dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 5  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

กลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 2777 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ให้ส่งรายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) ทวงครั้งที่ 2 (12 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (13 ตุลาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
กำหนดการตรวจราชการ (23 พฤษภาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ (21 เมษายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดการตั้งชื่อห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (10 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินบริจาค (4 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญตั้งชื่อห้องประชุม (17 มกราคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติราชการในการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ (14 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญเป็นวิทยากรคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ (1 มกราคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติการโอนเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2553 (2 สิงหาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ประชุมข้าราชการครูและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 (4 พฤษภาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114194/014
ลงวันที่ 28 มกราคม 2558

เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘และมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านนาอุดม
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114182/014
ลงวันที่ 28 มกราคม 2558

เรื่อง ตอบรับเข้าร่วมอบรม PISA
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114038/19
ลงวันที่ 20 มกราคม 2558

เรื่อง ส่งรายงานการรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
ประเภท

บ้านคำป่าหลาย
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114169/3
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558

เรื่อง การรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ ๒ “ธันวาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน”ประจำปีการศึกษา๒๕๕๗
ประเภท

บ้านโนนเกษม
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114194/012
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558

เรื่อง รายงานรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านนาอุดม
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114167/13
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558

เรื่อง การรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ ๒ “ธันวาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน”ประจำปีการศึกษา๒๕๕๗
ประเภท

ชุมชนบ้านม่วงไข่
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114215/015
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558

เรื่อง ยกเลิกเข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ
ประเภท

บ้านฝั่งแดง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114091/009
ลงวันที่ 12 มกราคม 2558

เรื่อง ส่งปฏิทินการดำเนินการนิเทศ Coaching
ประเภท

บ้านโนนสังข์ศรี
คำชะอี


ที่ ศธ.04114104/017
ลงวันที่ 23 มกราคม 2558

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ประเภท

ชุมชนบ้านคำชะอี
คำชะอี


ที่ ศธ.04114219/014
ลงวันที่ 22 มกราคม 2558

เรื่อง ส่งแบบสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ชุมชนบ้านหนองบัว
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114114/009
ลงวันที่ 20 มกราคม 2558

เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเภท

บ้านบาก 1
คำชะอี


ที่ ศธ.04114173/006
ลงวันที่ 22 มกราคม 2558

เรื่อง รายงานการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๘
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านบะ
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114223/022
ลงวันที่ 22 มกราคม 2558

เรื่อง ส่งแบบสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพในโรงเรียน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านชะโนด 2
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114146/009
ลงวันที่ 21 มกราคม 2558

เรื่อง ส่งแบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้นำออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านนามน
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114097/012
ลงวันที่ 19 มกราคม 2558

เรื่อง โครงการพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเภท

บ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎรสงเคราะห์"
คำชะอี


ที่ ศธ.04114201/006
ลงวันที่ 19 มกราคม 2558

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการหักภาษีของข้าราชการครู
ประเภท

บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114172/008
ลงวันที่ 20 มกราคม 2558

เรื่อง การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ(โรงเรียนขยายโอกาส)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

คำแฮดประชาสรรค์
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114245/003
ลงวันที่ 19 มกราคม 2558

เรื่อง โครงการผู้นำการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านสองคอน
หว้านใหญ่


ที่ ศธ.04114073/010
ลงวันที่ 19 มกราคม 2558

เรื่อง โครงการพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2558
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านสงเปือยเหนือ
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114073/010
ลงวันที่ 19 มกราคม 2558

เรื่อง โครงการพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2558
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านสงเปือยเหนือ
เมืองมุกดาหาร


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 59 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com