dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 5  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 85532 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ส่งแบบการประชุมสัมมนา ระเบียบกระทรวงการคลัง และ การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ 60 (30 พฤษภาคม 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งแบบการประชุมสัมมนา ระเบียบกระทรวงการคลัง และ การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ 60 (30 พฤษภาคม 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
รายงานกิจกรรมวันมาฆบูชา (14 กุมภาพันธ์ 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งแบบสำรวจหลอดไฟ LED (25 มกราคม 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สำรวจความต้องการใช้ใบเสร็จรับเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (30 สิงหาคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว 663
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

เรื่อง การประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)ด้วยระบบ TEPE Online
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 664
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรยั่งยืน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว652
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

เรื่อง การอบรมชี้แจงเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่นโยบายและการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว650
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

เรื่อง โครงการประกวดศิลปกรรมเยาวชนระดับชาติชิงรางวัลถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ครั้งที่ 2
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว649
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

เรื่อง โครงการประกวดวาดภาพระบายสี มาสเตอร์อาร์ต "ระบายให้ภาพและสีเป็นธรรมชาติ"
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 659
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่และครูโรงเรียนในโครงการ
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว641
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบโปสเตอร์วันอาหารโลก ประจำปี 2560
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว656
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

เรื่อง การขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 654
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมวางแผนขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 653
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

เรื่อง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 655
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพและเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว652
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

เรื่อง การอบรมชี้แจงเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่นโยบายและการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114135/ว029
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมกรรมการแข่งภาษาอังกฤษ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านนาสะโน
ดอนตาล

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 648
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดและการเตรียมความพร้อมด้านการอ่านการเขียนด้วยสื่อเทคโนโลยี
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 651
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

เรื่อง แจ้งกรอกข้อมูลสมัครสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว644
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ HORSE Young Writer Awards 2017 ในหัวข้อ "สนุกคิด สนุกเขียน...รายวัน" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชบุรี
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว647
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

เรื่อง แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลประจำเดือน กรกฎาคม 2560
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 639
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการจำหน่ายดอกพุทธรักษา
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 640
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

เรื่อง ขอความอนุเคาะห์ช่วยเหลือครอบครัวครูประสบอัคคีภัย
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 646
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

เรื่อง การคัดกรองสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560 ระดับภูมิภาครอบที่ 2
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 461 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com