dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 5  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านคำบง 2 เมืองมุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 46929 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

การสมัครแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (12 กันยายน 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
เรียนเชิญประชุม (9 กันยายน 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ตรวจสอบการส่งสมัครแข่งขันทักษะวิชาการ (18 กันยายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในห้องเรียน (3 กันยายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งกำหนดการ ตารางจัดกิจกรรม ค่ายภาษาไทย (21 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งยกผลสัมฤทธ์ิ (19 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
คำสั่ง รายละเอียดห้องสอบ การสอบ pre O-net (1 ธันวาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แก้ไขหนังสือเชิญประชุม (3 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว109
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559

เรื่อง การกำหนดรหัสพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1247
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559

เรื่อง การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1265
ลงวันที่ 19 กันยายน 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุม
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1279
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2559

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1278
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559

เรื่อง การจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1276
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559

เรื่อง ประกาศรายชื่อผุู้สิทธิคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1275
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมแนะแนวการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1273
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559

เรื่อง ประกาศรับสมัครการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางกา
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1270
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559

เรื่อง การสอบแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 22 ระดับภาครอง
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/2559
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559

เรื่อง ขอเลื่อการประชุมวิชาการชมรมครูวิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ชว 2/2559
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมวิชาการชมรมครูวิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/2/2559
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุุมวิชาการชมรมครูวิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1260
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559

เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1261
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559

เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1258
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรวมพลังขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว107
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559

เรื่อง การระดมทุนเพื่อจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมุกดาหาร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1253
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559

เรื่อง ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1252
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559

เรื่อง ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1254
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559

เรื่อง ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP MEP ปีการศึกษา 2560
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1255
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559

เรื่อง โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2560
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 418 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com