dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 6  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

กลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 8995 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

อนุมัติเดินทางไปราชการ (30 มิถุนายน 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน (7 มิถุนายน 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
กิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน (18 พฤษภาคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอให้ส่งคืนที่ราชพัสดุที่ส่วนราชการครอบครองเกินความจำเป็นไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางราชการหรือใช้ประโยชน์ราชการไม่เต็มพื้นที่ (12 กุมภาพันธ์ 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การดำเนินโครงการการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี 2559 (30 พฤศจิกายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (21 กันยายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (11 มิถุนายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (8 พฤษภาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระช (22 เมษายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ให้ส่งรายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) ทวงครั้งที่ 2 (12 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (13 ตุลาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
กำหนดการตรวจราชการ (23 พฤษภาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ (21 เมษายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดการตั้งชื่อห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (10 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินบริจาค (4 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญตั้งชื่อห้องประชุม (17 มกราคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติราชการในการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ (14 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญเป็นวิทยากรคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ (1 มกราคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติการโอนเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2553 (2 สิงหาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ประชุมข้าราชการครูและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 (4 พฤษภาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114273/140
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

เรื่อง ส่งแบบตอบรับโครงการประชุมสัมมนาส่งเสริมสถานศึกษาสู่มาตรฐานการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา
ประเภท

บ้านภู
หนองสูง


ที่ ศธ.04114260/102
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

เรื่อง การเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านคำพอก 1
หนองสูง


ที่ ศธ.04114237/070
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

เรื่อง ขออนุญาตเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด
ประเภท

บ้านหว้านใหญ่
หว้านใหญ่


ที่ ศธ.04114216/085
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

เรื่อง การจัดสรรหนังสือ "ทำอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้ :สื่อ/นวัตกรรมพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ"
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านมะนาว
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114232/045
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

เรื่อง รายงานการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2559
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

สยามกลการ 5
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114232/046
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

เรื่อง รายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

สยามกลการ 5
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114127/44
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

เรื่อง รายงานการจัดสรรหนังสือ “ทำอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้ : สื่อ/นวัตกรรมพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ”
ประเภท

บ้านหนองสระพังทอง
คำชะอี


ที่ ศธ.04114186/044
ลงวันที่ 27 มกราคม 2559

เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนปฐมวัย ปี ๒๕๕๙ : กิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพการจัดประสบการณ์” เพื่อส่งเสริมภาษาสื่อสารผ่านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านคำพอก 2
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114112/038
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

เรื่อง รายงานกิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติ
ประเภท

บ้านกลาง
คำชะอี


ที่ ศธ.04114218/97
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

เรื่อง ขอยกเลิกการแจ้งขอยกเลิกหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
ประเภท

พระราชทานบ้านหนองหมู
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114039/101
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

เรื่อง ขอส่งแบบตอบรับการจัดสรรหนังสือ ทำอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้ สื่อ/นวัตรรมพัฒนาการอ่านการเขียน ภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านนาคำน้อย 2
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114194/092
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านนาอุดม
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114126/104
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

เรื่อง รายงานการจัดสรรหนังสือ “ทำอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้ : สื่อ/นวัตกรรมพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ”
ประเภท

บ้านโพนงาม
คำชะอี


ที่ ศธ.04114120/054
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

เรื่อง ส่งรายงานผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ในระบบโปรแกรม SET
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านโคกสว่าง 2
คำชะอี


ที่ ศธ.04114118/100
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ
ประเภท

บ้านหนองบง
คำชะอี


ที่ ศธ.04114092/51
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

เรื่อง รายงานผลการทำสัญญาจ้างรายการค่าตอบแทน (พี่เลี้ยงเด็กพิการ)
ประเภท

บ้านม่วง
คำชะอี


ที่ ศธ.04114092/50
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

เรื่อง ส่งแบบตอบรับการจัดสรรหนังสือ
ประเภท

บ้านม่วง
คำชะอี


ที่ ศธ.04114261/128
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

เรื่อง รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านงิ้ว
หนองสูง


ที่ ศธ.04114181/098
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

เรื่อง ส่งแบบตอบรับการจัดสรรหนังสือ “ทำอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้ : สื่อ/นวัตกรรมพัฒนาการอ่านการเขียน ภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ”
ประเภท

บ้านหนองนกเขียน
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114259/092
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

เรื่อง การสมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯครั้งที่ ๒๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
ประเภท

บ้านโนนยาง
หนองสูง


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 206 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com