dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 1  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 77164 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

รายงานกิจกรรมวันมาฆบูชา (14 กุมภาพันธ์ 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งแบบสำรวจหลอดไฟ LED (25 มกราคม 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สำรวจความต้องการใช้ใบเสร็จรับเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (30 สิงหาคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
รายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์(e-MES)ปี2558เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (29 กรกฎาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว 279
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 286
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560

เรื่อง การเปิดรับสมัครหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 285
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560

เรื่อง การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ (1 เมษายน 2560)
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 280
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว273
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560

เรื่อง การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 278
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการขยายผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ หัวข้อ "ตื่นรู้สู่ความมีสุขภาวะ"
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว271
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560

เรื่อง รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ 24-31 ธันวาคม 2559
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว276
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

เรื่อง สำรวจความจำเป็นเร่งด่วนในการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว274
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560

เรื่อง แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 275
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการการขยายผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC :Professional Learning Community)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว196
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) เพิ่มรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 257
ลงวันที่ 10 มกราคม 2560

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 258
ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560

เรื่อง แนวปฏิบัติการขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 258
ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560

เรื่อง แนวปฏิบัติการขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว267
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจและกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีเหลือจ่าย
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 263
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมปฏิบัติการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในสถานศึกษา
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 264
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560

เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนปฐมวัยในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2560
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 265
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560

เรื่อง รับสมัครผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว261
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญสมัครร่วมกิจกรรม "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว262
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560

เรื่อง โครงการจักรยานพระราชทาน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 445 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com