dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 3  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 54770 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

รายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์(e-MES)ปี2558เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (29 กรกฎาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว 439
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 441
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 440
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ประจำปี 2559"
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 402
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559

เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 437
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559

เรื่อง สำรวจสิ่งกอ่สร้างและครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 (งบแปรญัตติ)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 428
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 379
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(23 ราย)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 431
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

เรื่อง โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีการศึกษา 2559
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 432
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

เรื่อง แนวทางสื่อสารนโยบายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 423
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2559

เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 424
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 427
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2559

เรื่อง แจ้งให้รับแบบพิมพ์การจบการศึกษา
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 426
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2559

เรื่อง โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ปี59
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 419
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(7 ราย)
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 406
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559

เรื่อง การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 403
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559

เรื่อง โครงการ "สานฝันปั้นนักเรียนไทยมุ่งสู่ทีมชาติ ครั้งที่ 3"
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 405
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559

เรื่อง โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว404
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559

เรื่อง พายุฤดูร้อน
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/1052
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559

เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครูเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษาในการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัยและกา
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 400
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559

เรื่อง แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ปีการศึกษา 2558
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 387 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com