dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 5  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

กลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 9927 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

อนุมัติเดินทางไปราชการ (30 มิถุนายน 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน (7 มิถุนายน 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
กิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน (18 พฤษภาคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอให้ส่งคืนที่ราชพัสดุที่ส่วนราชการครอบครองเกินความจำเป็นไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางราชการหรือใช้ประโยชน์ราชการไม่เต็มพื้นที่ (12 กุมภาพันธ์ 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การดำเนินโครงการการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี 2559 (30 พฤศจิกายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (21 กันยายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (11 มิถุนายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (8 พฤษภาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระช (22 เมษายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ให้ส่งรายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) ทวงครั้งที่ 2 (12 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (13 ตุลาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
กำหนดการตรวจราชการ (23 พฤษภาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ (21 เมษายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดการตั้งชื่อห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (10 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินบริจาค (4 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญตั้งชื่อห้องประชุม (17 มกราคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติราชการในการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ (14 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญเป็นวิทยากรคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ (1 มกราคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติการโอนเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2553 (2 สิงหาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ประชุมข้าราชการครูและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 (4 พฤษภาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114094/142
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559

เรื่อง รายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน
ประเภท

บ้านเหล่า
คำชะอี


ที่ ศธ.04114094/140
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559

เรื่อง รายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน
ประเภท

บ้านเหล่า
คำชะอี


ที่ ศธ.04114227/201
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2559

เรื่อง ขอส่งสำเนาใบแจ้งหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค
ประเภท

บ้านกกตูม
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114024/49
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2559

เรื่อง ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2559
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านดงมัน
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114137/068
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2559

เรื่อง ขอให้สถานศึกษาส่งสำเนาใบแจ้งหนี้ค้างชำระสาธารณูปโภค
ประเภท

บ้านหนองกระยัง
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114090/084
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2559

เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ ร.ร.บ้านซ่ง
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านซ่ง
คำชะอี


ที่ ศธ.04114207/103
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2559

เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ประเภท

บ้านเปียด
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114118/116
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559

เรื่อง การคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ระดับปฐมวัย ปี 2559
ประเภท

บ้านหนองบง
คำชะอี


ที่ ศธ.04114042/071
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559

เรื่อง สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
ประเภท

บ้านนาเสือหลายหนองยอ
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114123/56
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559

เรื่อง โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านดอนป่าแคน
คำชะอี


ที่ ศธ.04114126/115
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559

เรื่อง สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2559
ประเภท

บ้านโพนงาม
คำชะอี


ที่ ศธ.04114202/105
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559

เรื่อง ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ปี 2559
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านโนนสะอาด 2
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114271/058
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559

เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท

บ้านคำพี้
หนองสูง


ที่ ศธ.04114211/074
ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2559

เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ประเภท

บ้านก้านเหลืองดง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114235/192
ลงวันที่ 12 สิงหาคม 2559

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท

ห้วยตาเปอะ
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114113/048
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559

เรื่อง รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ประเภท

คำบกราษฎร์นุกูล
คำชะอี


ที่ ศธ.04114115/079
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

เรื่อง รายงานการรับนักเรียน
ประเภท

บ้านห้วยลำโมง
คำชะอี


ที่ ศธ.04114184/085
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559

เรื่อง รายงานการรับ-ส่งตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ประเภท

ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114221/59
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559

เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการดำเนินการกิจกรรมโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (๖ สัปดาห์ประชามติ)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านหนองหนาว
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114221/59
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการดำเนินการกิจกรรมโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (๖ สัปดาห์ประชามติ)
ประเภท

บ้านหนองหนาว
ดงหลวง


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 211 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com