dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 4  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล (730121)
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 101297 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ส่งแบบสำรวจสุขภาพประจำปี 60 (4 ตุลาคม 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งแบบการประชุมสัมมนา ระเบียบกระทรวงการคลัง และ การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ 60 (30 พฤษภาคม 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งแบบการประชุมสัมมนา ระเบียบกระทรวงการคลัง และ การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ 60 (30 พฤษภาคม 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
รายงานกิจกรรมวันมาฆบูชา (14 กุมภาพันธ์ 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งแบบสำรวจหลอดไฟ LED (25 มกราคม 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สำรวจความต้องการใช้ใบเสร็จรับเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (30 สิงหาคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว 206
ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561

เรื่อง แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว191
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ขอเชอญประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว195
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน(พ.ศ.2561-2564) ของจังหวัดมุกดาหาร และแผนพัฒนาการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (พ.ศ.2561-2564) ของจังหวัดมุกดาหาร
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว190
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว187
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 186
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารในระดับสากล
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/;192
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561
ประเภท

หน่วยตรวจสอบภายใน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 181
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี2561
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว189
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรข้าราชการครู/บุคลาการทางการศึกษา
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 189
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรข้าราชการครู/บุคลาการทางการศึกษา
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว188
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แนวทางการสนับสนุนงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับโรงเรียนที่ประสบวาตภัย
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว183
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน(พ.ศ.2561-2564)ของจังหวัดมุกดาหารและแผนพัฒนาการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ(พ.ศ.2561-2564)ของจังหวัดมุกดาหาร
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 179
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้โรงเรียน
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว177
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ปรับปรุงคุ่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว176
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุขององค์กรด้านคนพิการ องค์กรอื่นที่ให้บริการแก่คนพิการที่ได้รับรอง มาตรฐานจากคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งช
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว174
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสพป.มุกดาหาร
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว173
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 171
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 เมษายน 2561)
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 169
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การจัดทำโครงการและจัดทำคำของบแลกเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 168
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งกำหนดการอบรมและการติดตาม (Follow on) การอบรมครูภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) ปีงบประมาณ 2561
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 493 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com