dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 5  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 38540 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว ๐๖๑
ลงวันที่ 19 มกราคม 2558

เรื่อง รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๘ "๑๑ THAILAND PRIME MINISTER CUP ๒๐๑๕"
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/65
ลงวันที่ 19 มกราคม 2558

เรื่อง แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 56
ลงวันที่ 19 มกราคม 2558

เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/060
ลงวันที่ 19 มกราคม 2558

เรื่อง การจัดสรรจำนวนรายและวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 059
ลงวันที่ 19 มกราคม 2558

เรื่อง การทดสอบ Pre O-NET(ครั้งที่ 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 053
ลงวันที่ 16 มกราคม 2558

เรื่อง โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 9
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/-001
ลงวันที่ 19 มกราคม 2558

เรื่อง ตรวจสอบโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนการงานพื้นฐานอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ(โรงเรียนขยายโอกาส)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว55
ลงวันที่ 19 มกราคม 2558

เรื่อง โครงการสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิดภาพการบริหารจัดการ
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 054
ลงวันที่ 19 มกราคม 2558

เรื่อง การประชุมจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 034
ลงวันที่ 12 มกราคม 2558

เรื่อง ส่งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 026
ลงวันที่ 12 มกราคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมหัวหน้าสนามสอบและผู้สังเกตการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 033
ลงวันที่ 12 มกราคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 032
ลงวันที่ 12 มกราคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมวางแผนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/61
ลงวันที่ 14 มกราคม 2558

เรื่อง การแข่งขันตามโครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว49
ลงวันที่ 14 มกราคม 2558

เรื่อง โครงการพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114136/ว008
ลงวันที่ 15 มกราคม 2558

เรื่อง แจ้งรายชื่อนักกีฬาวันครูเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนตาล
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

นาหว้าประชาสรรค์
ดอนตาล

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 050
ลงวันที่ 14 มกราคม 2558

เรื่อง โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านประจำปี 2558/2559 โดยมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114147/015
ลงวันที่ 15 มกราคม 2558

เรื่อง การให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการป้องกันยาเสพติดในโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
ประเภท

บ้านโนนสวาท
ดอนตาล

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 046
ลงวันที่ 14 มกราคม 2558

เรื่อง แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 047
ลงวันที่ 14 มกราคม 2558

เรื่อง การแข่งขันพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2557 (แข่งขันรอบที่ 2)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 310 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com