dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 5  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านคำบง 2 เมืองมุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 38789 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

การนิเทศและติตามประผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน(ปรับปรุง) (15 มกราคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ตรวจสอบการส่งสมัครแข่งขันทักษะวิชาการ (18 กันยายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในห้องเรียน (3 กันยายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งข้อมูลจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (2 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งกำหนดการ ตารางจัดกิจกรรม ค่ายภาษาไทย (21 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งยกผลสัมฤทธ์ิ (19 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
คำสั่ง รายละเอียดห้องสอบ การสอบ pre O-net (1 ธันวาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แก้ไขหนังสือเชิญประชุม (3 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว 750
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนรวม
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาในโครงการ "ใส่สีสานใจ ใฝ่าสันติ ครั้งที่ ๑๒"
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 748
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญ หัวข้อ "คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย"
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 752
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 624
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เรื่อง พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิพูลพลัง ประจำปีการศึกษา 2559
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 745
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

เรื่อง การสัมมนาและประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 40 พุทธศักราช 2559
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/1948
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

เรื่อง สำรวจโรงเรียนที่มีปัญหาทางด้านความเร็วและความเสถียรของเครือข่ายอินเตอร์เน็
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว737
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

เรื่อง การอบรมครูผุ้สอนระดับปฐมวัยอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 744
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และรายงานผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอน
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 741
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

เรื่อง การประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรม โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 739
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559

เรื่อง การลาอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติฯ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 738
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559

เรื่อง การคัดเลือกพ่อตัวอย่างพ่อแห่งชาติ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว740
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษามูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา 2559
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 735
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559

เรื่อง (ใบสมัคร)การอบรมการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงสำหรับฝึกอบรมผู้จะเป็นกรรมการสอบสวน(ตามหลักสูตร ก.ค.ศ.) และกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทาง
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว736
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

เรื่อง ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2559
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/734
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

เรื่อง แจ้งกำหนดการอบรมโครงการคูปองพัฒนาครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 735
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

เรื่อง การอบรมการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงสำหรับฝึกอบรมผู้จะเป็นกรรมการสอบสวน(ตามหลักสูตร ก.ค.ศ.)และกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 732
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

เรื่อง แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 730
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 731
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

เรื่อง เชิญชวนสถานศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่เชิดชูเกียรติของคณะกรรมการ ป.ป.ข.พร้อมเง
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 397 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com