dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 6  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 52021 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

รายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์(e-MES)ปี2558เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (29 กรกฎาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว 102
ลงวันที่ 25 มกราคม 2559

เรื่อง โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีชีวิต ปี 2558
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 111
ลงวันที่ 26 มกราคม 2559

เรื่อง การชี้แจงกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 109
ลงวันที่ 26 มกราคม 2559

เรื่อง ขอให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตรวจสอบ คำนำหน้า ชื่อตัว ชื่อสกุล ตำแหน่งให
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/336
ลงวันที่ 26 มกราคม 2559

เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ในส่วนของกิจกรรมการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานของนักเรียน
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114136/ว001
ลงวันที่ 26 มกราคม 2559

เรื่อง คำสั่งเข้าค่ายกลุ่มเครือข่ายนาสะเม็ง-สมบูรณ์-แก้ล่าสุด(ที่สุด)
ประเภท

นาหว้าประชาสรรค์
ดอนตาล

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว108
ลงวันที่ 25 มกราคม 2559

เรื่อง การสอบแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน ระดับ นานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว108
ลงวันที่ 25 มกราคม 2556

เรื่อง การสอบแข่งขันทางวิชการของนักเรียน ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว108
ลงวันที่ 25 มกราคม 2556

เรื่อง การสอบแข่งขันทางวิชการของนักเรียน ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/094
ลงวันที่ 22 มกราคม 2559

เรื่อง แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114138/1/2559
ลงวันที่ 22 มกราคม 2559

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด สมบูรณ์ 1
ประเภท

บ้านภูผาหอมพัฒนา
ดอนตาล

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว107
ลงวันที่ 25 มกราคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุม
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 106
ลงวันที่ 25 มกราคม 2559

เรื่อง จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙ ค่าซ่อมแซมบ้านพักครู
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 105
ลงวันที่ 25 มกราคม 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "การปฏิรูประบบสินเชื่อครู"
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 104
ลงวันที่ 25 มกราคม 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 100
ลงวันที่ 25 มกราคม 2559

เรื่อง การประเมินคณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา 2558
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/097
ลงวันที่ 22 มกราคม 2559

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบผูกพัน (โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501)
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว93
ลงวันที่ 22 มกราคม 2559

เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เพิ่มเติม
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว092
ลงวันที่ 22 มกราคม 2559

เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจำปี 2559
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว091
ลงวันที่ 22 มกราคม 2559

เรื่อง โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว090
ลงวันที่ 22 มกราคม 2559

เรื่อง การสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการลูกเสือ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 374 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com