dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 8  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

กลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 7769 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน (7 มิถุนายน 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
กิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน (18 พฤษภาคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอให้ส่งคืนที่ราชพัสดุที่ส่วนราชการครอบครองเกินความจำเป็นไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางราชการหรือใช้ประโยชน์ราชการไม่เต็มพื้นที่ (12 กุมภาพันธ์ 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การดำเนินโครงการการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี 2559 (30 พฤศจิกายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (21 กันยายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (11 มิถุนายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (8 พฤษภาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระช (22 เมษายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ให้ส่งรายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) ทวงครั้งที่ 2 (12 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (13 ตุลาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
กำหนดการตรวจราชการ (23 พฤษภาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ (21 เมษายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดการตั้งชื่อห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (10 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินบริจาค (4 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญตั้งชื่อห้องประชุม (17 มกราคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติราชการในการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ (14 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญเป็นวิทยากรคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ (1 มกราคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติการโอนเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2553 (2 สิงหาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ประชุมข้าราชการครูและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 (4 พฤษภาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114108/55
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559

เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ประเภท

บ้านโนนสว่าง 1
คำชะอี


ที่ ศธ.04114096/149
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559

เรื่อง ส่งเอกสารการดำเนินงานตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501
คำชะอี


ที่ ศธ.04114097/087
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขออนุญาตไปราชการร่วมประชุมทางวิชาการ
ประเภท

บ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎรสงเคราะห์"
คำชะอี


ที่ ศธ.04114143/086
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2559

เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2559
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านป่าไร่
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114118/087
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านหนองบง
คำชะอี


ที่ ศธ.04114042/047
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน
ประเภท

บ้านนาเสือหลายหนองยอ
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114218/078
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559

เรื่อง ส่งรายชื่อครูปฐมวัย เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
ประเภท

พระราชทานบ้านหนองหมู
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114218/077
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559

เรื่อง ส่งรายชื่อครู เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนปฐมวัย ปี 2559 : กิจกรรม การพัฒนา ศักยภาพการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมภาษาสื่อสารผ่านการเรียนรู
ประเภท

พระราชทานบ้านหนองหมู
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114158/057
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559

เรื่อง ส่งแก้ไขข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2559
ประเภท

บ้านนาคำน้อย 1
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114213/044
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559

เรื่อง ส่งรายชื่อครู เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนปฐมวัย ปี 2559 : กิจกรรม การพัฒนา ศักยภาพการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมภาษาสื่อสารผ่านการเรียนรู
ประเภท

บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114239/041
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559

เรื่อง ความต้องการอัตรากำลัง ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านหว้านน้อย
หว้านใหญ่


ที่ ศธ.04114239/041
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559

เรื่อง ความต้องการอัตรากำลัง ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านหว้านน้อย
หว้านใหญ่


ที่ ศธ.04114126/91
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอสมัครเข้ารับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559
ประเภท

บ้านโพนงาม
คำชะอี


ที่ ศธ.04114182/106
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์
ประเภท

บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114182/107
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขออนุญาตไปราชการต่างจังหวัด
ประเภท

บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114131/078
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559

เรื่อง การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาค จากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
ประเภท

บ้านโพนสว่าง
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114085/30
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559

เรื่อง การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์
ประเภท

บ้านโคก 1
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114042/044
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559

เรื่อง การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาคจากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
ประเภท

บ้านนาเสือหลายหนองยอ
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114085/29
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559

เรื่อง การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์
ประเภท

บ้านโคก 1
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114114/025
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
ประเภท

บ้านบาก 1
คำชะอี


ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com