dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 32514 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ไม่มีหนังสือค้าง
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว301
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว302
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2557

เรื่อง แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 300
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2557

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ โดยใช้รูปแบบพหุระดับ (ระดับโรงเรียน ห้องเรียนและนัก
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว299
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2557

เรื่อง โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2556
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดก
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว286
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2557

เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/717
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2557

เรื่อง การอบรมปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก"
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 296
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2557

เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการสำรวจความเสียหายและการจัดทำคำของบประมาณ งบกลาง ของสถานศึกษา
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 294
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2557

เรื่อง ดำเนินการติดตามและรายงานผลการเรียน ความประพฤติและการใช้จ่ายเงินทุนของนักเรียนทุนพระราชทาน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดก
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 295
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2557

เรื่อง โครงการทุุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดก
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/717
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2557

เรื่อง การอบรมปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก"
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว285
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557

เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 291
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามติดตามผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดก
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 288
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2557

เรื่อง การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ หรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว279
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2557

เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) (เพิ่มเติม)
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/-003
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2557

เรื่อง โรงเรียนที่ยังไม่รายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ สพฐ.
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มส่งเสริมการจัดก
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114134/-
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557

เรื่อง โปรแกรมการแข่งขันโคกพัฒนาเกมส์ ครั้งที่ ๓
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านโคกพัฒนา
ดอนตาล

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 282
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557

เรื่อง การจัดตั้งงบประมาณปี 2557 (เพิ่มเติม) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ ว 266
ลงวันที่ 19 มกราคม 2557

เรื่อง ขอสำรวจข้อมูลโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/281
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2557

เรื่อง การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 279
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2557

เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว)
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 262 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com