dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 7  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

กลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 12145 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (17 ตุลาคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559 (20 ตุลาคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559 (18 ตุลาคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
อนุมัติเดินทางไปราชการ (30 มิถุนายน 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน (7 มิถุนายน 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
กิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน (18 พฤษภาคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอให้ส่งคืนที่ราชพัสดุที่ส่วนราชการครอบครองเกินความจำเป็นไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางราชการหรือใช้ประโยชน์ราชการไม่เต็มพื้นที่ (12 กุมภาพันธ์ 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การดำเนินโครงการการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี 2559 (30 พฤศจิกายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (21 กันยายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (11 มิถุนายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (8 พฤษภาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระช (22 เมษายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ให้ส่งรายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) ทวงครั้งที่ 2 (12 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (13 ตุลาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
กำหนดการตรวจราชการ (23 พฤษภาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ (21 เมษายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดการตั้งชื่อห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (10 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินบริจาค (4 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญตั้งชื่อห้องประชุม (17 มกราคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติราชการในการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ (14 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญเป็นวิทยากรคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ (1 มกราคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติการโอนเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2553 (2 สิงหาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ประชุมข้าราชการครูและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 (4 พฤษภาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114176/25
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559

เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

บ้านอุ่มไผ่
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114167/87
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2559

เรื่อง ส่งแบบตอบรับหนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๔
ประเภท

ชุมชนบ้านม่วงไข่
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114167/86
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559

เรื่อง ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๕๙
ประเภท

ชุมชนบ้านม่วงไข่
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114204/153
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559

เรื่อง การอบรมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเภท

บ้านหนองแวงใหญ่
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114240/087
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559

เรื่อง การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง
หว้านใหญ่


ที่ ศธ.04114240/086
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559

เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง
หว้านใหญ่


ที่ ศธ.04114085/059
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559

เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

บ้านโคก 1
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114186/061
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559

เรื่อง ส่งแบบตอบรับหนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านคำพอก 2
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114186/059
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559

เรื่อง ส่งข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ประเภท

บ้านคำพอก 2
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114186/060
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559

เรื่อง ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

บ้านคำพอก 2
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114023/63
ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559

เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

บ้านโค้งสำราญ
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114077/065
ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559

เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

บ้านคำผึ้ง
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114259/122
ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559

เรื่อง ส่งข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านโนนยาง
หนองสูง


ที่ ศธ.04114174/64
ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559

เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่2 (1 ตุลาคม 2559)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

บ้านป่าแดง
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114170/42
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559

เรื่อง ส่งข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ประเภท

บ้านด่านมน
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114168/158
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559

เรื่อง ส่งข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ประเภท

บ้านคำสร้อย
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114116/129
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559

เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

บ้านหนองเอี่ยน
คำชะอี


ที่ ศธ.04114221/73
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559

เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559)
ประเภท

บ้านหนองหนาว
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114067/078
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558

เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างครั้งที่ 2 (1ตุลาคม2559)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

โรงเรียน บ้านกุดแข้
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114100/68
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559

เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2559 )
ประเภท

บ้านโคก 2
คำชะอี


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 225 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com