dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 5  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 75519 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

รายงานกิจกรรมวันมาฆบูชา (14 กุมภาพันธ์ 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งแบบสำรวจหลอดไฟ LED (25 มกราคม 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สำรวจความต้องการใช้ใบเสร็จรับเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (30 สิงหาคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
รายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์(e-MES)ปี2558เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (29 กรกฎาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว156
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การขอรับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1574
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 141
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว134
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กร์เอกชนในศูนย์การเรียน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว136
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง จัดสรรงบประมาณ ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ปีงบประมาณ 2560 ภาคเรียนที่ 2/2559 (เพิ่มเติมรอบสาม)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 111
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 112
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในรถและการไปทัศนศึกษา
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว132
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว133
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว134
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จุลสารลด-หยุด-ภัย
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว131
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 ผ่านะรบบ Tele Co
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 130
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการและการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 109
ลงวันที่ 31 มกราคม 2560

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (12 ราย)
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว124
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 127
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง จัดสรรงบประมาณ ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ปีงบประมาณ 2560 ภาคเรียนที่ 2/2559 (เพิ่มเติมรอบสอง)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 126
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ปีงบประมาณ 2560 ภาคเรียนที่ 2/2559 (เพิ่มเติม)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 029
ลงวันที่ 3 มกราคม 2560

เรื่อง ขออนุญาตเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว117
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง โครงการช่วยเหลือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาต่อและมีงานทำ(เพิ่มเติม)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 120
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 125
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญรุ่นที่ 30
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 439 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com