dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 6  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านคำบง 2 เมืองมุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 26451 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แก้ไขหนังสือเชิญประชุม (3 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว 1218
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมการดำเนินการสอน Pre O-NET ปีการศึกษา 2557
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1224
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขอให้ส่งสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงฯ และนักการภารโรง
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1223
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง อบรมปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1222
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1221
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1920
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง แจ้งสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1219
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การทดสอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1216
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/2666
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การแข่งขันกลุ่มการศึกษาปฐมวัย "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64" ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1199
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558" (แก้ไข)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1215
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ณ ประเทศญี่ปุ่น
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1214
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง เลื่อนกำหนดการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ปี 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1184
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สากล:การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1199
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558"
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1183
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อวิพากษ์วิจารณ์แผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1212
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การจัดที่พักนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 "ช้างน้าวเกมส์"
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1209
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1211
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การส่งเอกสารประกอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1210
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขอความร่วมมือให้โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาประเมินการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1191
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดที่พักนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 "ช้างน้าวเกมส์"
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 298 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com