dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 1  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 38904 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว179
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีการศึกษา 2558
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 178
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง เชิญรังฟังนโยบายการบริหารงบประมาณปี ๒๕๕๘ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ในวันที่ 17 ก.พ.58 เวลา 14.00 น.)
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 174
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนครั้งที่ 22
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 171
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การนิเทศติดตามผล การดำเนินงานตามแนวทางจตุรวิถึ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 170
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง เฉลยกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนฯ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2558
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 142
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2558
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 1 มกราคม 2556

เรื่อง รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดมุกดาหาร
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 168
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การจัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย อุทธรณ์ และวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 169
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม"โครงการการพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวินัยแก่ข้าราชการครูฯ
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 164
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษา ประจำปี 2558 มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 158
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ขอความร่วมมือส่งรายชื่อกรรมการจัดสอบ LAS ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 166
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์สู่ชุมชน หลักสูตร "ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 161
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และ โรงเรียนศูนย์เด็กฯ ต้นแบบ/ต้นแบบเครือข่าย โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 162
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปี 2558
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว165
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง นโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114142/ว023
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุม
ประเภท

บ้านหนองบอน
ดอนตาล

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 160
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนาสำหรับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 128
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 159
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง สมัครเข้ารับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงปี พ.ศ.2558
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว157
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผูัช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 134
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน)(แทนฉบับเดิม)
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 315 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com