dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 37133 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว 1052
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2557

เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114137/ว217
ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557

เรื่อง เชิญประชุม
ประเภท

บ้านหนองกระยัง
ดอนตาล

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว1058
ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557

เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/1057
ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 2388
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557

เรื่อง การมอบหมายให้ข้าราชการอยู่ปฏิบัติราชการ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1062
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงาน
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1055
ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1060
ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรช่วยปฏิบัติงาน
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114132/000
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557

เรื่อง ผลการแข่งขันทักษะวิชาการเครือข่ายดอนตาล
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านห้วยกอก 2
ดอนตาล

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ รายการก่อสร้างใหม่ ส่งแบบข้อมูลขาดแคลน ภายในวันที่ 14 ตค.57 เวลา 12.00 น. เป็นอย่างช้า
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ รายการปรับปรุงซ่อมแซม ส่ง ปร.4, ปร.6 ภายในวันที่ 14 ตค. 57 เวลา 12.00 น. เป็นอย่างช้า
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/พิเศษ
ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ รายการปรับปรุงซ่อมแซมฯ ส่ง ปร.4, ปร.6 ภายในวันที่ 14 ต.ค.57 เวลา 12.00 น. เป็นเอย่างช้า
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/000
ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557

เรื่อง การส่งคืนบัญชีรับมอบชุดเครื่องเสียงอิเล็กทรอนิกส์ (วิทยุอาเซียน) กองการศึกษาฯ อบจ.มุกดาหาร
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1056
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557

เรื่อง เฉลยกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีชีวิต ประจำเดือนกันยายน 2557
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว1054
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2557

เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว.1055
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2557

เรื่อง แจ้งโรงเรียนจัดทำงบประมาณเพิ่มเติม
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1050
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญเข้าสัมมนานำเสนอผลการนิเทศแบบ Coaching (Symposium)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1052
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2557

เรื่อง การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาล ม. 84 และ ม 85
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114137/ว 213
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2557

เรื่อง แจ้งผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านหนองกระยัง
ดอนตาล

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114137/211
ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557

เรื่อง ส่งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านหนองกระยัง
ดอนตาล

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 294 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com