dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 4  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านคำบง 2 เมืองมุกดาหาร (730030)
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 72741 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ไม่มีหนังสือค้าง
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว177
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ปรับปรุงคุ่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว176
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุขององค์กรด้านคนพิการ องค์กรอื่นที่ให้บริการแก่คนพิการที่ได้รับรอง มาตรฐานจากคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งช
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว174
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสพป.มุกดาหาร
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว173
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 171
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 เมษายน 2561)
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 169
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การจัดทำโครงการและจัดทำคำของบแลกเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 168
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งกำหนดการอบรมและการติดตาม (Follow on) การอบรมครูภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) ปีงบประมาณ 2561
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว166
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว166
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 162
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ส่งตารางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ปีการศึกษา 2560
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 161
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ส่งคำสั่งการประเมินความสามารถด้านการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว160
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2561
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 163
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ส่งคำสั่งการจัดสอบวัดความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (์NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 165
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง สำรวจข้อมูลโรงเรียนเพื่อเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬา
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 041
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการ และแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ งาน Open House
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว153
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2560
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 159
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา และการนำส่งข้อมูลสารสนเทศเพิ่มเติมในระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online (QAMS)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว158
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การสำรวจคุณภัณฑ์โครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Uninet)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 156
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และ ด้านนาฏศิลป์ รุ่นที่้ 4
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 135
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประเมินความสามารถด้านการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 489 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com