dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 5  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 45032 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

รายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์(e-MES)ปี2558เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (29 กรกฎาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว 975
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2553 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 976
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2558

เรื่อง จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 969
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558

เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 968
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558

เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว967
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558

เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว970
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558

เรื่อง เชิญประชุม
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 974
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558

เรื่อง การรับสามเณรเข้าเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 973
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558

เรื่อง ขอข้อมูลจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 964
ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว971
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558

เรื่อง แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว961
ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558

เรื่อง โครงการเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว959
ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558

เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 899
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โครงการประกวดคลิปวิดิโอเชิญชวนดื่มนมโรงเรียน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 900
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558

เรื่อง กำชับการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว957
ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558

เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2553 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางกา
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว958
ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558

เรื่อง โอนเงินปรับเพิ่มค่าครองชีพและปรับค่าตอบแทนร้อยละ 4 ของพนักงานราชการ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว943
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558

เรื่อง แจ้งเตือนให้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญาอุทกภัยและดินถล่ม อันเกิดจากฝนตกหนัก
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 955
ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558

เรื่อง การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) และการมอบรางวัลการประกวดเนื่องใ
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 954
ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558

เรื่อง โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีชีวิต ปี 2558
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/2361
ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558

เรื่อง การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายมหาชน (โครงการ "สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรับชั่น")
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 347 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com