dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 3  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

กลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 3526 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (21 กันยายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (11 มิถุนายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (8 พฤษภาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระช (22 เมษายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ให้ส่งรายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) ทวงครั้งที่ 2 (12 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (13 ตุลาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
กำหนดการตรวจราชการ (23 พฤษภาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ (21 เมษายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดการตั้งชื่อห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (10 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินบริจาค (4 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญตั้งชื่อห้องประชุม (17 มกราคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติราชการในการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ (14 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญเป็นวิทยากรคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ (1 มกราคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติการโอนเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2553 (2 สิงหาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ประชุมข้าราชการครูและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 (4 พฤษภาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114267/065
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบาย “ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” และ “นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ต
ประเภท

บ้านแวง
หนองสูง


ที่ ศธ.04114266/052
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบาย “ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” และ “นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ต
ประเภท

บ้านโคกหินกอง
หนองสูง


ที่ ศธ.04114142/181
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
ประเภท

บ้านหนองบอน
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114142/180
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง รายงานการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุประจำปี 2558
ประเภท

บ้านหนองบอน
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114221/103
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2558

เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558)
ประเภท

บ้านหนองหนาว
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114185/087
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558

เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2558)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

บ้านคำบง 1
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114260/168
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขอรับการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน
ประเภท

บ้านคำพอก 1
หนองสูง


ที่ ศธ.04114033/190
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ
ประเภท

บ้านหนองหอยป่าหวาย
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114104/162
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง นำส่งแบบประมาณราคาวัสดุ (ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

ชุมชนบ้านคำชะอี
คำชะอี


ที่ ศธ.04114009/354
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ส่งรายชื่อครูเข้ารับการฝึกอบรมครูพลศึกษาหลักสูตร “การจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนหลังเลิกเรียน” โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ประเภท

อนุบาลมุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114153/263
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขอให้ส่งข้อมูลแผนการศึกษาเพื่อการมีงานทำเฉพาะบุคคล (Individual Occupational Plan: IOP)
ประเภท

บ้านนาโพธิ์
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114218/140
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หักเงินเดือนและเงินรายได้อื่นจากทางราชการ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

พระราชทานบ้านหนองหมู
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114136/190
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ส่งสำเนาบัญชีครูอัตราจ้าง
ประเภท

นาหว้าประชาสรรค์
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114116/147
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขอความเห็นชอบในการจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

บ้านหนองเอี่ยน
คำชะอี


ที่ ศธ.04114181/103
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านหนองนกเขียน
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114090/089
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง แจ้งการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ประเภท

บ้านซ่ง
คำชะอี


ที่ ศธ.04114079/055
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ส่งเอกสารคำของบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา กรณีโรงเรียนมีความจำเป็นเร่งด่วน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

ไตรมิตรวิทยาคม
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114155/093
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558

เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปี
ประเภท

บ้านแก้ง 2
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114211/137
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การสำรวจความจำเป็นเร่งด่วนในการติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาโรงเรียน
ประเภท

บ้านก้านเหลืองดง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114211/137
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การสำรวจความจำเป็นเร่งด่วนในการติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาโรงเรียน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

บ้านก้านเหลืองดง
ดงหลวง


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 144 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com