ประเภท

บ้านหนองกระยัง
ดอนตาล

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1019
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2557

เรื่อง จัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1017
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเพื่่อรับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ปี57
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1013
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557

เรื่อง เชิญกรรมการฝ่ายประมวลผลประชุม
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1014
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557

เรื่อง พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ปีการศึกษา 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1003
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(6 ราย)
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว945
ลงวันที่ 12 กันยายน 2557

เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 998
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

เรื่อง จัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อจัดหาสื่อการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 30 กันยายน 2557

เรื่อง ขอเลื่อนการทำสัญญาจ้างธุรการโรงเรียนในสังกัด จากเดิม วันที่ 30 กันยายน 2557 เป็น วันที่ 1 ตุลาคม 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ้างถึงสิ่งที่ส่งมาด้วย)
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114165/ว156
ลงวันที่ 24 กันยายน 2557

เรื่อง เชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการลูกจ้างประจำ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

สยามกลการ 4
ดอนตาล

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 292 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com