dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 6  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านคำบง 2 เมืองมุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 42706 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ตรวจสอบการส่งสมัครแข่งขันทักษะวิชาการ (18 กันยายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในห้องเรียน (3 กันยายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งกำหนดการ ตารางจัดกิจกรรม ค่ายภาษาไทย (21 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งยกผลสัมฤทธ์ิ (19 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
คำสั่ง รายละเอียดห้องสอบ การสอบ pre O-net (1 ธันวาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แก้ไขหนังสือเชิญประชุม (3 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว1035
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำและตลาดนัดอาชีพ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1033
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากรและจัดนิทรรศการ "ตลาดนัดอาชีพ"
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1034
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559

เรื่อง ขอข้อมูลพนักงานราชการและอัตราจ้างทุกตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1032
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559

เรื่อง สำรวจความต้องการใช้ใบเสร็จรับเงินปีงบประมาณ 2560
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1027
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559

เรื่อง โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ฯ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1028
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559

เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1031
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1030
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559

เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สกสค. ประจำปี 2559
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1029
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ปี 2559
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/1024
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559

เรื่อง เชิญประชุม
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1011
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559

เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูสายงานบริหารสถานศึกษา
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1625
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2559

เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบลงทุน
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1021
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559

เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติการดำเนินโครงการบริหารจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/1016
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559

เรื่อง แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1020
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559

เรื่อง การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2559
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1017
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559

เรื่อง ขอให้สถานศึกษาส่งสำเนาใบแจ้งหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1016
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559

เรื่อง การอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2599 งบลงทุน
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/1015
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559

เรื่อง แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1013
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559

เรื่อง การจัดประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114045/83
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญในช่วงวันเข้าพรรษาของเครือข่าย
ประเภท

บ้านคำบง 2
เมืองมุกดาหาร


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 409 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com