dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 9  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 55932 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

รายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์(e-MES)ปี2558เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (29 กรกฎาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว520
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมครูผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล โครงการ "สานฝันปั้นนักเรียนไทยมุ่งสู่ทีมชาติ" ครั้งที่ 3
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 514
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559

เรื่อง การประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ ว 515
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559

เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 518
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว513
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม"โครงการการพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา"
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 511
ลงวันที่ 29 เมษายน 2559

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ฯ ปีการศึกษา 2558
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 512
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559

เรื่อง การติดป้ายต้อนรับผู้บริหาร
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 510
ลงวันที่ 29 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดหาสื่อ BBL Resource corner (BRC) ประจำปีงบประมาณ 2559
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 509
ลงวันที่ 29 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2559
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/1375
ลงวันที่ 29 เมษายน 2559

เรื่อง การอบรมครูและบุคลากรในสังกัด เรื่อง การพัฒนาเทคนิคการฝึกอบรมด้วย Video Training ระดับสูง
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 508
ลงวันที่ 29 เมษายน 2559

เรื่อง การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ "World Robot Game Thailand Championship 2016"
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว501
ลงวันที่ 29 เมษายน 2559

เรื่อง การรณรงค์คัดแยกขยะมูงฝอยในสถานศึกษา
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 507
ลงวันที่ 29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บริตาคเงินช่วยเหลือข้าราชการครูประสบภัย
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 505
ลงวันที่ 29 เมษายน 2559

เรื่อง โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว504
ลงวันที่ 29 เมษายน 2559

เรื่อง เสนอโครงการอบรม "ค่ายพุทธบุตร ดวงประทีปวัยใส ใส่ใจคุณธรรม"
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว503
ลงวันที่ 29 เมษายน 2559

เรื่อง โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 499
ลงวันที่ 27 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 496
ลงวันที่ 26 เมษายน 2559

เรื่อง โครงการ "บีเจซี ครูไทยของแผ่นเดิน" ประจำปี 2559
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 498
ลงวันที่ 27 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 497
ลงวันที่ 26 เมษายน 2559

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 390 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com