dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 94799 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ส่งแบบสำรวจสุขภาพประจำปี 60 (4 ตุลาคม 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งแบบการประชุมสัมมนา ระเบียบกระทรวงการคลัง และ การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ 60 (30 พฤษภาคม 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งแบบการประชุมสัมมนา ระเบียบกระทรวงการคลัง และ การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ 60 (30 พฤษภาคม 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
รายงานกิจกรรมวันมาฆบูชา (14 กุมภาพันธ์ 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งแบบสำรวจหลอดไฟ LED (25 มกราคม 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สำรวจความต้องการใช้ใบเสร็จรับเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (30 สิงหาคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว 1076
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114142/ว208
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหนองบอนคัพ ครั้งที่ ๓ ๒๕๖๐
ประเภท

บ้านหนองบอน
ดอนตาล

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1075
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง แจ้งขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1074
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1073
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่มีชีวิต ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1071
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน ปรับปรุง จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกด
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1069
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1067
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2560
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1070
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง การสำรวจความต้องการในการได้รับการบริการวิชาการของสถานศึกษา
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1065
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครู บุคลากรและนักเรียนด้านการแนะแนวอาชีพ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1064
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ส่งเอกสารแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหฃวทางการเรียน และบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1048
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1063
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1061
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1060
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ส่งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1058
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1057
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1056
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง แจ้งโอนเงินอุดหนุนรายหัวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียนในสังกัด
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1053
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง การจัดนิทรรศการด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1052
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมตามโครงการพัฒนาครู บุคลากรและนักเรียนด้านการแนะแนวอาชีพ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 480 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com