dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

กลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 11132 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

อนุมัติเดินทางไปราชการ (30 มิถุนายน 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน (7 มิถุนายน 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
กิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน (18 พฤษภาคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอให้ส่งคืนที่ราชพัสดุที่ส่วนราชการครอบครองเกินความจำเป็นไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางราชการหรือใช้ประโยชน์ราชการไม่เต็มพื้นที่ (12 กุมภาพันธ์ 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การดำเนินโครงการการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี 2559 (30 พฤศจิกายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (21 กันยายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุม (19 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (11 มิถุนายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (8 พฤษภาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระช (22 เมษายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ให้ส่งรายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) ทวงครั้งที่ 2 (12 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (13 ตุลาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
กำหนดการตรวจราชการ (23 พฤษภาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ (21 เมษายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดการตั้งชื่อห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (10 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินบริจาค (4 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญตั้งชื่อห้องประชุม (17 มกราคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติราชการในการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ (14 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญเป็นวิทยากรคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ (1 มกราคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติการโอนเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2553 (2 สิงหาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ประชุมข้าราชการครูและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 (4 พฤษภาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114259/117
ลงวันที่ 29 กันยายน 2559

เรื่อง การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อการประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ ๑-มัธยมศึกษาปีที่ ๓)
ประเภท

บ้านโนนยาง
หนองสูง


ที่ ศธ.04114039/143
ลงวันที่ 28 กันยายน 2559

เรื่อง ส่งแบบตอบรับ หนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นปรถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านนาคำน้อย 2
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114271/068
ลงวันที่ 28 กันยายน 2559

เรื่อง lส่งการดำเนินการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน
ประเภท

บ้านคำพี้
หนองสูง


ที่ ศธ.04114245/120
ลงวันที่ 28 กันยายน 2559

เรื่อง การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อการประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านสองคอน
หว้านใหญ่


ที่ ศธ.04114251/57
ลงวันที่ 28 กันยายน 2559

เรื่อง รายงานข้อมูลข้าราชการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประเภท

ชุมชนบ้านบางทรายน้อย
หว้านใหญ่


ที่ ศธ.04114209/114
ลงวันที่ 28 กันยายน 2559

เรื่อง ส่งแบบสำรวจข้าราชการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
ประเภท

บ้านโสก
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114251/56
ลงวันที่ 28 กันยายน 2559

เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ชุมชนบ้านบางทรายน้อย
หว้านใหญ่


ที่ ศธ.04114160/158
ลงวันที่ 28 กันยายน 2559

เรื่อง การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อการประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓)
ประเภท

บ้านเหล่าหมี
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114126/136
ลงวันที่ 28 กันยายน 2559

เรื่อง ส่งรายชื่อกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมสัมมนา
ประเภท

บ้านโพนงาม
คำชะอี


ที่ ศธ.04114092/68
ลงวันที่ 28 กันยายน 2559

เรื่อง ส่งแบบตอบรับการจัดสรรหนังสือมานะ มานี
ประเภท

บ้านม่วง
คำชะอี


ที่ ศธ.04114004/092
ลงวันที่ 28 กันยายน 2559

เรื่อง ส่งแบบตอบรับหนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕
ประเภท

ชุมชนศรีบุญเรือง
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114093/50
ลงวันที่ 28 กันยายน 2559

เรื่อง ส่งแบบตอบรับการหนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4
ประเภท

บ้านแมด
คำชะอี


ที่ ศธ.04114094/167
ลงวันที่ 28 กันยายน 2559

เรื่อง ส่งแบบตอบรับการหนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4
ประเภท

บ้านเหล่า
คำชะอี


ที่ ศธ.04114018/149
ลงวันที่ 27 กันยายน 2559

เรื่อง ขอส่งแบบสำรวจความต้องการใช้ระบบการเรียนการสอน DLTV
ประเภท

บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล"
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114015/087
ลงวันที่ 27 กันยายน 2559

เรื่อง ขอส่งแบบสำรวจความต้องการใช้ระบบการเรียนการสอน DLTV
ประเภท

บ้านท่าไค้
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114094/161
ลงวันที่ 23 กันยายน 2559

เรื่อง รายงานสำรวจความต้องการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดกลาง
ประเภท

บ้านเหล่า
คำชะอี


ที่ ศธ.04114094/162
ลงวันที่ 23 กันยายน 2559

เรื่อง การดำเนินการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน
ประเภท

บ้านเหล่า
คำชะอี


ที่ ศธ.04114094/166
ลงวันที่ 26 กันยายน 2559

เรื่อง ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมสัมมนาของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภท

บ้านเหล่า
คำชะอี


ที่ ศธ.04114118/140
ลงวันที่ 27 กันยายน 2559

เรื่อง ส่งรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าประชุมสัมมนา
ประเภท

บ้านหนองบง
คำชะอี


ที่ ศธ.04114211/090
ลงวันที่ 26 กันยายน 2559

เรื่อง อนุเคราะห์สำรวจความต้องการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดกลาง
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านก้านเหลืองดง
ดงหลวง


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 220 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com