dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 4  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

กลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 2831 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ให้ส่งรายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) ทวงครั้งที่ 2 (12 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (13 ตุลาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
กำหนดการตรวจราชการ (23 พฤษภาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ (21 เมษายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดการตั้งชื่อห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (10 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินบริจาค (4 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญตั้งชื่อห้องประชุม (17 มกราคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติราชการในการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ (14 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญเป็นวิทยากรคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ (1 มกราคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติการโอนเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2553 (2 สิงหาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ประชุมข้าราชการครูและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 (4 พฤษภาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114261/72
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

บ้านงิ้ว
หนองสูง


ที่ ศธ.04114091/082
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558

เรื่อง การรายงานการรับนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประเภท

บ้านโนนสังข์ศรี
คำชะอี


ที่ ศธ.04114194/044
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558

เรื่อง การรายงานการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2558
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านนาอุดม
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114074/24
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558

เรื่อง รายงานผลการรับนักเรียน ปี 2558
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านห้วยยาง
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114074/24
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558

เรื่อง รายงานผลการรับนักเรียน ปี 2558
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านห้วยยาง
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114074/24
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558

เรื่อง รายงานผลการรับนักเรียน ปี 2558
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านห้วยยาง
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114182/052
ลงวันที่ 1 เมษายน 2558

เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
ประเภท

บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114174/018
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558

เรื่อง การรายงานการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2558
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านป่าแดง
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114247/024
ลงวันที่ 1 เมษายน 2558

เรื่อง ส่งรายชื่อครูผู้สอนปฐมวัย เข้ารับการอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน
ประเภท

เมืองพาลุกากรภูมิ
หว้านใหญ่


ที่ ศธ.04114176/23
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558

เรื่อง การรายงานการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2558
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านอุ่มไผ่
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114215/59
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558

เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท

บ้านฝั่งแดง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114215/58
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558

เรื่อง การรายงานการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2558
ประเภท

บ้านฝั่งแดง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114175/021
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558

เรื่อง การรายงานการรับนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านหนองสระพัง
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114122/012
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558

เรื่อง ส่งแบบรายงานการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2558
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านเหล่าสร้างถ่อ
คำชะอี


ที่ ศธ.04114105/023
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558

เรื่อง การรายงานการรับนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประเภท

บ้านกกไฮโนนน้ำคำ
คำชะอี


ที่ ศธ.04114104/053
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558

เรื่อง การรายงานการรับนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประเภท

ชุมชนบ้านคำชะอี
คำชะอี


ที่ ศธ.04114008/028
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558

เรื่อง การรายงานการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2558
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรณ
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114130/019
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558

เรื่อง การรายงานการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2558
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านนาม่วง
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114131/030
ลงวันที่ 1 มกราคม 2556

เรื่อง การรายงานการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2558
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านโพนสว่าง
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114054/025
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558

เรื่อง การรายงานการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2558
ประเภท

บ้านนาโด่
เมืองมุกดาหาร


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 79 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com