dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 3  คน
 




 


คุณเข้าระบบในชื่อ

กลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 2642 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (13 ตุลาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
กำหนดการตรวจราชการ (23 พฤษภาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ (21 เมษายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดการตั้งชื่อห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (10 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินบริจาค (4 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญตั้งชื่อห้องประชุม (17 มกราคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติราชการในการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ (14 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญเป็นวิทยากรคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ (1 มกราคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติการโอนเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2553 (2 สิงหาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ประชุมข้าราชการครูและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 (4 พฤษภาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114132/081
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557

เรื่อง การตรวจสอบการรับเงินค่าใช้สถานที่
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านห้วยกอก 2
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114131/084
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557

เรื่อง การตรวจสอบการรับเงินค่าใช้สถานที่
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านโพนสว่าง
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114130/065
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557

เรื่อง การตรวจสอบการรับเงินค่าใช้สถานที่
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านนาม่วง
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114059/132
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557

เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนเรียนร่วม
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านเหล่าป่าเป้ด
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114219/173
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557

เรื่อง รายงานผลโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม
ประเภท

ชุมชนบ้านหนองบัว
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114219/173
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557

เรื่อง รายงานผลโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม
ประเภท

ชุมชนบ้านหนองบัว
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114172/176
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557

เรื่อง การตรวจสอบการรับเงินค่าใช้สถานที่
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

คำแฮดประชาสรรค์
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114254/042
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557

เรื่อง รายงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านคันแท
หนองสูง


ที่ ศธ.04114149/206
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557

เรื่อง การตรวจสอบการรับเงินค่าใช้สถานที่
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านหนองเม็ก
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114184/097
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557

เรื่อง รายงานการรับเงินค่าใช้สถานที่
ประเภท

ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114180/110
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557

เรื่อง การตรวจสอบการรับเงินค่าใช้สถานที่
ประเภท

บ้านนิคมร่มเกล้า
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114071/087
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557

เรื่อง รายงานการรับเงินค่าใช้สถานที่
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านดงมอน
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114074/68
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557

เรื่อง รายงานการรับเงินค่าใช้สถานที่
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านห้วยยาง
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114230/104
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557

เรื่อง รายงานการตรวจสอบการรับเงินค่าใช้สถานที่
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านนาหินกอง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114231/058
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557

เรื่อง รายงานการตรวจสอบการรับเงินค่าใช้สถานที่
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านปากช่อง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114068/054
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557

เรื่อง การตรวจสอบการรับเงินค่าใช้สถานที่
ประเภท

บ้านกุดแข้ใต้
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114033/144
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557

เรื่อง การตรวจสอบการรับเงินค่าใช้สถานที่
ประเภท

บ้านหนองหอยป่าหวาย
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114265/089
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557

เรื่อง การตรวจสอบการรับเงินค่าใช้สถานที่
ประเภท

บ้านโคกกลาง
หนองสูง


ที่ ศธ.04114269/063
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557

เรื่อง การตรวจสอบการรับเงินค่าใช้สถานท่ี
ประเภท

บ้านเหล่าน้อย
หนองสูง


ที่ ศธ.04114268/066
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557

เรื่อง การตรวจสอบการรับเงินค่าใช้สถานท่ี
ประเภท

บ้านหลุบปึ้ง
หนองสูง


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 51 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com