dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 1  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านคำบง 2 เมืองมุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 25773 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

แก้ไขหนังสือเชิญประชุม (3 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว 719
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การนิเทศติดตามผลโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เทคนิค วิธีการจตุรวิถี
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 718
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ "โรงเรียนสุจริต" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 716
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

เรื่อง โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาระดับปฐมวัย
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว694
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การสัมมาตามโครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 711
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2557 (ครั้งที่ 2)
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 703
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การออกติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียน ตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตาม โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/691
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุม(การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าธุรการโรงเรียน)
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/690
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (คณะกรรมการดำเนินงาน)
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/689
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 702
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

เรื่อง เชิญประชุม
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 701
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

เรื่อง เชิญประชุม
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 697
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

เรื่อง โครงการพัฒนาการสร้างเสริมความเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ปี 2557
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 696
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

เรื่อง โครงการพัฒนาการสร้างเสริมความเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ปี 2557
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 645
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน
ประเภท

หน่วยตรวจสอบภายใน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว695
ลงวันที่ 1 มกราคม 2556

เรื่อง การประชุมเชิงวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 693
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ประกาศผลการประกวดโครงงานนักเรียน มููลนิธิเปรม คิณสูลานนท์ ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดก
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 692
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ส่งคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/000
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

เรื่อง แก้ไขหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดก
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 688
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

เรื่อง เชิญประชุม
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 687
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 276 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com