dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 1  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 35997 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ไม่มีหนังสือค้าง
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว668
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรองช่อสะอาด
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดก
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว665
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดก
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/000
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

เรื่อง แก้ไขหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดก
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/-012
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ตรวจสอบการรายงานข้อมูลจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดก
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 653
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

เรื่อง โครงการ"ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2558
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว ๖๔๖
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดก
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว659
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี ธนาคารออมสิน และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๗๒ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 658
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี พ.ศ.2557
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 655
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ปีงบประมาณ 2557
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 654
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2557
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 657
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 656
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว652
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 648
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การให้กู้เงิน "โครงการ ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่10"
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว651
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ข้อสั่งการของหัวหน้าคณรักษาความสงบแห่งชาติจากการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว647
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ส่งประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1414
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557

เรื่อง แจ้งปฏิทินนิเทศยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2557
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 642
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 649
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุม
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 637
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 277 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com