dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 1  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 39651 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว 344
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558

เรื่อง โครงการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 345
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสมาชิกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนา
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 343
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558

เรื่อง การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2558
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว349
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558

เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน (TEPE Online)
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 342
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไมโล ฟุตซอล แชมเปี้ยนส์ 2015 และMilo School Sport Program
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 346
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุม ร่วมเป็นเกียรติและร่วมกิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 306
ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558

เรื่อง ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 340
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 338
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558

เรื่อง ติดตามเอกสารนักเรียนทุนเก่า ประจำปีการศึกษา 2558
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 339
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558

เรื่อง ส่งรายงานผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว337
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์"
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 332
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558

เรื่อง การแจ้งสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควัน
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 336
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558

เรื่อง โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านประจำปี 2558/2559 โดยมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว324
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558

เรื่อง การรายงานผลโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน ปี 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 331
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอให้ส่งรายชือศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 330
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558

เรื่อง โครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้และพัฒนาการเรียนการสอนวรรณคดี ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 333
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558

เรื่อง การจัดสรรค่าตอบแทนค่าจ้างครูตามโครงการครูคลังสมอง จำนวน 22 อัตรา
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 334
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินกันไว้เหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบเงินอุดหนุน ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและประปา)
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558

เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๘
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว326
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 323 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com