dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 4  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

กลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 7220 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

กิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน (18 พฤษภาคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอให้ส่งคืนที่ราชพัสดุที่ส่วนราชการครอบครองเกินความจำเป็นไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางราชการหรือใช้ประโยชน์ราชการไม่เต็มพื้นที่ (12 กุมภาพันธ์ 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การดำเนินโครงการการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี 2559 (30 พฤศจิกายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (21 กันยายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (11 มิถุนายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (8 พฤษภาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระช (22 เมษายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ให้ส่งรายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) ทวงครั้งที่ 2 (12 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (13 ตุลาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
กำหนดการตรวจราชการ (23 พฤษภาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ (21 เมษายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดการตั้งชื่อห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (10 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินบริจาค (4 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญตั้งชื่อห้องประชุม (17 มกราคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติราชการในการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ (14 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญเป็นวิทยากรคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ (1 มกราคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติการโอนเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2553 (2 สิงหาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ประชุมข้าราชการครูและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 (4 พฤษภาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114042/035
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

เรื่อง ขออนุญาตลากิจส่วนตัว
ประเภท

บ้านนาเสือหลายหนองยอ
เมืองมุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการ

ที่ ศธ.04114025/35
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

เรื่อง ขออนุญาตลากิจส่วนตัว
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

โนนสะอาดราษฎร์บำรุง
เมืองมุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการ

ที่ ศธ.04114093/19
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

เรื่อง รายงานตัวเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
ประเภท

บ้านแมด
คำชะอี

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการ

ที่ ศธ.04114072/020
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

เรื่อง ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม “โครงการพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวินัยแก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”
ประเภท

บ้านนาดี 2
เมืองมุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการ

ที่ ศธ.04114094/74
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

เรื่อง รายงานตัวธุรการ
ประเภท

บ้านเหล่า
คำชะอี

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการ

ที่ ศธ.04114115/052
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียนเรียนรวม
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านห้วยลำโมง
คำชะอี


ที่ ศธ.04114088/053
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

เรื่อง ส่งรายชื่อเข้ารับการอบรม “การพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวินัยแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านสงเปือย
เมืองมุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการ

ที่ ศธ.04114059/45
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

เรื่อง ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม “โครงการพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวินัยแก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”
ประเภท

บ้านเหล่าป่าเป้ด
เมืองมุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการ

ที่ ศธ.04114253/042
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

เรื่อง ส่งรายชื่อเข้าอบรม“การพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”
ประเภท

ชุมชนเมืองหนองสูง
หนองสูง


ที่ ศธ.04114181/028
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

เรื่อง ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม “โครงการพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านหนองนกเขียน
นิคมคำสร้อย

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการ

ที่ ศธ.04114179/038
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

เรื่อง ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฏหมาย
ประเภท

บ้านคำนางโอก
นิคมคำสร้อย

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการ

ที่ ศธ.04114143/072
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

เรื่อง นำส่งใบลากิจส่วนตัวผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา
ประเภท

บ้านป่าไร่
ดอนตาล

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการ

ที่ ศธ.04114093/18
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

เรื่อง ตอบรับเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวินัยแก่
ประเภท

บ้านแมด
คำชะอี

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการ

ที่ ศธ.04114175/027
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2556

เรื่อง ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม”โครงการพัฒนาความรูด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวินัย แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านหนองสระพัง
นิคมคำสร้อย

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการ

ที่ ศธ.04114254/015
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

เรื่อง ส่งรายชื่อข้าราชการครูเข้ารับการอบรม “โครงการพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท

บ้านคันแท
หนองสูง


ที่ ศธ.04114094/71
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

เรื่อง รายงานสำรวจข้อมูลการเรียนต่อของนักเรียนในปีการศึกษา 2559-แก้ไข
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

บ้านเหล่า
คำชะอี


ที่ ศธ.04114038/96
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

เรื่อง ส่งแบบแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการการพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวินัยแก่ข้าราชการครูฯ
ประเภท

บ้านคำป่าหลาย
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114182/081
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

เรื่อง ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
ประเภท

บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114182/080
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

เรื่อง ส่งแบบตอบรับเข้าร่วม "ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ประจำปี 2559
ประเภท

บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114093/17
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

เรื่อง รายงานสำรวจข้อมูลการเรียนต่อของนักเรียนในปีการศึกษา 2559
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านแมด
คำชะอี


ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com