dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 6  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 64944 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

สำรวจความต้องการใช้ใบเสร็จรับเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (30 สิงหาคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
รายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์(e-MES)ปี2558เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (29 กรกฎาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114135/014
ลงวันที่ 7 กันยายน 2559

เรื่อง ประชุมผู้บริหารสถานศึกษางานมุฑิตาจิต
ประเภท

บ้านนาสะโน
ดอนตาล

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114135/ว13
ลงวันที่ 7 กันยายน 2559

เรื่อง ประชุมกรรมการแข่งทักษะ
ประเภท

บ้านนาสะโน
ดอนตาล

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1090
ลงวันที่ 7 กันยายน 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุม
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1089
ลงวันที่ 7 กันยายน 2559

เรื่อง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1087
ลงวันที่ 7 กันยายน 2559

เรื่อง ฐานข้อมูลประเมินออนไลน์ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1085
ลงวันที่ 7 กันยายน 2559

เรื่อง การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐให้กับผู้ดูแลฐานข้อมูลระดับโรงเรียน
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 2374
ลงวันที่ 6 กันยายน 2559

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/2735
ลงวันที่ 6 มกราคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุม
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1077
ลงวันที่ 5 กันยายน 2559

เรื่อง ประกาศสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1082
ลงวันที่ 6 กันยายน 2559

เรื่อง การเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการโครงการ "พัฒนาศักยภาพการให้บริการแนะแนวและการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1082
ลงวันที่ 6 กันยายน 2559

เรื่อง การเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการโครงการ "พัฒนาศักยภาพการให้บริการแนะแนวและการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1079
ลงวันที่ 5 กันยายน 2559

เรื่อง ขอเข้าดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพระบบอินเทอร์เน็ตให้แก่โรงเรียนที่มีอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง(Router)
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1078
ลงวันที่ 5 กันยายน 2559

เรื่อง แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1076
ลงวันที่ 2 กันยายน 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารงานวิชาการ
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114133/ว128
ลงวันที่ 5 กันยายน 2559

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อรับรองโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล
ประเภท

นาสะเม็งวิทยา
ดอนตาล

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/2717
ลงวันที่ 5 กันยายน 2559

เรื่อง โครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรม ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1075
ลงวันที่ 2 กันยายน 2559

เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปี 2559
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 2 กันยายน 2559

เรื่อง แจ้งรายชื่อโรงเรียนจัดทำ ป.4 ,5 ,6 รายการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู เพื่อเสนอของบกระตุ้นเศรษฐกิจ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1074
ลงวันที่ 2 กันยายน 2559

เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และรายงานผลการประเมินการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 4709
ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2559

เรื่อง การประกวดประเมินการดำเนินงานชมรม To Be Number One ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกTo Be Number One จังหวัดมุกดาหาร
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 413 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com