dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 66653 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

สำรวจความต้องการใช้ใบเสร็จรับเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (30 สิงหาคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
รายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์(e-MES)ปี2558เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (29 กรกฎาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว 1172
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559

เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการติดสินการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 กิจกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1202
ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1201
ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559

เรื่อง การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา(รอบ6เดือนหลัง)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1174
ลงวันที่ 30 กันยายน 2559

เรื่อง คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ปรับปรุง)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1173
ลงวันที่ 30 กันยายน 2559

เรื่อง กรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ปรับปรุง)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1199
ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559

เรื่อง การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1200
ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559

เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำยุวกาชาด
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1197
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั่งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพืันที่การศึกษา กิจกรรมหุ่นยนต์
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/1192
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559

เรื่อง เชิญร่วมเป็นเกียรติการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1194
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1169
ลงวันที่ 30 กันยายน 2559

เรื่อง คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันศลิปหัตถกรรม(สาขาดนตรี)ปรับปรุง
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1188
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณารายชื่อผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2559
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1187
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินเหลือจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2559 สำหรับโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1186
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 ตามมาตรกระกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ สำหรับค่าก่อสร้างโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สำหรับโรงเรียนด
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1183
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559

เรื่อง การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ A.L.T.C. ประจำปี 2560
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1165
ลงวันที่ 30 กันยายน 2559

เรื่อง คำสั้่งคณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึก
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1182
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559

เรื่อง การจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1181
ลงวันที่ 20 กันยายน 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานพัฒนาสมรรถะด้านการบริหารงานวิชาการ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1166
ลงวันที่ 30 กันยายน 2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 (ฉบับแก้ไข)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว.1180
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559

เรื่อง แจ้งการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนตกเบิก
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 418 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com