dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 4  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านคำบง 2 เมืองมุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 29200 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ส่งกำหนดการ ตารางจัดกิจกรรม ค่ายภาษาไทย (21 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งยกผลสัมฤทธ์ิ (19 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
คำสั่ง รายละเอียดห้องสอบ การสอบ pre O-net (1 ธันวาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แก้ไขหนังสือเชิญประชุม (3 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว 709
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว738
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว737
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน:
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 740
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว735
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนสิ่งของและเชิญร่วมพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ต้องขังหญิง
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ขอให้ผู้มีรายชื่อสั่งจองเหรียญ พสน.มารับได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 721
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การปรับลดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 734
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

เรื่อง รายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 733
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลหนี้ค้างชำระไฟฟ้า
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 696
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนร่วม/รวม
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว731
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2558
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 730
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 729
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

เรื่อง แจ้งกรอกข้อมูลสมัครสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว702
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2558

เรื่อง แนวปฏิบัติในการลอดภาระครูและนักเรียน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 713
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การติดตามนักเรียนออกกลางคัน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว726
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณดำเนินการจัดหาสื่อวัสดุและดำเนินงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและวิชาชีพโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 725
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการลูกจ้างประจำ
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว724
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรม
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 720
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมโครงการจัดทำและจัดเก็บเอกสารด้านการจบการศึกษา (แบบ ปพ.3)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 712
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการลูกจ้างประจำ
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 335 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com