dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 11  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

กลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 2677 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (13 ตุลาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
กำหนดการตรวจราชการ (23 พฤษภาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ (21 เมษายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดการตั้งชื่อห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (10 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินบริจาค (4 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญตั้งชื่อห้องประชุม (17 มกราคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติราชการในการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ (14 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญเป็นวิทยากรคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ (1 มกราคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติการโอนเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2553 (2 สิงหาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ประชุมข้าราชการครูและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 (4 พฤษภาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114232/069
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

สยามกลการ 5
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114227/188
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านกกตูม
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114239/121
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านหว้านน้อย
หว้านใหญ่


ที่ ศธ.04114042/097
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขออนุญาตลากิจส่วนตัว
ประเภท

บ้านนาเสือหลายหนองยอ
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114042/96
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง เสนอของบประมาณปี ๒๕๕๘ ซ่อมแซมประปาโรงเรียน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านนาเสือหลายหนองยอ
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114042/94
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ส่งโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET
ประเภท

บ้านนาเสือหลายหนองยอ
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114122/46
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง รายงานการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

บ้านเหล่าสร้างถ่อ
คำชะอี


ที่ ศธ.04114227/189
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง สำรวจข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องและสื่อสารได้
ประเภท

บ้านกกตูม
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114237/113
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

บ้านหว้านใหญ่
หว้านใหญ่


ที่ ศธ.04114097/165
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ส่งแบบรายงานข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
ประเภท

บ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎรสงเคราะห์"
คำชะอี


ที่ ศธ.04114105/73
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง รายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน
ประเภท

บ้านกกไฮโนนน้ำคำ
คำชะอี


ที่ ศธ.04114105/72
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง นำส่งข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่คล่องและสื่อสารได้
ประเภท

บ้านกกไฮโนนน้ำคำ
คำชะอี


ที่ ศธ.04114167/94
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง สำรวจข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องและสื่อสารได้
ประเภท

ชุมชนบ้านม่วงไข่
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114215/250
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ส่งใบสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ (สพป.มุกดาหาร)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านฝั่งแดง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114218/145
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง รายงานสำรวจข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่คล่องและสื่อสารได้
ประเภท

พระราชทานบ้านหนองหมู
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114239/118
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง สำรวจข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่คล่องและสื่อสารได้
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านหว้านน้อย
หว้านใหญ่


ที่ ศธ.04114114/105
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง รายงานข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
ประเภท

บ้านบาก 1
คำชะอี


ที่ ศธ.04114221/103
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง สั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘
ประเภท

บ้านหนองหนาว
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114114/101
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณืสถานที่ราชการ
ประเภท

บ้านบาก 1
คำชะอี


ที่ ศธ.04114114/100
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ประเภท

บ้านบาก 1
คำชะอี


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 53 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com