dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 1  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

กลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 2522 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

กำหนดการตรวจราชการ (23 พฤษภาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ (21 เมษายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดการตั้งชื่อห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (10 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินบริจาค (4 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญตั้งชื่อห้องประชุม (17 มกราคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติราชการในการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ (14 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญเป็นวิทยากรคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ (1 มกราคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติการโอนเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2553 (2 สิงหาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ประชุมข้าราชการครูและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 (4 พฤษภาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114039/108
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านนาคำน้อย 2
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114260/96
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

เรื่อง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ประเภท

บ้านคำพอก 1
หนองสูง


ที่ ศธ.04114182/123
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี2557 (กรกฎาคม)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114137/ว154
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านหนองกระยัง
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114176/48
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

เรื่อง แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ประเภท

บ้านอุ่มไผ่
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114248/062
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

เรื่อง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ประเภท

บ้านชะโนด 1
หว้านใหญ่


ที่ ศธ.04114218/85
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาระดับปฐมวัย
ประเภท

พระราชทานบ้านหนองหมู
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114260/95
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
ประเภท

บ้านคำพอก 1
หนองสูง


ที่ ศธ.04114260/94
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

เรื่อง โครงการพัฒนาการสร้างเสริมความเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ปี ๒๕๕๗
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านคำพอก 1
หนองสูง


ที่ ศธ.04114184/069
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557

เรื่อง แจ้งรายชื่อครูเข้ารับป้ายตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเภท

ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114213/85
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาระดับปฐมวัย
ประเภท

บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114038/136
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ประเภท

บ้านคำป่าหลาย
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114211/091
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ส่งใบสมัครเข้าร่วมการสอบแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๐
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านก้านเหลืองดง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114272/56
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557

เรื่อง โครงการพัฒนาการสร้างเสริมความเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ปี ๒๕๕๗
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านเป้าป่าแสด
หนองสูง


ที่ ศธ.04114219/110
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557

เรื่อง แจ้งรายชื่อเข้าอบรม
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

ชุมชนบ้านหนองบัว
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114182/118
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

เรื่อง แจ้งความเดือดร้อนเนื่องจากปัญหาไฟฟ้าตก
ประเภท

บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114259/100
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท

บ้านโนนยาง
หนองสูง


ที่ ศธ.04114039/108
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านนาคำน้อย 2
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114261/133
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

เรื่อง โครงการพัฒนาการสร้างเสริมความเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ปี ๒๕๕๗
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านงิ้ว
หนองสูง


ที่ ศธ.04114237/063
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ส่งแบบตอบรับยืนยันการเข้าประชุมตามโครงการพัฒนาการสร้างเสริมความเข้มแข็ง
ประเภท

บ้านหว้านใหญ่
หว้านใหญ่


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 32 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com