dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 7  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

กลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 2710 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (13 ตุลาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
กำหนดการตรวจราชการ (23 พฤษภาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ (21 เมษายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดการตั้งชื่อห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (10 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินบริจาค (4 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญตั้งชื่อห้องประชุม (17 มกราคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติราชการในการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ (14 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญเป็นวิทยากรคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ (1 มกราคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติการโอนเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2553 (2 สิงหาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ประชุมข้าราชการครูและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 (4 พฤษภาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114030/092
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

เรื่อง การรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ ๒ ๒๕๕๗ “ธันวาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน”
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านคำผักหนอกสงเปือย
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114130/074
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557

เรื่อง การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด
ประเภท

บ้านนาม่วง
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114097/180
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษา(แก้ไขจำนวนนักเรียน)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎรสงเคราะห์"
คำชะอี


ที่ ศธ.04114132/102
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557

เรื่อง การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด
ประเภท

บ้านห้วยกอก 2
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114104/120
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ชุมชนบ้านคำชะอี
คำชะอี


ที่ ศธ.04114207/140
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557

เรื่อง ส่งแนวคิดในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านเปียด
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114171/162
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล นักเรียนพิการเรียนร่วม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านภูแผงม้า
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114207/138
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557

เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ
ประเภท

บ้านเปียด
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114114/111
ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557

เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
ประเภท

บ้านบาก 1
คำชะอี


ที่ ศธ.04114114/112
ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2558

เรื่อง รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ประเภท

บ้านบาก 1
คำชะอี


ที่ ศธ.04114235/318
ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557

เรื่อง ขออนุญาตินำนักเรียนเข้าค่ายพักเเรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2557
ประเภท

ห้วยตาเปอะ
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114235/320
ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557

เรื่อง การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
ประเภท

ห้วยตาเปอะ
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114228/144
ลงวันที่ 8 มกราคม 2557

เรื่อง การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
ประเภท

บ้านแก้งนาง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114231/067
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านปากช่อง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114230/114
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านนาหินกอง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114120/064
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557

เรื่อง การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2557
ประเภท

บ้านโคกสว่าง 2
คำชะอี


ที่ ศธ.04114213/138
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง รายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2557
ประเภท

บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114197/206
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557

เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งบรรจุ
ประเภท

คณะเทศบาลนครกรุงเทพ
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114218/153
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง รายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๗
ประเภท

พระราชทานบ้านหนองหมู
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114207/133
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขอความร่วมมือ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2557
ประเภท

บ้านเปียด
ดงหลวง


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 56 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com