dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านคำบง 2 เมืองมุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 30189 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

การนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในห้องเรียน (3 กันยายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งข้อมูลจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (2 สิงหาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งกำหนดการ ตารางจัดกิจกรรม ค่ายภาษาไทย (21 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งยกผลสัมฤทธ์ิ (19 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
คำสั่ง รายละเอียดห้องสอบ การสอบ pre O-net (1 ธันวาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แก้ไขหนังสือเชิญประชุม (3 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว1043
ลงวันที่ 4 กันยายน 2558

เรื่อง แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1042
ลงวันที่ 4 กันยายน 2558

เรื่อง แจ้งกำหนดการนิเทศ ติดตาม
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/2626
ลงวันที่ 4 กันยายน 2558

เรื่อง โครงการศึกษาปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนได้ โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค9
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1044
ลงวันที่ 4 กันยายน 2558

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1034
ลงวันที่ 2 กันยายน 2558

เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีชีวิต ปี 2558 (ปีที่ 5)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1036
ลงวันที่ 2 กันยายน 2558

เรื่อง ขอแจ้งความคืบหน้าผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการทรูปลูกปัญญาประจำปีการศึกษา 2558
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1037
ลงวันที่ 2 กันยายน 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดวาดภาพ
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1033
ลงวันที่ 2 กันยายน 2558

เรื่อง สรุปผลการสอบแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 21
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1035
ลงวันที่ 2 กันยายน 2558

เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสมดุลทางภาษาเด็กปฐมวัย ตามแนวทาง Brain Based Learning : BBL
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1031
ลงวันที่ 2 กันยายน 2558

เรื่อง การประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/001
ลงวันที่ 3 กันยายน 2558

เรื่อง แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1031
ลงวันที่ 2 กันยายน 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง และป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1032
ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2558

เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประะเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี พ.ศ.2558
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1029
ลงวันที่ 2 กันยายน 2558

เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู(วิทยาศาสตร์)
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1030
ลงวันที่ 2 กันยายน 2558

เรื่อง การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1026
ลงวันที่ 1 กันยายน 2558

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1021
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

เรื่อง โครงการเร่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1023
ลงวันที่ 1 กันยายน 2558

เรื่อง การนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในห้องเรียน
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1024
ลงวันที่ 1 กันยายน 2558

เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application ของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ๋ต่อพ่วง ประจำปีงบป
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว
ลงวันที่ 1 กันยายน 2558

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน เคเอฟซี เซเว่นชุ้ต ตัวแทนจังหวัดมุกดาหาร ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 347 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com