dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 7  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

กลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 3045 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (11 มิถุนายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (8 พฤษภาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระช (22 เมษายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ให้ส่งรายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) ทวงครั้งที่ 2 (12 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (13 ตุลาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
กำหนดการตรวจราชการ (23 พฤษภาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ (21 เมษายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดการตั้งชื่อห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (10 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินบริจาค (4 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญตั้งชื่อห้องประชุม (17 มกราคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติราชการในการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ (14 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญเป็นวิทยากรคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ (1 มกราคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติการโอนเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2553 (2 สิงหาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ประชุมข้าราชการครูและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 (4 พฤษภาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114182/135
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ขอยืมรถยนต์ตู้ที่เตรียมจำหน่าย
ประเภท

บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114130/051
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558
ประเภท

บ้านนาม่วง
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114185/070
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ส่งรายชื่อข้าราชการครูเข้าร่วมอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือ เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ประเภท

บ้านคำบง 1
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114213/65
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การดำเนินงานจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
ประเภท

บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114213/64
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

เรื่อง รายงานการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5
ประเภท

บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114146/046
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ส่งรายชื่อเข้าอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท

บ้านนามน
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114088/176
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านสงเปือย
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114146/046
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ส่งรายชื่อเข้าอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท

บ้านนามน
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114090/048
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558
ประเภท

บ้านซ่ง
คำชะอี


ที่ ศธ.04114218/78
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การดำเนินงานจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
ประเภท

พระราชทานบ้านหนองหมู
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114218/77
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

เรื่อง รายงานการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5
ประเภท

พระราชทานบ้านหนองหมู
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114268/036
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ส่งใบสมัครโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

บ้านหลุบปึ้ง
หนองสูง


ที่ ศธ.04114118/101
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ส่งใบสมัครการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 21 ปี 2558
ประเภท

บ้านหนองบง
คำชะอี


ที่ ศธ.04114171/100
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ส่งรายชื่อครูเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือ เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ประเภท

บ้านภูแผงม้า
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114074/53
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ส่งรายชื่อโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านห้วยยาง
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114176/46
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรมพัฒนาข้าราชการครู ฯ
ประเภท

บ้านอุ่มไผ่
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114168/110
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ส่งรายชื่อครูเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ประเภท

บ้านคำสร้อย
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114261/121
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

เรื่อง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย แก้ไข
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านงิ้ว
หนองสูง


ที่ ศธ.04114010/071
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558
ประเภท

เมืองใหม่
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114039/125
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

เรื่อง มาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า-ประปา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านนาคำน้อย 2
เมืองมุกดาหาร


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 114 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com