dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 3  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านคำบง 2 เมืองมุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 23185 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

แก้ไขหนังสือเชิญประชุม (3 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว359
ลงวันที่ 22 เมษายน 2557

เรื่อง การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษา ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 366
ลงวันที่ 24 เมษายน 2557

เรื่อง การสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาผู้บริหารสถานศึกษา
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 365
ลงวันที่ 23 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งผลการสมัคร "โครงการสวัสดิการพิเศษคุ้มครอง บุคลกรทางการศึกษาและคู่สมรส"
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว364
ลงวันที่ 23 เมษายน 2557

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2557 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อส
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 353
ลงวันที่ 21 เมษายน 2557

เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/352
ลงวันที่ 21 เมษายน 2557

เรื่อง แก้ไขคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ ว 335
ลงวันที่ 11 เมษายน 2557

เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว363
ลงวันที่ 23 เมษายน 2557

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว362
ลงวันที่ 23 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งการโอนเงินรางวัลประจำปี 2555
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 357
ลงวันที่ 22 เมษายน 2557

เรื่อง โครงการร่วมกันจัดซื้อโปรแกรมของ อโดบี ในนามกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัด
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 358
ลงวันที่ 22 เมษายน 2557

เรื่อง บริจาคสื่อต้นแบบสำเร็จรูปสร้างองค์ความรู้ในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบ Digital Content
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว360
ลงวันที่ 22 เมษายน 2557

เรื่อง การปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว361
ลงวันที่ 22 เมษายน 2557

เรื่อง ขอความร่วมมือจััดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 356
ลงวันที่ 22 เมษายน 2557

เรื่อง กำชับย้ำเตือนการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดก
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 347
ลงวันที่ 21 เมษายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมปฏิบัติการเทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 354
ลงวันที่ 21 เมษายน 2557

เรื่อง โครงการ Partners in Learning Thailand Forum 2014 กิจกรรม "Thailand Innovative Leadership Awards 2014"
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 348
ลงวันที่ 21 เมษายน 2557

เรื่อง ส่งเอกสารผลงานการประกวดภาพวาดจินตนาการภาพอนาคตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2556
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 350
ลงวันที่ 21 เมษายน 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสรรหาและคัดเลือกเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติครูสังคมศึกษาดีเด่น
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/; 351
ลงวันที่ 21 เมษายน 2557

เรื่อง ขอความร่วมมือรายงานผลตามบันทึกตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดก
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว349
ลงวันที่ 21 เมษายน 2557

เรื่อง การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของโรงเรียน
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 262 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com