dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 73557 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

สำรวจความต้องการใช้ใบเสร็จรับเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (30 สิงหาคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
รายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์(e-MES)ปี2558เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (29 กรกฎาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/04114/ว1553
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก พ.ส.ธ.ค้างชำระ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/-002
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559

เรื่อง ตรวจสอบโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายงานแผนการรับนักเรียน ปีการศีกษา 2560
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1551
ลงวันที่ 1 มกราคม 2556

เรื่อง โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตรวจสอบข้อมูลโดยด่วน ไฟล์แนบให้ save target as)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มงานการเงิน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/3839
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ "แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ปี 2560
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1550
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559

เรื่อง การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เป็น “พระบิดาแห่งการปฏิรูป ข้าวไทย” และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมิ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1548
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขอให้ข้าราชารไปปฏิบัติราชการเพื่อจัดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1574
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ - ซีพีแรม
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1544
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559

เรื่อง โครงการ FC Bayern Youth Cup Thailand 2017
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1543
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/-001
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559

เรื่อง ตรวจสอบการรายงานข้อมูลแผนการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2560
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1542
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559

เรื่อง แจ้งอัตราว่างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) เพิ่มเติม
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1541
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมการตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1540
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559

เรื่อง พิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ ๔๐
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1537
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 14 พ.ศ.2560
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1531
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559

เรื่อง การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1539
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559

เรื่อง การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1533
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่3/2559
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1534
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2559
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1534
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559

เรื่อง โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนดสตมวาร (๑๐๐ วัน)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1528
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559

เรื่อง การรับสมัครแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดมุกดาหาร (13 THAILAND PRIME MINIST
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 432 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com