dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

กลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 2793 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ให้ส่งรายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) ทวงครั้งที่ 2 (12 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (13 ตุลาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
กำหนดการตรวจราชการ (23 พฤษภาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ (21 เมษายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดการตั้งชื่อห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (10 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินบริจาค (4 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญตั้งชื่อห้องประชุม (17 มกราคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติราชการในการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ (14 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญเป็นวิทยากรคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ (1 มกราคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติการโอนเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2553 (2 สิงหาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ประชุมข้าราชการครูและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 (4 พฤษภาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114114/02
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558

เรื่อง สำรวจความต้องการวัสดุการศึกษา รายการชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อน ประถมศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านบาก 1
คำชะอี


ที่ ศธ.04114211/013
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558

เรื่อง แผนการดำเนินงานการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านก้านเหลืองดง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114211/013
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558

เรื่อง แผนการดำเนินงานการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านก้านเหลืองดง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114229/013
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2557

เรื่อง การสำรวจความขาดแคลนและความต้องการวัสดุการศึกษา รายการชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา และรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
ประเภท

บ้านขัวสูง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114219/038
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558

เรื่อง การจัดกิจกรรม "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต"
ประเภท

ชุมชนบ้านหนองบัว
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114087/22
ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558

เรื่อง การสำรวจความขาดแคลนและความต้องการวัสดุทางการศึกษา รายการชุดฝึกทักษะ นักเรียนก่อนประถมศึกษา และรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านพังคอง
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114099/19
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558

เรื่อง การเตรียมการการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ ๑ ( ๑ เมษายน ๒๕๕๘)
ประเภท

บ้านค้อ
คำชะอี


ที่ ศธ.04114091/058
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558

เรื่อง การเตรียมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๘)
ประเภท

บ้านโนนสังข์ศรี
คำชะอี


ที่ ศธ.04114171/38
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558

เรื่อง ส่งการสำรวจความขาดแคลนและความต้องการวัสดุการศึกษา รายการชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อน ประถมศึกษาและรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
ประเภท

บ้านภูแผงม้า
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114146/024
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558

เรื่อง สำรวจความขาดแคลนและความต้องการวัสดุการศึกษา รายการชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา และรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
ประเภท

บ้านนามน
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114104/048
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558

เรื่อง นำส่งข้อมูลครูเพื่อเตรียมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๘)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ชุมชนบ้านคำชะอี
คำชะอี


ที่ ศธ.04114169/18
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558

เรื่อง ส่งการสำรวจความขาดแคลนและความต้องการวัสดุการศึกษา รายการชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษาและรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
ประเภท

บ้านโนนเกษม
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114167/31
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558

เรื่อง ส่งการสำรวจความขาดแคลนและความต้องการวัสดุการศึกษา รายการชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษาและรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
ประเภท

ชุมชนบ้านม่วงไข่
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114038/43
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558

เรื่อง ส่งแบบรายงานความต้องการวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านคำป่าหลาย
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114120/023
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558

เรื่อง การเตรียมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2558)
ประเภท

บ้านโคกสว่าง 2
คำชะอี


ที่ ศธ.04114132/012
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558

เรื่อง ส่งแบบสำรวจความต้องการวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน
ประเภท

บ้านห้วยกอก 2
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114218/25
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอส่งแบบรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
ประเภท

พระราชทานบ้านหนองหมู
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114218/24
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอส่งแบบรายงานความต้องการวัสดุ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน
ประเภท

พระราชทานบ้านหนองหมู
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114213/20
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอส่งแบบรายงานความต้องการวัสดุ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน
ประเภท

บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114213/19
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอส่งแบบรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
ประเภท

บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
ดงหลวง


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 72 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com