dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 5  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

กลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร (100000)
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 27610 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2560 (29 กรกฎาคม 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุม้ติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560 (16 สิงหาคม 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การขอถ่ายโอนสถานศึกษาไปจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (20 มิถุนายน 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าเช่าบ้านประจำเดือนมกราคม 2560 (30 มกราคม 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (17 ตุลาคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559 (18 ตุลาคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
อนุมัติเดินทางไปราชการ (30 มิถุนายน 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน (7 มิถุนายน 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
กิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน (18 พฤษภาคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอให้ส่งคืนที่ราชพัสดุที่ส่วนราชการครอบครองเกินความจำเป็นไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางราชการหรือใช้ประโยชน์ราชการไม่เต็มพื้นที่ (12 กุมภาพันธ์ 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การดำเนินโครงการการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี 2559 (30 พฤศจิกายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (21 กันยายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (11 มิถุนายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (8 พฤษภาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระช (22 เมษายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ให้ส่งรายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) ทวงครั้งที่ 2 (12 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (13 ตุลาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
กำหนดการตรวจราชการ (23 พฤษภาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ (21 เมษายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดการตั้งชื่อห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (10 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินบริจาค (4 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญตั้งชื่อห้องประชุม (17 มกราคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติราชการในการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ (14 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญเป็นวิทยากรคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ (1 มกราคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติการโอนเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2553 (2 สิงหาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ประชุมข้าราชการครูและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 (4 พฤษภาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114207/037
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
ประเภท

บ้านเปียด
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114117/008
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561

เรื่อง นำส่งแบบเสนอรายชื่อโรงเรียนเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น
ประเภท

บ้านนาหลวง 1
คำชะอี


ที่ ศธ.04114223/034
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนที่มีความดีเด่นด้านต่างๆภายใต้กรอบภารกิจประจำ(Function) และนโยบาย(Agenda)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านชะโนด 2
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114210/029
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนที่มีความดีเด่นด้านต่างๆ ภายใต้กรอบภารกิจประจำ (Function) และนโยบาย (Agenda)
ประเภท

โรงเรียนร่มเกล้า
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114140/36
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560

เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนที่มีความดีเด่นด้านต่างๆ ภายใต้กรอบภารกิจประจำ (Function) และนโยบาย (Agenda)
ประเภท

บ้านนายาง
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114165/038
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนที่มีความดีเด่นต่างๆภายใต้กรอบภารกิจ(Function)และนโยบาย
ประเภท

สยามกลการ 4
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114114/07
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561

เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ
ประเภท

บ้านบาก 1
คำชะอี


ที่ ศธ.04114107/09
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561

เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ
ประเภท

บ้านนาปุ่ง
คำชะอี


ที่ ศธ.04114110/034
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561

เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ
ประเภท

บ้านห้วยทราย 1
คำชะอี


ที่ ศธ.04114182/038
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2561
ประเภท

บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114110/036
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561

เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนที่มีความดีเด่นด้านต่างๆ ภายใต้กรอบภารกิจประจำ (Function) และนโยบาย (Agenda)
ประเภท

บ้านห้วยทราย 1
คำชะอี


ที่ ศธ.04114243/019
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561

เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น ภายใต้กรอบภารกิจประจำ (Function) และนโยบาย (Agenda)
ประเภท

บ้านนาดีโคกสวาท
หว้านใหญ่


ที่ ศธ.04114244/022
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561

เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น ภายใต้กรอบภารกิจประจำ (Function) และนโยบาย (Agenda)
ประเภท

บ้านป่งขาม
หว้านใหญ่


ที่ ศธ.04114194/016
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561

เรื่อง ส่งแบบข้อมูลคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น
ประเภท

บ้านนาอุดม
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114140/033
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ส่งคำสั่งเวรรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
ประเภท

บ้านนายาง
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114158/006
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ส่งแบบรายงานการปฏิบัติการสอน โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ประเภท

บ้านนาคำน้อย 1
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114107/06
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านนาปุ่ง
คำชะอี


ที่ ศธ.04114118/030
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง สำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภท

บ้านหนองบง
คำชะอี


ที่ ศธ.04114182/021
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
ประเภท

บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114107/3
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ประจาสถานที่ราชการ
ประเภท

บ้านนาปุ่ง
คำชะอี


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 239 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com