dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 10  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 36021 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ไม่มีหนังสือค้าง
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ ว 684
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การเร่งรัดในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114135/081
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเภท

บ้านนาสะโน
ดอนตาล

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว683
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานดีเด่นของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 681
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

เรื่อง แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 680
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 (รอบคัดเลือกระดับประเทศ)
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 682
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การออกนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารงานการเงิน การบัญชี และพัสดุโรงเรียน
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 646
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดก
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 675
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

เรื่อง แจ้งเข้ารับการทดสอบวัดสมรรถนะทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 676
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมพัฒนาศักยภาพเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านคำนวณ
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 679
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณสำหรับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2557
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 677
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 674
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การนิเทศติดตามผล การดำเนินงานตามแนวทางจตุรวิถี การยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว676
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว.672
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ข้อปฏิบัติการใช้ การชัก และการแสดงธงชาติ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว670
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว662
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิการศึกาาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาของชาวต่างประเทศ
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว668
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรองช่อสะอาด
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดก
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว665
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดก
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/000
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

เรื่อง แก้ไขหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดก
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/-012
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ตรวจสอบการรายงานข้อมูลจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดก
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 277 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com