dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 5  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านคำบง 2 เมืองมุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 54811 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ไม่มีหนังสือค้าง
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว214
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การเข้าร่วมโครงการผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการทางลูกเสือเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว20
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและทักษะวิชาชีพปีการศึกษา 2559 ระดับชาติ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว213
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 210
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว209
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 207
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง สัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 176
ลงวันที่ 16 มกราคม 2560

เรื่อง การสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 201
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม School Tournament
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 206
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว 13 หลักของลูกจ้างประจำในสังกัด
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 198
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว196
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 199
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ขยายกำหนดการประมวลผลข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างสังกัดในระบบ DMC
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ข้าราชการที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อกลุ่มบริหารงานบุคคลด้วยค่ะ
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114024/ว3
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุม
ประเภท

บ้านดงมัน
เมืองมุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว193
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง โครงการเช่าใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/389
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 191
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว192
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาไปราชการเพื่อประชุมปฏิบัติการ ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้นวัตกรรมกา
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/3533
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู"
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว170
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง (เพิ่มเติม)ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 439 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com