dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 3  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 32369 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ไม่มีหนังสือค้าง
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว 251
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2557

เรื่อง แจ้งประกาศรายชื่อข้าราชการครูผู้ได้รับอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนฯ ปี 2557
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 249
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประกวด "เนื้อเรื่องด้านพลังงานสำหรับผลิตสื่อมัลติมิเดีย"
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว265
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2557

เรื่อง การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดก
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 263
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2557

เรื่อง การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุม
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดก
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 264
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2557

เรื่อง การโอนเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2557 (70%)
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 252
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ และวันเยาวชนแห่งชาติ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดก
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 262
ลงวันที่ 18 มีนาคม 2557

เรื่อง การทดสอบวัดสมรรถนะทางด้านวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114137/ว 53
ลงวันที่ 18 มีนาคม 2557

เรื่อง แจ้งการสนับสนุนบัตรและเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล
ประเภท

บ้านหนองกระยัง
ดอนตาล

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114137/53
ลงวันที่ 18 มีนาคม 2557

เรื่อง แจ้งการสนับสนุนบัตรและเชิญร่วมชมคอนเสิร์ตการกุศล
ประเภท

บ้านหนองกระยัง
ดอนตาล

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114137/53
ลงวันที่ 18 มีนาคม 2557

เรื่อง แจ้งการสนับสนุนบัตรและเชิญร่วมชมคอนเสิร์ตการกุศล
ประเภท

บ้านหนองกระยัง
ดอนตาล

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114135/ว038
ลงวันที่ 18 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล
ประเภท

บ้านนาสะโน
ดอนตาล

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/621
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2557

เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 (Inspiring Science)
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114137/ว53
ลงวันที่ 18 มีนาคม 2557

เรื่อง แจ้งการให้ความอนุเคราะห์บัตรคอนเสร์ตการกุศล
ประเภท

บ้านหนองกระยัง
ดอนตาล

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 258
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2557

เรื่อง การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ (1 เมษายน 2557)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว254
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือสมุทร ขั้นความรู้ทั่วไป
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดก
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 259
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2557

เรื่อง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 767
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดก
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/-002
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2557

เรื่อง โรงเรียนที่ยังไม่รายงานผลการสำรวจความต้องการของนักเรียนในการเรียนต่อสายอาชีพ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดก
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 246
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2557

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ รายการค่าสาธารณูปโภค
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/247
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2557

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2556
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 260 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com