dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

กลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 3374 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (21 กันยายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (11 มิถุนายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (8 พฤษภาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระช (22 เมษายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ให้ส่งรายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) ทวงครั้งที่ 2 (12 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (13 ตุลาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
กำหนดการตรวจราชการ (23 พฤษภาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ (21 เมษายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดการตั้งชื่อห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (10 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินบริจาค (4 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญตั้งชื่อห้องประชุม (17 มกราคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติราชการในการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ (14 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญเป็นวิทยากรคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ (1 มกราคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติการโอนเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2553 (2 สิงหาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ประชุมข้าราชการครูและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 (4 พฤษภาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114253/119
ลงวันที่ 22 กันยายน 2558

เรื่อง การนำคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในห้องเรียน
ประเภท

ชุมชนเมืองหนองสูง
หนองสูง


ที่ ศธ.04114114/091
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558

เรื่อง รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
ประเภท

บ้านบาก 1
คำชะอี


ที่ ศธ.04114114/090
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558

เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
ประเภท

บ้านบาก 1
คำชะอี


ที่ ศธ.04114223/171
ลงวันที่ 25 กันยายน 2558

เรื่อง ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2558
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านชะโนด 2
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114120/089
ลงวันที่ 29 กันยายน 2558

เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่
ประเภท

บ้านโคกสว่าง 2
คำชะอี


ที่ ศธ.04114194/114
ลงวันที่ 28 กันยายน 2558

เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านนาอุดม
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114042/082
ลงวันที่ 23 กันยายน 2558

เรื่อง ข้าราชการครูมารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับแต่งตั้ง
ประเภท

บ้านนาเสือหลายหนองยอ
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114174/39
ลงวันที่ 25 กันยายน 2558

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านป่าแดง
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114268/060
ลงวันที่ 25 กันยายน 2558

เรื่อง ส่งแบบรายงานการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านหลุบปึ้ง
หนองสูง


ที่ ศธ.04114053/144
ลงวันที่ 25 กันยายน 2558

เรื่อง การรายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

บ้านป่งเปือย
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114241/64
ลงวันที่ 25 กันยายน 2558

เรื่อง ส่งแบบรายงาน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านโนนสว่าง 2
หว้านใหญ่


ที่ ศธ.04114235/294
ลงวันที่ 25 กันยายน 2558

เรื่อง รายงานผลการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน
ประเภท

ห้วยตาเปอะ
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114267/057
ลงวันที่ 23 กันยายน 2558

เรื่อง การายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
ประเภท

บ้านแวง
หนองสูง


ที่ ศธ.04114253/116
ลงวันที่ 23 กันยายน 2558

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ชุมชนเมืองหนองสูง
หนองสูง


ที่ ศธ.04114167/78
ลงวันที่ 22 กันยายน 2558

เรื่อง รายงานการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
ประเภท

ชุมชนบ้านม่วงไข่
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114151/068
ลงวันที่ 22 กันยายน 2558

เรื่อง การนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในห้องเรียน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ชุมชนโพธิ์ไทร
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114180/127
ลงวันที่ 20 กันยายน 2558

เรื่อง รายงานการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านนิคมร่มเกล้า
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114180/127
ลงวันที่ 20 กันยายน 2558

เรื่อง รายงานการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านนิคมร่มเกล้า
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114179/75
ลงวันที่ 20 กันยายน 2558

เรื่อง รายงานการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านคำนางโอก
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114179/75
ลงวันที่ 20 กันยายน 2558

เรื่อง รายงานการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านคำนางโอก
นิคมคำสร้อย


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 131 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com