dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 7  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านคำบง 2 เมืองมุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 44922 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

การสมัครแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (12 กันยายน 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
เรียนเชิญประชุม (9 กันยายน 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ตรวจสอบการส่งสมัครแข่งขันทักษะวิชาการ (18 กันยายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในห้องเรียน (3 กันยายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งกำหนดการ ตารางจัดกิจกรรม ค่ายภาษาไทย (21 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งยกผลสัมฤทธ์ิ (19 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
คำสั่ง รายละเอียดห้องสอบ การสอบ pre O-net (1 ธันวาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แก้ไขหนังสือเชิญประชุม (3 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114045/86
ลงวันที่ 28 กันยายน 2559

เรื่อง การสอบอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

บ้านคำบง 2
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114045/86
ลงวันที่ 28 กันยายน 2559

เรื่อง การสอบอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ประเภท

บ้านคำบง 2
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114020/00
ลงวันที่ 23 กันยายน 2559

เรื่อง แจ้งหัวข้อการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ประเภท

คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114020/00
ลงวันที่ 23 กันยายน 2559

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการแข่งขัน (แก้ไข)
ประเภท

คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114020/00
ลงวันที่ 23 กันยายน 2559

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการแข่งขัน
ประเภท

คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา
เมืองมุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1146
ลงวันที่ 22 กันยายน 2559

เรื่อง แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีการศึกษา 2559
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1145
ลงวันที่ 22 กันยายน 2559

เรื่อง การประเมินความสามารถภาษาอังกฤษครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1143
ลงวันที่ 22 กันยายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดกลาง
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว1142
ลงวันที่ 22 กันยายน 2559

เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว087
ลงวันที่ 20 กันยายน 2559

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่ว
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1131
ลงวันที่ 18 กันยายน 2559

เรื่อง แจ้งกำหนดการจัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2559
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114045/95
ลงวันที่ 20 กันยายน 2559

เรื่อง เรียนเชิญกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประชุม (ฉบับแก้ไขคำสั่ง)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

บ้านคำบง 2
เมืองมุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114045/95
ลงวันที่ 21 กันยายน 2559

เรื่อง เรียนเชิญกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประชุม
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

บ้านคำบง 2
เมืองมุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1140
ลงวันที่ 21 กันยายน 2559

เรื่อง ส่งคำสั่งประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1139
ลงวันที่ 20 กันยายน 2559

เรื่อง การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา (รอบ 6 เดือนหลัง)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1128
ลงวันที่ 16 กันยายน 2559

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบวิทยฐานะและค่าตอบแทน(คำสั่งลงนาม ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2559)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/1129
ลงวันที่ 20 กันยายน 2559

เรื่อง การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อการประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1139
ลงวันที่ 1 มกราคม 2556

เรื่อง การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา (รอบ 6 เดือนหลัง)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 1137
ลงวันที่ 20 กันยายน 2559

เรื่อง สำรวจรายชื่อกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมประชุมสัมมนา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว83
ลงวันที่ 19 กันยายน 2559

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่ว
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 413 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com