dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 14  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

กลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 2495 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

กำหนดการตรวจราชการ (23 พฤษภาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ (21 เมษายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดการตั้งชื่อห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (10 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินบริจาค (4 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญตั้งชื่อห้องประชุม (17 มกราคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติราชการในการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ (14 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญเป็นวิทยากรคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ (1 มกราคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติการโอนเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2553 (2 สิงหาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ประชุมข้าราชการครูและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 (4 พฤษภาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114253/088
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557

เรื่อง โครงการพัฒนาการสร้างเสริมความเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ปี2557
ประเภท

ชุมชนเมืองหนองสูง
หนองสูง


ที่ ศธ.04114110/090
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ตอบรับการเข้าประชุมการพัฒนาภาษาสื่อสารเด็กปฐมวัย
ประเภท

บ้านห้วยทราย 1
คำชะอี


ที่ ศธ.04114213/83
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

เรื่อง รายงานการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและ
ประเภท

บ้านติ้ว
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114218/80
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

เรื่อง รายงานการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและ
ประเภท

พระราชทานบ้านหนองหมู
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114067/064
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ประมาณการโรงเรียนดีศรีตำบล
ประเภท

บ้านกุดแข้
เมืองมุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการ

ที่ ศธ.04114218/81
ลงวันที่ 15 มกราคม 2556

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้วินัยเชิงบวก
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

พระราชทานบ้านหนองหมู
ดงหลวง

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการ

ที่ ศธ.04114182/107
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

เรื่อง รายงานผลการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (๙/๒๕๕๗)
ประเภท

บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
นิคมคำสร้อย

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการ

ที่ ศธ.04114271/063
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านคำพี้
หนองสูง

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการ

ที่ ศธ.04114129/124
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน
ประเภท

ชุมชนดอนตาล
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114118/059
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ส่งใบสมัครสอบแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2557
ประเภท

บ้านหนองบง
คำชะอี


ที่ ศธ.04114237/058
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

บ้านหว้านใหญ่
หว้านใหญ่


ที่ ศธ.04114260/83
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
ประเภท

บ้านคำพอก 1
หนองสูง


ที่ ศธ.04114234/048
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ประเภท

หมู่บ้านป่าไม้
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114233/088
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ประเภท

บ้านสานแว้
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114233/088
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ประเภท

บ้านสานแว้
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114229/032
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอข้อมูลการจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ประเภท

บ้านขัวสูง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114229/031
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ประเภท

บ้านขัวสูง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114114/052
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ส่งสำเนาบันทึกการนิเทศ
ประเภท

บ้านบาก 1
คำชะอี


ที่ ศธ.04114114/051
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
ประเภท

บ้านบาก 1
คำชะอี


ที่ ศธ.04114182/095
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557

เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
ประเภท

บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
นิคมคำสร้อย


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 30 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com