dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 4  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 36698 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว915
ลงวันที่ 8 กันยายน 2557

เรื่อง การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/2149
ลงวันที่ 8 กันยายน 2557

เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดการศึกษาทางไกลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Distance Learning System) ป
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114136/ว133
ลงวันที่ 4 กันยายน 2557

เรื่อง โครงการจัดค่ายวิทยาศาสตร์
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

นาหว้าประชาสรรค์
ดอนตาล

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 910
ลงวันที่ 4 กันยายน 2557

เรื่อง การฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/1111
ลงวันที่ 7 กันยายน 2557

เรื่อง แจ้งบัตรเสียการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว
ลงวันที่ 7 กันยายน 2557

เรื่อง แก้ไขกำหนดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว
ลงวันที่ 5 กันยายน 2557

เรื่อง การเลือกตั้งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 5 กันยายน 2557

เรื่อง กำหนดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว906
ลงวันที่ 5 กันยายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุม
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว904
ลงวันที่ 3 กันยายน 2557

เรื่อง ขอความร่วมมือจัดโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน 1 นาที
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 905
ลงวันที่ 5 กันยายน 2557

เรื่อง การจัดทำและการปรับปรุงทะเบียนประวัติตามระเบียบ ก.คศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (กำหนดให้บันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 10 กันยายน 2557)
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114132/000
ลงวันที่ 4 กันยายน 2557

เรื่อง แจ้งการรับมอบเครื่องเสียงอิเล็กทรอนิกส์"วิทยุอาเซียน
ประเภท

บ้านห้วยกอก 2
ดอนตาล

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว881
ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557

เรื่อง การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 902
ลงวันที่ 3 กันยายน 2557

เรื่อง การจัดงาน "เปิดงานนวัตกรรมโรงเรียนในฝัน ปี 2014 (Mukdahan Competion Innovation Labschools 2014)"
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 874
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557

เรื่อง แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว
ลงวันที่ 4 กันยายน 2557

เรื่อง กำหนดการออกประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน เครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็น นาโสก
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว
ลงวันที่ 4 กันยายน 2557

เรื่อง กำหนดประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานโรงเรียนในเครือข่ายแก้วมุกดาหาร
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 892
ลงวันที่ 2 กันยายน 2557

เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 891
ลงวันที่ 2 กันยายน 2557

เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 897
ลงวันที่ 2 กันยายน 2557

เรื่อง แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 (โรงเรียนดีศรีตำบล)
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 288 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com