dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 4  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านคำบง 2 เมืองมุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 27011 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ส่งกำหนดการ ตารางจัดกิจกรรม ค่ายภาษาไทย (21 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งยกผลสัมฤทธ์ิ (19 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
คำสั่ง รายละเอียดห้องสอบ การสอบ pre O-net (1 ธันวาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แก้ไขหนังสือเชิญประชุม (3 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว 117
ลงวันที่ 30 มกราคม 2558

เรื่อง การติดตามการดำเนินงานตามโครงการ "ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียยนอ่านไม่ออก เขียนไมได้"
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 120
ลงวันที่ 30 มกราคม 2558

เรื่อง แจ้งผลการประเมินด้านที่ 3 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รวม 105 ราย
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 118
ลงวันที่ 30 มกราคม 2558

เรื่อง โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้วินัยเชิงบวก
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว119
ลงวันที่ 30 มกราคม 2558

เรื่อง การอบรมโครงการพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 115
ลงวันที่ 30 มกราคม 2558

เรื่อง ประกาศผลสอบ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล : การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำ พ.ศ.2558 รอบที่หนึ่ง เขตพื้นที่การศึกษา
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว111
ลงวันที่ 29 มกราคม 2558

เรื่อง โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว112
ลงวันที่ 29 มกราคม 2558

เรื่อง โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 109
ลงวันที่ 29 มกราคม 2558

เรื่อง โครงการ"ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต" รุ่นที่ 17/2558
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 110
ลงวันที่ 29 มกราคม 2558

เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ปี 2558
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/-002
ลงวันที่ 30 มกราคม 2558

เรื่อง ตรวจสอบการส่งข้อมูลการจัดการเรียนการสอนงานการอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 80
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558

เรื่อง การนิเทศติดตามผล การดำเนินงานตามแนวทางจตุรวิถี ประจำปี 2558
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/220
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558

เรื่อง ประกาศให้ความเห็นชอบการกำหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว106
ลงวันที่ 29 มกราคม 2558

เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 107
ลงวันที่ 29 มกราคม 2558

เรื่อง การฝึกอบรมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศของครูวิทยากรแกนนำระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/000
ลงวันที่ 28 มกราคม 2558

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/000
ลงวันที่ 28 มกราคม 2558

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกด
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 105
ลงวันที่ 29 มกราคม 2558

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2558 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการศึกษาก่อนประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 104
ลงวันที่ 28 มกราคม 2558

เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีชีวิต ปี 2557 (ปีที่ 4)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 103
ลงวันที่ 28 มกราคม 2558

เรื่อง แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 28 มกราคม 2558

เรื่อง แก้ไขรายละเอียดแนบท้ายใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก รอง ผอ. และ ผอ. กลุ่มทั่วไป (นอกนั้นคงเดิม)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 310 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com