dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 3  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านคำบง 2 เมืองมุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 34280 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

การนิเทศและติตามประผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน(ปรับปรุง) (15 มกราคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ตรวจสอบการส่งสมัครแข่งขันทักษะวิชาการ (18 กันยายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในห้องเรียน (3 กันยายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งข้อมูลจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (2 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งกำหนดการ ตารางจัดกิจกรรม ค่ายภาษาไทย (21 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งยกผลสัมฤทธ์ิ (19 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
คำสั่ง รายละเอียดห้องสอบ การสอบ pre O-net (1 ธันวาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แก้ไขหนังสือเชิญประชุม (3 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว 205
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 204
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 206
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การดำเนินงานโครงการโรงเรียนในฝันปีงบประมาณ 2559
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการพิธีมอบจักรยานพระราชทาน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว203
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว194
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโสประจำปี2559(2)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว194
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2559(1)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 197
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอข้อมูลครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว191
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง เชิญประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 191
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง เชิญประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 191
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง เชิญประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว ๑๙๑
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง เชิญประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 192
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการติดต่อประสานงานกับแขวงสะหวันนะเขต
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว191
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง เชิญประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว190
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การรับมอบจักรยานพระราชทานในโครงการจักรยานพระราชทาน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว089
ลงวันที่ 22 มกราคม 2559

เรื่อง การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว195
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง โครงการ "ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต" รุ่นที่ 18/2559
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 193
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอเชิญส่งครูผู้ช่วยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/555
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง คำขอ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/555
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง คำขอ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 375 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com