dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 76495 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

รายงานกิจกรรมวันมาฆบูชา (14 กุมภาพันธ์ 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งแบบสำรวจหลอดไฟ LED (25 มกราคม 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สำรวจความต้องการใช้ใบเสร็จรับเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (30 สิงหาคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
รายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์(e-MES)ปี2558เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (29 กรกฎาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว241
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และนาฎศิลป์
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว237
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2560

เรื่อง โครงการมอบทุนการศึกษาระบบการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ DynEd และโครงการแข่งขัน"การสืื่อสสารภาษาอังกฤษ" ครั้งที่ 3
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 32
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2560

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 234
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2560

เรื่อง การรายงานการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2560
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว231
ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560

เรื่อง ติดตามระดับความสำเร็จของโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ตามตัวชี้วัดที่ 13 (แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 13)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 232
ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหารสถานศึกษาสตรี (เพิ่มเติม)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 232
ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติกาารการพัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหารสถานศึกษาสตรี
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว228
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามสถานศึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 221
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 225
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3 )ด้วยระบบ TEPE Online
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 226
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเยี่ยมชมสถานีเรียนรู้ด้านความปลอดภัย ฯ ของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัย
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 224
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการคัดกรองความพิการทางการศึกษาพิเศษ
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว223
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานแก้ปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 217
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ปีการศึกษา 2559
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 222
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 261
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การเตรียมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/465
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุม
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว24
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/219
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ประกาศรายชื่อู้มีสิทธิืสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 รอบสอง:ระดับประเทศ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/460
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 443 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com