dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 1  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 81972 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองกระยัง (22 มิถุนายน 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งแบบการประชุมสัมมนา ระเบียบกระทรวงการคลัง และ การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ 60 (30 พฤษภาคม 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งแบบการประชุมสัมมนา ระเบียบกระทรวงการคลัง และ การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ 60 (30 พฤษภาคม 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
รายงานกิจกรรมวันมาฆบูชา (14 กุมภาพันธ์ 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งแบบสำรวจหลอดไฟ LED (25 มกราคม 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สำรวจความต้องการใช้ใบเสร็จรับเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (30 สิงหาคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว 514
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

เรื่อง แจ้งให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม "โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงินประจำปี 2560
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1356
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

เรื่อง แจ้งการโอนเงินการศึกษาบุตรประจำเดือนมิถุนายน 2560
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 515
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การแข่งขันสูตรคูณ คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุ
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 513
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการแก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโครงการ MOE Net
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 512
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

เรื่อง แจกสบู่ก้อน แปรงสีฟันและยาสีฟันคอลเกตพร้อมสื่อให้ความรู้การล้างมือแก่โรงเรียน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 508
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560

เรื่อง ประกวดการประชาสัมพันธ์โครงการอาหารกลางวัน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 409
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560

เรื่อง การประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 511
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

เรื่อง ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลประเภท Live Video
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว505
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560

เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมแข่งขัน "เดาะตะกร้อ"
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114135/ว025
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุม
ประเภท

บ้านนาสะโน
ดอนตาล

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/3371
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560

เรื่อง การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว503
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุม โครงการจัดการแข่งขันกีฬาในภาคเรียนที่ 1/2560
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว501
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560

เรื่อง ทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังเหลือตกค้างอยู่ในพื้นดิน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว495
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560

เรื่อง แนวทางป้องกันการก่อเหตุด้วยวัตถุระเบิด
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว497
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนป่วยเนื้องอกในสอง
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 491
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560

เรื่อง คำสั่ง โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและ
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 460
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว496
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560

เรื่อง โครงการครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย ปี 2560
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 491
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560

เรื่อง คำสั่งโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเ
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา ช่วง 6 เดือนแรก (1 ต.ค.59-31 มี.ค.60)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 454 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com