dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 1  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

กลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 2590 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

กำหนดการตรวจราชการ (23 พฤษภาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ (21 เมษายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดการตั้งชื่อห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (10 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินบริจาค (4 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญตั้งชื่อห้องประชุม (17 มกราคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติราชการในการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ (14 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญเป็นวิทยากรคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ (1 มกราคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติการโอนเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2553 (2 สิงหาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ประชุมข้าราชการครูและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 (4 พฤษภาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114218/126
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

เรื่อง รายงานการคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม
ประเภท

พระราชทานบ้านหนองหมู
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114051/120
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านหนองแคนนาจาน
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114151/066
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557
ประเภท

ชุมชนโพธิ์ไทร
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114265/080
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

เรื่อง ขอเชิญอบรมโครงการ ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสอนซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านโคกกลาง
หนองสูง


ที่ ศธ.04114271/091
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

เรื่อง ขอเชิญอบรมโครงการ ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสอนซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านคำพี้
หนองสูง


ที่ ศธ.04114269/050
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

เรื่อง ขอเชิญอบรมโครงการ ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสอนซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านเหล่าน้อย
หนองสูง


ที่ ศธ.04114268/050
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

เรื่อง ขอเชิญอบรมโครงการ ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสอนซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านหลุบปึ้ง
หนองสูง


ที่ ศธ.04114235/269
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

เรื่อง การคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

ห้วยตาเปอะ
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114269/051
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

เรื่อง การคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านเหล่าน้อย
หนองสูง


ที่ ศธ.04114173/087
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

เรื่อง ส่งรายชื่อบรมตามโครงการ “ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสอนซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย”
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านบะ
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114218/126
ลงวันที่ 25 กันยายน 2557

เรื่อง ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรม/สัมมนา
ประเภท

พระราชทานบ้านหนองหมู
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114120/055
ลงวันที่ 25 กันยายน 2557

เรื่อง ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม โครงการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสอนซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่าน
ประเภท

บ้านโคกสว่าง 2
คำชะอี


ที่ ศธ.04114117/083
ลงวันที่ 25 กันยายน 2557

เรื่อง รายงานผลการทดสอบ โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ประเภท

บ้านนาหลวง 1
คำชะอี


ที่ ศธ.04114039/149
ลงวันที่ 26 กันยายน 2557

เรื่อง ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการ “ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสอนซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย”
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านนาคำน้อย 2
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114228/115
ลงวันที่ 26 กันยายน 2557

เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปี ๒๕๕๗
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านแก้งนาง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114228/113
ลงวันที่ 25 กันยายน 2557

เรื่อง รายงานผลการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์
ประเภท

บ้านแก้งนาง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114109/061
ลงวันที่ 25 กันยายน 2557

เรื่อง ส่งแบบการติดตามและประเมินด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ประเภท

บ้านหนองกะปาด
คำชะอี


ที่ ศธ.04114262/85
ลงวันที่ 25 กันยายน 2557

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประเภท

บ้านวังนอง
หนองสูง


ที่ ศธ.04114182/167
ลงวันที่ 23 กันยายน 2557

เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 2/2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114175/061
ลงวันที่ 23 กันยายน 2557

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านหนองสระพัง
นิคมคำสร้อย


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 46 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com