dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 3  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

กลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 2861 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ให้ส่งรายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) ทวงครั้งที่ 2 (12 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (13 ตุลาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
กำหนดการตรวจราชการ (23 พฤษภาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ (21 เมษายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดการตั้งชื่อห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (10 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินบริจาค (4 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญตั้งชื่อห้องประชุม (17 มกราคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติราชการในการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ (14 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญเป็นวิทยากรคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ (1 มกราคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติการโอนเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2553 (2 สิงหาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ประชุมข้าราชการครูและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 (4 พฤษภาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114155/017
ลงวันที่ 24 เมษายน 2558

เรื่อง ส่งรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านแก้ง 2
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114137/028
ลงวันที่ 24 เมษายน 2558

เรื่อง รายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ประเภท

บ้านหนองกระยัง
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114137/028
ลงวันที่ 24 เมษายน 2558

เรื่อง รายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ประเภท

บ้านหนองกระยัง
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114038/64
ลงวันที่ 23 เมษายน 2558

เรื่อง โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านคำป่าหลาย
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114272/19
ลงวันที่ 22 เมษายน 2558

เรื่อง รายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านเป้าป่าแสด
หนองสูง


ที่ ศธ.04114114/044
ลงวันที่ 20 เมษายน 2558

เรื่อง โครงการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านบาก 1
คำชะอี


ที่ ศธ.04114218/38
ลงวันที่ 17 เมษายน 2558

เรื่อง รายงานกิจกรรมรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์”
ประเภท

พระราชทานบ้านหนองหมู
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114213/31
ลงวันที่ 17 เมษายน 2558

เรื่อง รายงานกิจกรรมรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์”
ประเภท

บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114221/31
ลงวันที่ 17 เมษายน 2558

เรื่อง โครงการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ประเภท

บ้านหนองหนาว
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114220/32
ลงวันที่ 17 เมษายน 2558

เรื่อง โครงการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ประเภท

บ้านน้ำบ่อดง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114222/32
ลงวันที่ 17 เมษายน 2558

เรื่อง โครงการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ประเภท

บ้านเหล่าดง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114109/030
ลงวันที่ 17 เมษายน 2558

เรื่อง โครงการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านหนองกะปาด
คำชะอี


ที่ ศธ.04114147/056
ลงวันที่ 17 เมษายน 2558

เรื่อง ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของเขตพื้นที่การศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านโนนสวาท
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114145/040
ลงวันที่ 17 เมษายน 2558

เรื่อง ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของเขตพื้นที่การศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านนาป่ง
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114216/50
ลงวันที่ 9 เมษายน 2558

เรื่อง รายงานการดำเนินโครงการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านมะนาว
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114109/029
ลงวันที่ 10 เมษายน 2558

เรื่อง การจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (แบบ ปพ.๓)
ประเภท

บ้านหนองกะปาด
คำชะอี


ที่ ศธ.04114114/043
ลงวันที่ 10 เมษายน 2558

เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
ประเภท

บ้านบาก 1
คำชะอี


ที่ ศธ.04114182/058
ลงวันที่ 9 เมษายน 2558

เรื่อง รายงานโครงการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ประเภท

บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114245/034
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558

เรื่อง สำรวจข้อมูลการเรียนต่อของนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านสองคอน
หว้านใหญ่


ที่ ศธ.04114109/027
ลงวันที่ 8 เมษายน 2558

เรื่อง ข้อมูลการเรียนต่อของนักเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประเภท

บ้านหนองกะปาด
คำชะอี


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 80 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com