dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

กลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 2889 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (8 พฤษภาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระช (22 เมษายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ให้ส่งรายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) ทวงครั้งที่ 2 (12 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (13 ตุลาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
กำหนดการตรวจราชการ (23 พฤษภาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ (21 เมษายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดการตั้งชื่อห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (10 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินบริจาค (4 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญตั้งชื่อห้องประชุม (17 มกราคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติราชการในการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ (14 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญเป็นวิทยากรคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ (1 มกราคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติการโอนเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2553 (2 สิงหาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ประชุมข้าราชการครูและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 (4 พฤษภาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114020/048
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

เรื่อง แจ้งรายชื่อคณุเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2558
ประเภท

คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114007/067
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ส่งรายการสิ่งที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ
ประเภท

บ้านบุ่งอุทัย
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114007/067
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ส่งรายการสิ่งที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ
ประเภท

บ้านบุ่งอุทัย
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114143/84
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

เรื่อง สำรวจข้อมูลการเรียนต่อของนักเรียนในปีการศึกษา๒๕๕๘
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านป่าไร่
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114182/073
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาประจำปี ๒๕๕๘
ประเภท

บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114215/82
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2558
ประเภท

บ้านฝั่งแดง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114110/052
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ตอบรับเข้าโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านห้วยทราย 1
คำชะอี


ที่ ศธ.04114223/081
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

เรื่อง แจ้งรายชื่อครูโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
ประเภท

บ้านชะโนด 2
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114118/064
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพนังงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2558
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านหนองบง
คำชะอี


ที่ ศธ.04114143/083
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

เรื่อง รายงานบุคลากรวิทยาศาสตร์
ประเภท

บ้านป่าไร่
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114173/027
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

เรื่อง การเรียนต่อของนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านบะ
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114219/058
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

เรื่อง แจ้งรายชื่อครูโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
ประเภท

ชุมชนบ้านหนองบัว
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114143/082
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ส่งรายชื่อโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ประจำปี 2558
ประเภท

บ้านป่าไร่
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114042/035
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษาไว้เป็นการล่วงหน้า
ประเภท

บ้านนาเสือหลายหนองยอ
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114172/073
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ส่งรายชื่อครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

คำแฮดประชาสรรค์
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114261/86
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘
ประเภท

บ้านงิ้ว
หนองสูง


ที่ ศธ.04114114/049
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

เรื่อง การขอค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านบาก 1
คำชะอี


ที่ ศธ.04114261/84
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

เรื่อง การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ประเภท

บ้านงิ้ว
หนองสูง


ที่ ศธ.04114073/043
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม “การพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยตามแนวทางการพลิกโฉมโรงเรียนภายใน ๑ ปีเพื่อขจัดปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู
ประเภท

บ้านสงเปือยเหนือ
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114245/038
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
ประเภท

บ้านสองคอน
หว้านใหญ่


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 84 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com