dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านคำบง 2 เมืองมุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 27225 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ส่งกำหนดการ ตารางจัดกิจกรรม ค่ายภาษาไทย (21 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งยกผลสัมฤทธ์ิ (19 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
คำสั่ง รายละเอียดห้องสอบ การสอบ pre O-net (1 ธันวาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แก้ไขหนังสือเชิญประชุม (3 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ -
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง งดให้บริการชั่วคราวศูนย์ One Stop Service
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/las
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง download กระดาษคำตอบในการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/1/2558
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การประชุมสมาชิกชมรมครูวิทยาศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาห
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว216
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว217
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ ที่จบชั้น ป.6 หรือ ม.3 หรือ ม.6
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว214
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ผลการดำเนินงานก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๘ งบลงทุน
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 221
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ส่งกระดาษคำตอบในการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114045/22
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง เครือข่าย ตำบลดงเย็น ส่งคำสั่ง และสูจิบัตร การแข่งขันกีฬาปฐมวัย
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านคำบง 2
เมืองมุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว220
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีิสิทธิ์เข้าสอบและรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำ
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว218
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี 2558
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/1/2558
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การประชุมสมาชิกชมรมครูวิทยาศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาห
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว; 215
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การรายงานสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผ่านระบบออนไลน์
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 211
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง กำหนดมาตรการการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 214
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ส่งคำสั่งการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (์NT) และการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 213
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ค่าแบบทดสอบและกระดาษคำตอบในการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 205
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การสำรวจนักเรียนออกกลางคันในปีการศึกษา 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 207
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง รายงานผลการจ้างพีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114045/18
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง เรียนเชิญกรรมการ NT และ LAS ประชุม
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

บ้านคำบง 2
เมืองมุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114045/18
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง เรียนเชิญกรรมการ NT และ LAS ประชุม
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านคำบง 2
เมืองมุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 315 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com