dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านคำบง 2 เมืองมุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 26433 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แก้ไขหนังสือเชิญประชุม (3 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว 1118
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557

เรื่อง อบรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1125
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 (กลุ่มสาระศิลปะ)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1082
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

เรื่อง รายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2557 (โรงเรียนที่รายงานไม่ครบและยังไม่รายงาน)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/0
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1124
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1121
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอให้ส่งคืนที่ราชพัสดุที่ส่วนราชการครอบครองเกินความจำเป็นไม่ได้ใข้ประโยขน์ทางราชการ หรือใช้ประโยชน์ในราชการไม่เต็มพื้นที่
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1120
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี"
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1122
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557

เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2557)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/2471
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/รวม
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1103
ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557

เรื่อง การโอนเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าไฟฟ้า)
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1107
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557

เรื่อง เชิญประชุม
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1119
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการสู่การปฏิบัติ
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1118
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557

เรื่อง อบรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1117
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1116
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการและครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยเข้ารับการอบรม "ครูภาษาไทยสู่อาเซียน"
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1114
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557

เรื่อง เชิญคณะกรรมการประกวดและแข่งขันคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์และนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ประชุม
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1111
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ค
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1115
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1112
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557

เรื่อง การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1108
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557

เรื่อง พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 294 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com