dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 40609 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว444
ลงวันที่ 30 เมษายน 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 30
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ ว 1123
ลงวันที่ 30 เมษายน 2558

เรื่อง การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (liee saving)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว442
ลงวันที่ 29 เมษายน 2558

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/001
ลงวันที่ 29 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งข่าวให้ผู้ขอทราบผลคะแนนการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว414
ลงวันที่ 22 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระช
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 437
ลงวันที่ 27 เมษายน 2558

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว433
ลงวันที่ 27 เมษายน 2558

เรื่อง โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว432
ลงวันที่ 27 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์การเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนใช้ยาในทางที่ผิด
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว435
ลงวันที่ 27 เมษายน 2558

เรื่อง การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว434
ลงวันที่ 27 เมษายน 2558

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก มีสิทธิ์สอบ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 27 เมษายน 2558

เรื่อง ขอให้ส่งสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 421
ลงวันที่ 23 เมษายน 2558

เรื่อง การตรวจสอบประวัติของชาวอังกฤษในการป้องกันการละเมิดทางเพศต่อเด็กออนไลน์
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 421
ลงวันที่ 23 เมษายน 2558

เรื่อง การตรวจสอบประวัติของขาวอังกฤษในการป้องกันละเมิดทางเพศต่อเด็กออนไลน์
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 421
ลงวันที่ 23 เมษายน 2558

เรื่อง การตรวจสอบประวัติของชาวอังกฤษในการป้องกันการละเมิดทางเพศต่อเด็กออนไลน์
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 23 เมษายน 2558

เรื่อง โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 416
ลงวันที่ 22 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมปฏิบัติการ การนำยุทธศาสตร์การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพฯ สู่สถานศึกษา
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 427
ลงวันที่ 22 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุม เป็นวิทยากร และคณะทำงาน เรื่อง ยุทธศาสตร์การดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/001
ลงวันที่ 23 เมษายน 2558

เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดยกร่างการจัดโครงสร้างการบริหารฯ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว420
ลงวันที่ 22 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ไปศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ โดยมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยและเชิญตัวแทนเข้าร่วมประชุม
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 419
ลงวันที่ 22 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดกิจกรรม ภาคฤดูร้อย ปีการศึกษา 2557 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 326 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com