dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 9  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านคำบง 2 เมืองมุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 26457 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แก้ไขหนังสือเชิญประชุม (3 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว1239
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 7/2558
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1235
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1232
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติด
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1237
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2557
ประเภท

หน่วยตรวจสอบภายใน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114045/98
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง เรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็น นาโสก ประชุม
ประเภท

บ้านคำบง 2
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1230
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขอความร่วมมือในการลงชื่อถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กพ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1237
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1229
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การเผยแพร่สติ๊กเกอร์ "อย่าลืมเด็กไว้ในรถ"
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1234
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การจัดตั้งงบประมาณปี 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1231
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การรับสมัครสมาชิก พ.ส.น. อายุเกิน 35 แต่ไม่เกิน 55 ปี
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1227
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง จัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1225
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง จัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1228
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง แจ้งการโอนค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงและค่าจ้างนักการนักการภารโรง
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว4261
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง โครงการลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว4260
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง โครงการลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1218
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมการดำเนินการสอน Pre O-NET ปีการศึกษา 2557
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1224
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขอให้ส่งสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงฯ และนักการภารโรง
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1223
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง อบรมปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1222
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1221
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 299 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com