dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 1  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 56901 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

รายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์(e-MES)ปี2558เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (29 กรกฎาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว660
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559

เรื่อง การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว660
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559

เรื่อง การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 667
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559

เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และรายงานผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 ผ่านระกบบการติดตามทางอิเล็กทรอ
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว658
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559

เรื่อง การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 657
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการประกวดวาดภาพ "ประเทศไทยในฝัน"
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 655
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2559

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2559
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 654
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2559

เรื่อง การอรมคุณธรรมศสีลธรรม จริยธรรม
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว650
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559

เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 630
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว601
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559

เรื่อง แจ้งอนุมัติทุนการศึกษามูลนิธิ EDF รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/1781
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559

เรื่อง การกำกับติดตามการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/1781
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559

เรื่อง การกำกับติดตามการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 645
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559

เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนปฐมวัย ปี 2559
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 643
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559

เรื่อง โครงกาาบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว.649
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559

เรื่อง แจ้งอนุมัติรายจ่ายประจำปี 2559 รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว.648
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559

เรื่อง แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 รายการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 644
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559

เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนปฐมวัย ปี 2559 : กิจกรรม "การพัฒนาศํกยภาพการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมภาษาสื่อสารผ่านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย"
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 640
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559

เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 621
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การประกวดสื่อ New media ประเภทสื่อภาพวาดระบายสีโปสเตอร์ คลิปวีดีโอ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว642
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอมอบเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 396 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com