dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 36422 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว 1865
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557

เรื่อง เร่งรัดการกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรและประกอบการชี้แจงงบประมาณประจำปี 2558
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/2
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557

เรื่อง ใบรับสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้ารราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ. ก. ค. ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว821
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557

เรื่อง โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลังธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู้บ้านรักษาศีล๕"
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/0
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557

เรื่อง ธนาคารออมสินเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/1876
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เรื่อง การจัดสรรค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานและผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา เข้าเฝ้าฯ รับรางว
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 813
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพือพัฒนาทักษะการนิเทศแบบ Coaching
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว819
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำและการปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ.16)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/1
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557

เรื่อง การรับสมัคเข้ารับคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 820
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เรื่อง เชิญเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114147/167
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญร่วมรับการตรวจประเมินการประกวดนายอำเภอดีเด่นรางวัลแหวนเพชร
ประเภท

บ้านโนนสวาท
ดอนตาล

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว817
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เรื่อง การประชุมชี้แจงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 816
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เรื่อง การประกวดท่องพุทธวจน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว814
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เรื่อง การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 812
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557

เรื่อง การคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2557
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 808
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 809
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 810
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557

เรื่อง จััดสรรงบประมาณปี 2557 งบดำเนินงาน (ค่าวัสดุ) รายการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนสำหรับห้องสมุดในโรงเรียนขนาดกลาง
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว1036
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินงานมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 811
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557

เรื่อง โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านประจำปี 2558/2559 โดยมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/000
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557

เรื่อง แก้ไขหนี้ครูและพัฒนาอาชีพให้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น ครั้งที่ 2
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 284 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com