dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 3  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

กลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 4631 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

การดำเนินโครงการการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี 2559 (30 พฤศจิกายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (21 กันยายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (11 มิถุนายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (8 พฤษภาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระช (22 เมษายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ให้ส่งรายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) ทวงครั้งที่ 2 (12 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (13 ตุลาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
กำหนดการตรวจราชการ (23 พฤษภาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ (21 เมษายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดการตั้งชื่อห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (10 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินบริจาค (4 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญตั้งชื่อห้องประชุม (17 มกราคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติราชการในการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ (14 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญเป็นวิทยากรคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ (1 มกราคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติการโอนเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2553 (2 สิงหาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ประชุมข้าราชการครูและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 (4 พฤษภาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114080/009
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหานักเรียนใช้ยาเสพติด
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านโนนตูม
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114167/013
ลงวันที่ 25 มกราคม 2559

เรื่อง รายงานการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเภท

ชุมชนบ้านม่วงไข่
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114194/017
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภท

บ้านนาอุดม
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114232/14
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประะถมศึกษา ปี 2559
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

สยามกลการ 5
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114230/013
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2559
ประเภท

บ้านนาหินกอง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114182/19
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนออกทัศนศึกษานอกสถานที่
ประเภท

บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114182/20
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาทรัพย์สินของทางราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์2559
ประเภท

บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114227/034
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
ประเภท

บ้านกกตูม
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114072/008
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภท

บ้านนาดี 2
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114042/009
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง รายงานการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี ๒๕๕๙
ประเภท

บ้านนาเสือหลายหนองยอ
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114020/018
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2559
ประเภท

คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114025/10
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขออนุญาตลากิจส่วนตัว
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

โนนสะอาดราษฎร์บำรุง
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114104/026
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ขอให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตรวจสอบ คำนำหน้า ชื่อตัว ชื่อสกุล ต
ประเภท

ชุมชนบ้านคำชะอี
คำชะอี


ที่ ศธ.04114077/010
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดใหม่
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านคำผึ้ง
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114077/009
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การจัดกิจกรรม ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านคำผึ้ง
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114077/008
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการลูกเสือ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านคำผึ้ง
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114091/023
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเภท

บ้านโนนสังข์ศรี
คำชะอี


ที่ ศธ.04114269/006
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการลูกเสือ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

บ้านเหล่าน้อย
หนองสูง


ที่ ศธ.04114080/007
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดใหม่
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านโนนตูม
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114080/006
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การจัดกิจกรรม ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านโนนตูม
เมืองมุกดาหาร


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 159 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com