dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 3  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านคำบง 2 เมืองมุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 30928 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ตรวจสอบการส่งสมัครแข่งขันทักษะวิชาการ (18 กันยายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในห้องเรียน (3 กันยายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งข้อมูลจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (2 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งกำหนดการ ตารางจัดกิจกรรม ค่ายภาษาไทย (21 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งยกผลสัมฤทธ์ิ (19 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
คำสั่ง รายละเอียดห้องสอบ การสอบ pre O-net (1 ธันวาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แก้ไขหนังสือเชิญประชุม (3 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว1184
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2558

เรื่อง การสอบคัดเลือกบคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกดาหาร
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1182
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2558

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1180
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2558

เรื่อง แจ้งหใ้ไปแสดงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษาของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายสายผู้บริหารสถานศึกษา
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1177
ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558

เรื่อง โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีชีวิต ปี 2558 (ปีที่ 5)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1175
ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558

เรื่อง แจ้งเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอสิกส์(e-GP)ระยะที่ 3
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1176
ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558

เรื่อง แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 รายการค่าตอบแทนแจ้งบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 7 กันยายน 2558

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และนักกีฬาการแข่งขันฟุตซอล 15 ปี ชิงแซมป์ประเทศไทย "WARRIX Futsal Championship 2015" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1172
ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558

เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558

เรื่อง ข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1166
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2558

เรื่อง การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2559
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1069
ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานดีเด่นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1164
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2558

เรื่อง โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี 2558 (ปีที่ 5)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1165
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2558

เรื่อง โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1167
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2558

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอสิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาดนตรี (ฉบับแก้ไข)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/425
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพ (ปรับปรุงใหม่)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1161
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (ปรับปรุงใหม่)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1163
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558

เรื่อง การแข่งขันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1163
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558

เรื่อง การแข่งขันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1162
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558

เรื่อง การเก็บรักษาแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 354 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com