dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 4  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านคำบง 2 เมืองมุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 57735 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ไม่มีหนังสือค้าง
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว443
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

เรื่อง อบรมประชุมสัมมนาระเบียบกระทรวงการคลัง และรุดหน้าเข้าสู่ปฏิบัติการ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว438
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

เรื่อง การประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2560
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว440
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลินิธิพูนพลัง ประจำปี 2560
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 433
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

เรื่อง โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว441
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

เรื่อง การรับสมัครนิทานภาพในโครงการนิทานสานฝัน ปีการศึกษา 2560
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 434
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

เรื่อง โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉล
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว437
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

เรื่อง ขอความร่วมมือนักเรียนเขียนเรื่องมาลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว432
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

เรื่อง การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 430
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

เรื่อง การดำเนินงานเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมติคณะรัฐมนตรี ปีการศึกษา 2560
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว432
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

เรื่อง กิจกรรมการประกวดเนื่องในงาน "๗ มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560 "
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1124
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

เรื่อง การบันทึกและยืนยันข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนผ่านโปรแกรมบริหารสถานศึกษา (school MIS)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว428
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา ช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560)
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว429
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุม
ประเภท

กลุ่มงานการเงิน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว.423
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

เรื่อง แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน จนท.ธุรการโรงเรียน นักการภารโรง ครูพี่เลี้ยงฯ และครูวิทย์-คณิตฯ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว422
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

เรื่อง การมอบทุนการศึกษากองทุนการศึกษา ดร.สละ ข สุดา ทศานนท์ ประจำปีการศึกษา 2560
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว422
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

เรื่อง การมอบทุนการศึกษา ดร.สละ ข สุดา ทศานนท์ ประจำปีการศึกษา 2560
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว416
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

เรื่อง การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 421
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมวางแผนขยายผลการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ DLIT
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว095
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564)
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว415
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2559
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 448 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com