dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 4  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านคำบง 2 เมืองมุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 31890 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ตรวจสอบการส่งสมัครแข่งขันทักษะวิชาการ (18 กันยายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในห้องเรียน (3 กันยายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งข้อมูลจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (2 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งกำหนดการ ตารางจัดกิจกรรม ค่ายภาษาไทย (21 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งยกผลสัมฤทธ์ิ (19 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
คำสั่ง รายละเอียดห้องสอบ การสอบ pre O-net (1 ธันวาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แก้ไขหนังสือเชิญประชุม (3 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว 1363
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (วิทย์ 21 ราย)
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/2
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง แจ้งแก้ไขเลขที่บัญชีธนาคารคู่สัญญาของโรงเรียนในสังกัด
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1362
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขอเชิญชวน คัดเลือกนักเรียน ร่วมแสดงความสามารถกล่าวสุนทรพจน์ ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2558
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1359
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1359
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1361
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/1
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง แจ้งแก้ไขเลขที่บัญชีธนาคารคู่สัญญาของโรงเรียน
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1358
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำกับ ดูแลกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสานราชการระดับอำเภอและท้องถิ่น
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1352
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2559 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1351
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง จัดสรรงบประมาณปี 2559 ตามแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1354
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีชีวิต ปี 2558 (ปีที่ 5)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/2/2559
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง แจ้งแก้ไขเลขที่บัญชีธนาคารคู่สัญญาของโรงเรียน
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/1/2559
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง แจ้งแก้ไขเลขที่คู่สัญญา
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส. ค้างชำระตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1346
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การเฝ้าระวังเหตุนักเรียนความประพฤติไม่เหมาะสม
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1350
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การประเมินความสามารถของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามนโยบาย "ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้"
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1349
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1348
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1344
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 362 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com