dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 5  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านคำบง 2 เมืองมุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 37355 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

การนิเทศและติตามประผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน(ปรับปรุง) (15 มกราคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ตรวจสอบการส่งสมัครแข่งขันทักษะวิชาการ (18 กันยายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในห้องเรียน (3 กันยายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งข้อมูลจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (2 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งกำหนดการ ตารางจัดกิจกรรม ค่ายภาษาไทย (21 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งยกผลสัมฤทธ์ิ (19 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
คำสั่ง รายละเอียดห้องสอบ การสอบ pre O-net (1 ธันวาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แก้ไขหนังสือเชิญประชุม (3 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว 579
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรีโลก 2559
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 577
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

เรื่อง การสรรหาบุคคลและองค์กรในหน่วยงานเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2559
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว570
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

เรื่อง โครงการสถานศึกษาต้นแบบความปลอดภัยทางถนน ปึ 3
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว569
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

เรื่อง การสำรวจสถานะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีการดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัด
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 567
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 571
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย (รักษ์ภาษาไทย) เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/1506
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สถานที่แข่งขันโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย (รักษ์ภาษาไทย) เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/0001
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

เรื่อง ขอให้ข้าราชการครูกรอกข้อมูลลดหย่อนภาษีผ่านระบบ e-money ด่วนๆ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 566
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

เรื่อง โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 14 พ.ศ.2560
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/1302
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1495
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

เรื่อง การประชุมอบรมการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา และการพัฒนาบุคลากรในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุุคคล ประจำปีการศึกษา 2559
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 577
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

เรื่อง เชิญประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 560
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 26
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว565
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 564
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

เรื่อง ขออนุญาตให้ครูและบุคลากรในสังกัดเข้าอบมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบ Infographics
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/1488
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

เรื่อง ขอให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ลับให้คม บ่มให้ลึก"
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว1484
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 559
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

เรื่อง การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัยหาหนี้สินข้าราชการครู
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 559
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

เรื่อง การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 553
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 389 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com