dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 4  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

กลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 18353 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าเช่าบ้านประจำเดือนมกราคม 2560 (30 มกราคม 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (17 ตุลาคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559 (18 ตุลาคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
อนุมัติเดินทางไปราชการ (30 มิถุนายน 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน (7 มิถุนายน 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
กิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน (18 พฤษภาคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอให้ส่งคืนที่ราชพัสดุที่ส่วนราชการครอบครองเกินความจำเป็นไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางราชการหรือใช้ประโยชน์ราชการไม่เต็มพื้นที่ (12 กุมภาพันธ์ 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การดำเนินโครงการการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี 2559 (30 พฤศจิกายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (21 กันยายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (11 มิถุนายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (8 พฤษภาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระช (22 เมษายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ให้ส่งรายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) ทวงครั้งที่ 2 (12 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (13 ตุลาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
กำหนดการตรวจราชการ (23 พฤษภาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ (21 เมษายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดการตั้งชื่อห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (10 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินบริจาค (4 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญตั้งชื่อห้องประชุม (17 มกราคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติราชการในการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ (14 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญเป็นวิทยากรคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ (1 มกราคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติการโอนเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2553 (2 สิงหาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ประชุมข้าราชการครูและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 (4 พฤษภาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114182/56
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560

เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
นิคมคำสร้อย

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการ

ที่ ศธ.04114147/059
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560

เรื่อง ส่งคำสั่งเวรรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านโนนสวาท
ดอนตาล

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการ

ที่ ศธ.04114110/075
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560

เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ
ประเภท

บ้านห้วยทราย 1
คำชะอี

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการ

ที่ ศธ.04114237/034
ลงวันที่ 21 มกราคม 2560

เรื่อง ขออนุญาตเรียนเชิญ นายประมวล ตรุวรรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ประเภท

บ้านหว้านใหญ่
หว้านใหญ่

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการ

ที่ ศธ.04114210/ว 044
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560

เรื่อง เชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

โรงเรียนร่มเกล้า
ดงหลวง

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการ

ที่ ศธ.04114110/045
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ
ประเภท

บ้านห้วยทราย 1
คำชะอี

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการ

ที่ ศธ.04114144/041
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

บ้านนาทาม
ดอนตาล

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการ

ที่ ศธ.04114094/44
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง รายงานการตรวจสอบความมีอยู่จริงของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ประเภท

บ้านเหล่า
คำชะอี

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการ

ที่ ศธ.04114102/024
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง รายงานการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)
คำชะอี

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการ

ที่ ศธ.04114012/014
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2560
ประเภท

บ้านดานคำ
เมืองมุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการ

ที่ ศธ.04114121/006
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ส่งรายงานจัดกิจกรรมงานสีปดาห์ส่งเสริมพระพุธทศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา
ประเภท

บ้านหนองไฮ
คำชะอี

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการ

ที่ ศธ.04114090/026
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลความมีอยู่จริงของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ประเภท

บ้านซ่ง
คำชะอี


ที่ ศธ.04114203/016
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง รายงานการจัดกิจกกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

หนองข่าประชาอุทิศ
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114091/040
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลความมีอยู่จริงของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ประเภท

บ้านโนนสังข์ศรี
คำชะอี


ที่ ศธ.04114165/032
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง รายงานการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2560
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

สยามกลการ 4
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114117/012
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง รายงานการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2560
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านนาหลวง 1
คำชะอี


ที่ ศธ.04114209/016
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลความมีอยู่จริงของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)
ประเภท

บ้านโสก
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114118/028
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง รายงานการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2560
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านหนองบง
คำชะอี


ที่ ศธ.04114105/014
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลความมีอยู่จริงของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ประเภท

บ้านกกไฮโนนน้ำคำ
คำชะอี


ที่ ศธ.04114207/014
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลความมีอยู่จริงของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV
ประเภท

บ้านเปียด
ดงหลวง

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 233 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com