dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 1  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านคำบง 2 เมืองมุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 56256 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ไม่มีหนังสือค้าง
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว 351
ลงวันที่ 1 มกราคม 2560

เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 208
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ให้ข้าราชการที่จะเกษียณ 30 กันยายน 2560 ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว ๓๖๒
ลงวันที่ 20 เมษายน 2560

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนทุน อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 359
ลงวันที่ 20 เมษายน 2560

เรื่อง การฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2559 ด้วยระบบทางไกล
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 360
ลงวันที่ 20 เมษายน 2560

เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ "สะเต็มศึกษา ต้นกล้า Smart Trainer Team"
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว358
ลงวันที่ 20 เมษายน 2560

เรื่อง โครงการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 353
ลงวันที่ 19 เมษายน 2560

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2560 สำหรับการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 349
ลงวันที่ 1 เมษายน 2560

เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 349
ลงวันที่ 11 เมษายน 2560

เรื่อง ขอเรียนเชิญคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 066
ลงวันที่ 11 เมษายน 2560

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแ
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 350
ลงวันที่ 12 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งเตือนการเกิดเหตุและภัยในช่วงฤดูร้อน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 072
ลงวันที่ 12 เมษายน 2560

เรื่อง การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว344
ลงวันที่ 10 เมษายน 2560

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว. 339
ลงวันที่ 5 เมษายน 2560

เรื่อง โครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2561 (ฉ.2)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 339
ลงวันที่ 5 เมษายน 2560

เรื่อง โครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2561 (ฉ.1)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว341
ลงวันที่ 10 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 062
ลงวันที่ 7 เมษายน 2560

เรื่อง โครงการบรรพชาและอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว337
ลงวันที่ 5 เมษายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว334
ลงวันที่ 1 มกราคม 2560

เรื่อง โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว335
ลงวันที่ 4 เมษายน 2560

เรื่อง โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่ยใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C.)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 445 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com