dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

กลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 2588 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

กำหนดการตรวจราชการ (23 พฤษภาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ (21 เมษายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดการตั้งชื่อห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (10 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินบริจาค (4 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญตั้งชื่อห้องประชุม (17 มกราคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติราชการในการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ (14 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญเป็นวิทยากรคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ (1 มกราคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติการโอนเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2553 (2 สิงหาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ประชุมข้าราชการครูและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 (4 พฤษภาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114217/094
ลงวันที่ 15 กันยายน 2557

เรื่อง รายงานการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประเภท

บ้านหนองคอง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114216/158
ลงวันที่ 15 กันยายน 2557

เรื่อง การติดตามด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ประเภท

บ้านมะนาว
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114096/153
ลงวันที่ 18 กันยายน 2557

เรื่อง ส่งคะแนนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501
คำชะอี


ที่ ศธ.04114227/139
ลงวันที่ 8 กันยายน 2557

เรื่อง มอบหนังสือเสริมความรู้สำหรับเด็ก
ประเภท

บ้านกกตูม
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114260/130
ลงวันที่ 17 กันยายน 2557

เรื่อง การดำเนินการตามแผนรับมือภัยพิบัติ
ประเภท

บ้านคำพอก 1
หนองสูง


ที่ ศธ.04114139/148
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2557

เรื่อง ส่งแบบฟอร์มสมัครร่วมแข่งทักษะวิชาการ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

บ้านบาก 2
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114235/260
ลงวันที่ 17 กันยายน 2557

เรื่อง รายงานผลการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์
ประเภท

ห้วยตาเปอะ
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114259/122
ลงวันที่ 15 กันยายน 2557

เรื่อง การติดตามด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านโนนยาง
หนองสูง


ที่ ศธ.04114218/118
ลงวันที่ 15 กันยายน 2557

เรื่อง รายงานผลการสอบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประเภท

พระราชทานบ้านหนองหมู
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114213/111
ลงวันที่ 15 กันยายน 2557

เรื่อง รายงานผลการสอบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประเภท

บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114033/121
ลงวันที่ 15 กันยายน 2557

เรื่อง การติดตามด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านหนองหอยป่าหวาย
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114114/075
ลงวันที่ 12 กันยายน 2557

เรื่อง โครงการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ประเภท

บ้านบาก 1
คำชะอี


ที่ ศธ.04114268/048
ลงวันที่ 15 กันยายน 2557

เรื่อง การติดตามด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านหลุบปึ้ง
หนองสูง


ที่ ศธ.04114269/045
ลงวันที่ 15 กันยายน 2557

เรื่อง การติดตามด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านเหล่าน้อย
หนองสูง


ที่ ศธ.04114265/074
ลงวันที่ 15 กันยายน 2557

เรื่อง การติดตามด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านโคกกลาง
หนองสูง


ที่ ศธ.04114271/083
ลงวันที่ 12 กันยายน 2557

เรื่อง การติดตามด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านคำพี้
หนองสูง


ที่ ศธ.04114211/109
ลงวันที่ 12 กันยายน 2557

เรื่อง การติดตามด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านก้านเหลืองดง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114218/118
ลงวันที่ 11 กันยายน 2557

เรื่อง รายงานการจัดทำและการปรับปรุงทะเบียนประวัติตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์
ประเภท

พระราชทานบ้านหนองหมู
ดงหลวง

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการ

ที่ ศธ.04114213/110
ลงวันที่ 12 กันยายน 2557

เรื่อง รายงานการจัดทำและการปรับปรุงทะเบียนประวัติตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์
ประเภท

บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
ดงหลวง

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการ

ที่ ศธ.04114117/076
ลงวันที่ 11 กันยายน 2557

เรื่อง การติดตามด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ประเภท

บ้านนาหลวง 1
คำชะอี

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 45 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com