dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 12  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

กลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 3297 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (11 มิถุนายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (8 พฤษภาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระช (22 เมษายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ให้ส่งรายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) ทวงครั้งที่ 2 (12 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (13 ตุลาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
กำหนดการตรวจราชการ (23 พฤษภาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ (21 เมษายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดการตั้งชื่อห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (10 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินบริจาค (4 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญตั้งชื่อห้องประชุม (17 มกราคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติราชการในการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ (14 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญเป็นวิทยากรคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ (1 มกราคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติการโอนเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2553 (2 สิงหาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ประชุมข้าราชการครูและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 (4 พฤษภาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114175/059
ลงวันที่ 3 กันยายน 2558

เรื่อง ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง และป้ายศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านหนองสระพัง
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114194/100
ลงวันที่ 3 กันยายน 2558

เรื่อง ส่งใบตอบรับเข้าร่วมโครงการมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงฯ
ประเภท

บ้านนาอุดม
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114261/163
ลงวันที่ 3 กันยายน 2558

เรื่อง ส่งรายงานประเภทเงินคงเหลือประจำวัน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านงิ้ว
หนองสูง


ที่ ศธ.04114169/65
ลงวันที่ 2 กันยายน 2558

เรื่อง รายงานผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำเดือนสิงหาคม
ประเภท

บ้านโนนเกษม
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114184/088
ลงวันที่ 2 กันยายน 2558

เรื่อง รายงานข้อมูลจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ประเภท

ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114267/050
ลงวันที่ 2 กันยายน 2558

เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
ประเภท

บ้านแวง
หนองสูง


ที่ ศธ.04114143/128
ลงวันที่ 1 มกราคม 2556

เรื่อง รายงานการตรวจราชการของโรงเรียน
ประเภท

บ้านป่าไร่
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114143/127
ลงวันที่ 1 กันยายน 2558

เรื่อง รายงานการแจ้งการซื้อจัดจ้าง
ประเภท

บ้านป่าไร่
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114265/081
ลงวันที่ 2 กันยายน 2558

เรื่อง รายงานการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านโคกกลาง
หนองสูง


ที่ ศธ.04114218/107
ลงวันที่ 1 กันยายน 2558

เรื่อง รายงานข้อมูลจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ประเภท

พระราชทานบ้านหนองหมู
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114213/74
ลงวันที่ 2 กันยายน 2558

เรื่อง รายงานข้อมูลจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ประเภท

บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114167/73
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

เรื่อง รายงานผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำเดือนสิงหาคม
ประเภท

ชุมชนบ้านม่วงไข่
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114020/123
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

เรื่อง รายงานผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำเดือนสิงหาคม 2558
ประเภท

คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114171/121
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

เรื่อง รายงานผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำเดือนสิงหาคม
ประเภท

บ้านภูแผงม้า
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114104/122
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

เรื่อง นำส่งข้อมูลจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประเภท

ชุมชนบ้านคำชะอี
คำชะอี


ที่ ศธ.04114269/055
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

เรื่อง รายงานผลการประเมินอ่านออกเขียนได้ ครั้งที่ 3
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านเหล่าน้อย
หนองสูง


ที่ ศธ.04114176/59
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” และ “นักเรียนชั้น
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านอุ่มไผ่
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114217/131
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

เรื่อง รายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ปี 2558
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านหนองคอง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114038/138
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

เรื่อง รายงานผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ (ครั้งที่ ๓)
ประเภท

บ้านคำป่าหลาย
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114174/36
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” และ “นักเรียนชั้น
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านป่าแดง
นิคมคำสร้อย


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 125 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com