dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านคำบง 2 เมืองมุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 29466 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ส่งกำหนดการ ตารางจัดกิจกรรม ค่ายภาษาไทย (21 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งยกผลสัมฤทธ์ิ (19 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
คำสั่ง รายละเอียดห้องสอบ การสอบ pre O-net (1 ธันวาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แก้ไขหนังสือเชิญประชุม (3 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว881
ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุม
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว879
ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558

เรื่อง โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 873
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558

เรื่อง พัฒนาศักยภาพการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสมดุลทางภาษาเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain Beads Learning: BBL (แก้ไขเพิ่มเติม)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 836
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดเรียงความ และการประกวดวาดภาพ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว876
ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2558
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 875
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558

เรื่อง การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 870
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558

เรื่อง การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 867
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวด/แข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/2055
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558

เรื่อง แจ้งผลการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 871
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2558
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 866
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 865
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

เรื่อง แจ้งโรงเรียนรับสือโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 864
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ส่งรายชื่อผู้เข้ารับป้ายตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 874
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558

เรื่อง ส่งกล่องสื่อบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 5
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 873
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558

เรื่อง พัฒนาศักยภาพการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสมดุลทางภาษาเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain Beads Learning :BBL
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว872
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558

เรื่อง แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว850
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การจัดสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชา
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว360
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง(วันอาสาฬหบูชา)
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแนะแนวการศึกษาและแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 838
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

เรื่อง เชิญชวนจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 341 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com