dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 6  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 70694 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

สำรวจความต้องการใช้ใบเสร็จรับเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (30 สิงหาคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
รายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์(e-MES)ปี2558เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (29 กรกฎาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว1411
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง แก้ไขบัญชีรายละเอียดตำแหน่งการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1411
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง แก้ไขบัญชีรายละเอียดตำแหน่งการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114129/000
ลงวันที่ 1 มกราคม 2556

เรื่อง ระเบียบการแข่งขันเซปักตะกร้อ
ประเภท

ชุมชนดอนตาล
ดอนตาล

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1409
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมคัดกรองและเฝ้าระวังสายตานักเรียน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1400
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง โครงการธนาคารโรงเรียนเสมือนจริง Virtual School Bank
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1408
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง การจัดงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1407
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง การแก้ไขข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนรายบุคคลในระบบ Data Management Center :DMC
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1399
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (16 ราย)
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1401
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง การแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนที่ไร้สัญชาติ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 126
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/1302
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559

เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ถอนชื่อ)
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว.1397
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว114
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114135/ว 22
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารและกรรมการตัดสินกีฬาอำเภอดอนตาล
ประเภท

บ้านนาสะโน
ดอนตาล

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1385
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง การสรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1396
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1387
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอนโครงการจ้างครู ผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1395
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1394
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอัคคีภัย
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1393
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอัคคีภัย
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 426 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com