dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 1  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านคำบง 2 เมืองมุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 27843 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ส่งกำหนดการ ตารางจัดกิจกรรม ค่ายภาษาไทย (21 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งยกผลสัมฤทธ์ิ (19 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
คำสั่ง รายละเอียดห้องสอบ การสอบ pre O-net (1 ธันวาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แก้ไขหนังสือเชิญประชุม (3 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว 421
ลงวันที่ 23 เมษายน 2558

เรื่อง การตรวจสอบประวัติของชาวอังกฤษในการป้องกันการละเมิดทางเพศต่อเด็กออนไลน์
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 421
ลงวันที่ 23 เมษายน 2558

เรื่อง การตรวจสอบประวัติของขาวอังกฤษในการป้องกันละเมิดทางเพศต่อเด็กออนไลน์
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 421
ลงวันที่ 23 เมษายน 2558

เรื่อง การตรวจสอบประวัติของชาวอังกฤษในการป้องกันการละเมิดทางเพศต่อเด็กออนไลน์
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 23 เมษายน 2558

เรื่อง โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 416
ลงวันที่ 22 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมปฏิบัติการ การนำยุทธศาสตร์การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพฯ สู่สถานศึกษา
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 427
ลงวันที่ 22 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุม เป็นวิทยากร และคณะทำงาน เรื่อง ยุทธศาสตร์การดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/001
ลงวันที่ 23 เมษายน 2558

เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดยกร่างการจัดโครงสร้างการบริหารฯ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว420
ลงวันที่ 22 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ไปศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ โดยมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยและเชิญตัวแทนเข้าร่วมประชุม
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 419
ลงวันที่ 22 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดกิจกรรม ภาคฤดูร้อย ปีการศึกษา 2557 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 415
ลงวันที่ 22 เมษายน 2558

เรื่อง รายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว410
ลงวันที่ 21 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งการโอนเงินค่าจ้างครูตามโครงการครูคลังสมอง จำนวน 22 อัตรา
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว ๔๑๑
ลงวันที่ 21 เมษายน 2558

เรื่อง การดำเนินการได้มาขออนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/1053
ลงวันที่ 21 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งอนุมัติงบระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 409
ลงวันที่ 21 เมษายน 2558

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรีและด้านนาฏศิลป์
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 408
ลงวันที่ 20 เมษายน 2558

เรื่อง การขยายเวลาการคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต แห่งศตวรรษที่ 21
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว407
ลงวันที่ 20 เมษายน 2558

เรื่อง การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว๓๙๒
ลงวันที่ 16 เมษายน 2558

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื้องการขอพระราชทานกราบบังคมทูลเสด็จพระราชดำเนินและการรับเสด็จฯ การขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ราชการ แ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 406
ลงวันที่ 20 เมษายน 2558

เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 399
ลงวันที่ 17 เมษายน 2558

เรื่อง การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 396
ลงวันที่ 16 เมษายน 2558

เรื่อง การประเมินผลการใช้งาน DLTV ผ่านระบบประเมิน DLTV EVAl
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 323 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com