dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 1  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านคำบง 2 เมืองมุกดาหาร (730030)
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 78850 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ไม่มีหนังสือค้าง
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ดาวน์โหลดเครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียน ป.1-ป.6
ดาวน์โหลดเครื่องมือวัดและประเมินผลการรู้เรื่องการอ่าน PISA ม.1-ม.3

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว 577
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เรื่อง การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์( Computer - Based Assessment) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว579
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เรื่อง ส่งรายชื่อเข้าร่วมการจัดค่ายพัฒนาครูมืออาชีพ Active Learning ประจำปีการศึกษา 2561
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว576
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เรื่อง การสำรวจและยืนยันรายชื่อโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 3 (ดีใกล้บ้าน)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว567
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ประจำปี 2561
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว569
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ 2561 (โครงการห้องสมุดโรงเรียน)
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว568
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ผ่านระบบ Tele Conference
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว506
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมนำสู่โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) กับการปฏิบัติที่ยั่งยืน
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว581
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย (เรียนผู้อำนวยการโรงเรียน ดังแนบ)
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/sp1
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561

เรื่อง การดาวน์โหลดเครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียน ป.1-ป.6และเครื่องมือวัดและประเมินผลการรู้เรื่องการอ่าน PISA ม.1-ม.3
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 565
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561

เรื่อง การตรวจติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันของนักเรียน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 560
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

เรื่อง การขับเคลื่อนนโนบายการสร้างการรับรู้และปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว559
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561

เรื่อง ขอเชิญติดตามรับชมรายการ "เที่ยงพฤหัส นัดพบครู สพป.มุกดาหาร"
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 562
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

เรื่อง การจัดประชุมผ่านระบบทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Video Conference)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 561
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

เรื่อง การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส ประจำปีื 2561
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 558
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561

เรื่อง ทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Mizuho Asian Fund 2018)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 557
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561

เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษ
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 556
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561

เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 13 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 555
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561

เรื่อง การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program) ปีการศ
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 554
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561

เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษ
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 553
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561

เรื่อง โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 506 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com