dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 7  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

กลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 6452 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ขอให้ส่งคืนที่ราชพัสดุที่ส่วนราชการครอบครองเกินความจำเป็นไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางราชการหรือใช้ประโยชน์ราชการไม่เต็มพื้นที่ (12 กุมภาพันธ์ 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การดำเนินโครงการการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี 2559 (30 พฤศจิกายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (21 กันยายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (11 มิถุนายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (8 พฤษภาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระช (22 เมษายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ให้ส่งรายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) ทวงครั้งที่ 2 (12 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (13 ตุลาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
กำหนดการตรวจราชการ (23 พฤษภาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ (21 เมษายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดการตั้งชื่อห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (10 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินบริจาค (4 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญตั้งชื่อห้องประชุม (17 มกราคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติราชการในการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ (14 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญเป็นวิทยากรคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ (1 มกราคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติการโอนเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2553 (2 สิงหาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ประชุมข้าราชการครูและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 (4 พฤษภาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114145/058
ลงวันที่ 27 เมษายน 2559

เรื่อง รายงานข้อมูลการอ่าน การเขียนทางระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
ประเภท

บ้านนาป่ง
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114126/72
ลงวันที่ 30 เมษายน 2559

เรื่อง ยกเลิกการขอรับบริจาคข้าวในประเทศเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณกุศล
ประเภท

บ้านโพนงาม
คำชะอี


ที่ ศธ.04114102/046
ลงวันที่ 29 เมษายน 2559

เรื่อง รายงานข้อมูลการอ่านการเขียน E-MES
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)
คำชะอี


ที่ ศธ.04114125/043
ลงวันที่ 29 เมษายน 2559

เรื่อง รายงานข้อมูลการอ่านการเขียน E-MES
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านแฝก
คำชะอี


ที่ ศธ.04114116/062
ลงวันที่ 29 เมษายน 2559

เรื่อง รายงานข้อมูลการอ่านการเขียน E-MES
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านหนองเอี่ยน
คำชะอี


ที่ ศธ.04114072/019
ลงวันที่ 29 เมษายน 2559

เรื่อง รายงานข้อมูลการอ่าน การเขียนทางระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านนาดี 2
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114089/026
ลงวันที่ 29 เมษายน 2559

เรื่อง รายงานข้อมูลการอ่าน การเขียนทางระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านหนองบัว
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114085/027
ลงวันที่ 29 เมษายน 2559

เรื่อง รายงานข้อมูลการอ่าน การเขียนทางระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านโคก 1
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114272/23
ลงวันที่ 28 เมษายน 2559

เรื่อง รายงานการอ่านการเขียนครั้งที่ ๖
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านเป้าป่าแสด
หนองสูง


ที่ ศธ.04114186/022
ลงวันที่ 29 เมษายน 2559

เรื่อง รายงานการประเมินการอ่าน การเขียน ขั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ครั้งที่ ๖ (เดือนมีนาคม ๒๕๕๙)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านคำพอก 2
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114099/28
ลงวันที่ 28 เมษายน 2559

เรื่อง รายงานข้อมูลการอ่านการเขียน E-MES
ประเภท

บ้านค้อ
คำชะอี


ที่ ศธ.04114100/29
ลงวันที่ 28 เมษายน 2559

เรื่อง รายงานข้อมูลการอ่านการเขียน E-MES
ประเภท

บ้านโคก 2
คำชะอี


ที่ ศธ.04114106/032
ลงวันที่ 27 เมษายน 2559

เรื่อง รายงานข้อมูลการอ่าน การเขียนตามระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ครั้งที่ 6
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านแก้งช้างเนียม
คำชะอี


ที่ ศธ.04114105/032
ลงวันที่ 27 เมษายน 2559

เรื่อง รายงานข้อมูลการอ่าน การเขียนตามระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ครั้งที่ 6
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านกกไฮโนนน้ำคำ
คำชะอี


ที่ ศธ.04114104/053
ลงวันที่ 27 เมษายน 2559

เรื่อง รายงานข้อมูลการอ่าน การเขียนตามระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ครั้งที่ 6
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ชุมชนบ้านคำชะอี
คำชะอี


ที่ ศธ.04114123/36
ลงวันที่ 27 เมษายน 2559

เรื่อง รายงานข้อมูลการอ่านการเขียน E-MES
ประเภท

บ้านดอนป่าแคน
คำชะอี


ที่ ศธ.04114124/46
ลงวันที่ 27 เมษายน 2559

เรื่อง รายงานข้อมูลการอ่านการเขียน E-MES
ประเภท

บ้านตูมหวาน
คำชะอี


ที่ ศธ.04114182/67
ลงวันที่ 28 เมษายน 2559

เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนร่วมกิจกรรมนอกสถานที่
ประเภท

บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114215/64
ลงวันที่ 27 เมษายน 2559

เรื่อง รายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ปี 2558 ครั้งที่ 6
ประเภท

บ้านฝั่งแดง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114145/058
ลงวันที่ 27 เมษายน 2559

เรื่อง รายงานข้อมูลการอ่าน การเขียนทางระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
ประเภท

บ้านนาป่ง
ดอนตาล


ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com