dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านคำบง 2 เมืองมุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 53142 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ไม่มีหนังสือค้าง
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว 045
ลงวันที่ 16 มกราคม 2560

เรื่อง กำหนดการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประเภทโควตา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/.047
ลงวันที่ 17 มกราคม 2560

เรื่อง การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมคามประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 046
ลงวันที่ 16 มกราคม 2560

เรื่อง ส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2560
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 044
ลงวันที่ 13 มกราคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา 2559
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 13 มกราคม 2560

เรื่อง ผลการตัดสินประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. ๒๕๖๐
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 039
ลงวันที่ 13 มกราคม 2560

เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2559
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว078
ลงวันที่ 13 มกราคม 2560

เรื่อง พิธีมอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 037
ลงวันที่ 11 มกราคม 2560

เรื่อง ข้อมูลนักเรียนสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้ข้อสอบกลาง (LAS) ปีการศึกษา 2559
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว028
ลงวันที่ 10 มกราคม 2560

เรื่อง ประกาศผล OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 031
ลงวันที่ 11 มกราคม 2560

เรื่อง การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษา ประจำปี 2560 มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 030
ลงวันที่ 11 มกราคม 2560

เรื่อง การรับสมัครรางวัลบริการรัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 17
ลงวันที่ 9 มกราคม 2560

เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการความช่วขเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 12 มกราคม 2560

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ.๒๕๖๐
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 027
ลงวันที่ 10 มกราคม 2560

เรื่อง โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว34
ลงวันที่ 11 มกราคม 2560

เรื่อง เผยแพร่ร่างแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 025
ลงวันที่ 10 มกราคม 2560

เรื่อง โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2560
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 033
ลงวันที่ 11 มกราคม 2560

เรื่อง ศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบภัยภาคใต้
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว19
ลงวันที่ 9 มกราคม 2560

เรื่อง การประชุมนำส่งข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online ให้แก่สถานศึกษา(Downloadไฟล์ที่เว็บสพป.)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/018
ลงวันที่ 9 มกราคม 2560

เรื่อง แนวทางการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา
ประเภท

หน่วยตรวจสอบภายใน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 020
ลงวันที่ 9 มกราคม 2560

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2560
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 432 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com