dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 62731 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ขอความร่วมมือในการจัด "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาทีเนื่องในวันสันติภาพสากล (29 สิงหาคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สำรวจความต้องการใช้ใบเสร็จรับเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (30 สิงหาคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
รายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์(e-MES)ปี2558เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (29 กรกฎาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว 983
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

เรื่อง การจัดงบประมาณเพื่อส่งเสริมโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดมุกดาหาร
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 982
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลงานด้าน ICT
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 971
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2559
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว981
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 970
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559

เรื่อง การอบรมโครงการป้องกันความเสี่ยงในการค้าประเวณีและค้ามนุษย์สำหรับเยาวชน
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 942
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559

เรื่อง การรวมสถานศึกษา
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 940
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559

เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว941
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559

เรื่อง เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 980
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 979
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ็าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว978
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559

เรื่อง การอนุญาตจัดกิจกรรมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว977
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว958
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559

เรื่อง การพัฒนาเครือข่าย หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในภาคพื้นที่เศรษฐกิจ จังหวัดมุกดาหาร
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 964
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขีนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผ
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว975
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559

เรื่อง แจ้งรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ ระดับศึกษาธิการภาค ภาค 11
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว976
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559

เรื่อง จัดสรรงบประมาณปี 2559 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 959
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/2424
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2560
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2559

เรื่อง แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงาน/รายงานไม่ครบ การจัดทำข้อมูลระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 409 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com