dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

กลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 15431 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (17 ตุลาคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559 (18 ตุลาคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
อนุมัติเดินทางไปราชการ (30 มิถุนายน 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน (7 มิถุนายน 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
กิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน (18 พฤษภาคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอให้ส่งคืนที่ราชพัสดุที่ส่วนราชการครอบครองเกินความจำเป็นไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางราชการหรือใช้ประโยชน์ราชการไม่เต็มพื้นที่ (12 กุมภาพันธ์ 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การดำเนินโครงการการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี 2559 (30 พฤศจิกายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (21 กันยายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (11 มิถุนายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (8 พฤษภาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระช (22 เมษายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ให้ส่งรายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) ทวงครั้งที่ 2 (12 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (13 ตุลาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
กำหนดการตรวจราชการ (23 พฤษภาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ (21 เมษายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดการตั้งชื่อห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (10 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินบริจาค (4 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญตั้งชื่อห้องประชุม (17 มกราคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติราชการในการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ (14 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญเป็นวิทยากรคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ (1 มกราคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติการโอนเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2553 (2 สิงหาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ประชุมข้าราชการครูและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 (4 พฤษภาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114237/001
ลงวันที่ 11 มกราคม 2560

เรื่อง อนุญาตเรียนเชิญ นายประมวล ตรุวรรณ์ เป็นประธานงานวันครูของอำเภอหว้านใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐
ประเภท

บ้านหว้านใหญ่
หว้านใหญ่


ที่ ศธ.04114237/132
ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ประเภท

บ้านหว้านใหญ่
หว้านใหญ่


ที่ ศธ.04114235/004
ลงวันที่ 4 มกราคม 2560

เรื่อง การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ห้วยตาเปอะ
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114218/103
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา“ดงหลวงตอนบน เกมส์”ประจำปีการศึกษา ๒๕๕9
ประเภท

พระราชทานบ้านหนองหมู
ดงหลวง

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการ

ที่ ศธ.04114126/191
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2559

เรื่อง การจัดส่งรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเภท

บ้านโพนงาม
คำชะอี


ที่ ศธ.04114237/125
ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559

เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”
ประเภท

บ้านหว้านใหญ่
หว้านใหญ่


ที่ ศธ.04114213/107
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ส่งรายงานการจัดกิจกรรมรวมพลังความภักดี
ประเภท

บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114140/096
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ส่งคำสั่งเวรรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
ประเภท

บ้านนายาง
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114209/164
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง รายงานการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
ประเภท

บ้านโสก
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114018/182
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง รายงานการจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”
ประเภท

บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล"
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114142/184
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง แบบรายงานการจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”
ประเภท

บ้านหนองบอน
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114247/088
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

เมืองพาลุกากรภูมิ
หว้านใหญ่


ที่ ศธ.04114129/236
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”
ประเภท

ชุมชนดอนตาล
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114102/121
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)
คำชะอี


ที่ ศธ.04114127/64
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความดี
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านหนองสระพังทอง
คำชะอี


ที่ ศธ.04114219/145
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114146/098
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
ประเภท

บ้านนามน
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114147/321
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
ประเภท

บ้านโนนสวาท
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114122/64
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง รายงานการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ
ประเภท

บ้านเหล่าสร้างถ่อ
คำชะอี


ที่ ศธ.04114228/180
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านแก้งนาง
ดงหลวง


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 230 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com