dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 1  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 37484 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว 1158
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนศูนย์การเรียนบริษัท เอส แอนด์ พี ชินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1159
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง สัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1133
ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุม
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว1164
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การจัดงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1176
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง สำรวจข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่คล่องและสือสารได้
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1175
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล : การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1172
ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง จัดสรรงบประมารปี 2558 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1148
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ของเขตพื้นที่การศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1161
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง แจ้งเลื่อนการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ GPAS และ 5 Step
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1147
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2558
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1168
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการ
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว1139
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกวดเรียงความ เรื่อง "วัคซีนในฝัน"
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว1165
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขอความร่วมมือจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว1163
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขอความร่วมมือจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ประจำปี 2557 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1160
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การโอนเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม 70%)
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1169
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1170
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุม
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว1166
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การสร้างภาพลักษณ์และกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1161
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 299 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com