dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 3  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านคำบง 2 เมืองมุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 28486 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ส่งกำหนดการ ตารางจัดกิจกรรม ค่ายภาษาไทย (21 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งยกผลสัมฤทธ์ิ (19 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
คำสั่ง รายละเอียดห้องสอบ การสอบ pre O-net (1 ธันวาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แก้ไขหนังสือเชิญประชุม (3 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว 513
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

เรื่อง สำรวจความต้องการฝึกอบรมการเงินและระบบควบคุมทางการเงินของหน่่วยงานย่อย พ.ศ.2544
ประเภท

หน่วยตรวจสอบภายใน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว489
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิต
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว488
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิต
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว487
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบอัคคีภัย
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว486
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ขอความเนเคราะห์บริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 496
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการบันเทิงและนันทนาการเพื่อการพัฒนาองค์กร
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 502
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวในเนปาล
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/1261
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ประกาศให้ความเห็นชอบการกำหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ขอเอกสารเพิ่มเติม (เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2558) ส่งให้กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 26 พ.ค. 2558
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 509
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

เรื่อง โครงการชวนน้องท่องพุทธวนจน ครั้งที่ 3
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 508
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

เรื่อง โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ป 2558
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

เรื่อง เงินตกเบิกปรับวุฒิตาม ว 21
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 505
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

เรื่อง การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว503
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารแก้ไข
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว ๕๐๓
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 501
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

เรื่อง การดำเนินงานโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตามนโยบายให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมือเรียนจบชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ฯ
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 498
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

เรื่อง การจัดสรรหนังสือคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนเร็ว เล่ม 1 ตอนต้น ตอนกลางและตอนปลาย
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว500
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

เรื่อง การอบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV และ DLIT โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (ฺBBL)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/474
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว495
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

เรื่อง การรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่ราชพัสดุ
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 326 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com