dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 1  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 37704 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/2780
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557

เรื่อง แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว1269
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557

เรื่อง แจงอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/454
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557

เรื่อง การจัดสรรการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553 - 2555
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114147/261
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557

เรื่อง คัดเลือกนักเรียนยากจนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน
ประเภท

บ้านโนนสวาท
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114/ว1264
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม (นานมี) ปีการศึกษา 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว1265
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557

เรื่อง รับสมัครเข้าร่วมมหกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอน คืนความสุขให้ประชาชน ประจำปี 2558
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว1262
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557

เรื่อง ขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก พ.ส.ธ. ค้างชำระเดิม
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1260
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557

เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1261
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557

เรื่อง จัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1250
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557

เรื่อง การประชุมครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เพิ่มเติม)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1242
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการปฏิรูปประเทศไทย
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว1257
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557

เรื่อง วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 9
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1258
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557

เรื่อง การกรอกคะแนน Pre-O-NET
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1255
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557

เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (แก้ไขหนังสือนำส่ง)
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว1247
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายและแต่งตั้งหรือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1226
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2558
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1255
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557

เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1251
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557

เรื่อง การทดสอบทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1252
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557

เรื่อง นโยบายการสอบกับโรงเรียนสังกัดอื่น
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1242
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 303 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com