dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 1  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านคำบง 2 เมืองมุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 25957 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุเคราะห์วิทยากร (14 สิงหาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แก้ไขหนังสือเชิญประชุม (3 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557

เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด (แก้ไขกำหนดการใหม่)
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 873
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557

เรื่อง การตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2557
ประเภท

หน่วยตรวจสอบภายใน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 869
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว853
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557

เรื่อง (แก้ไขเอกสารแนบ) การเตรียมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว853
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557

เรื่อง การเตรียมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว878
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557

เรื่อง การเสนอของบประมาณ(แบบปกติ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 868
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557

เรื่อง การโอนเงินทุนการศึกษาเพื่่อการพัฒนา ปีการศึกษา 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 876
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557

เรื่อง การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาประเภทกรีฑา
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 875
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557

เรื่อง การอบรมให้ความรู้ด้านกรีฑาแก่ผู้ฝึกสอนกรีฑาภายในจังหวัดมุกดาหาร
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 868
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557

เรื่อง แจ้งตรวจสอบแก้ไข ซ่อมแซมข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC ปีการศึกษา 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/1
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557

เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธฺเข้ารับการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน อ.ก.ศ.ค.เขตพื้นที่การศึกษา
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 872
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557

เรื่อง หนังสือคู่มือการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBec chanel)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 852
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557

เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว856
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 857
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557

เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 866
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557

เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว867
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557

เรื่อง โครงการอบรมส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนร่วมนำร่องฯ จัดการศึกษาให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงยุคศตวรรษที่ 21
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 863
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557

เรื่อง โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีชีวิต ปี 2557
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 860
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557

เรื่อง การอบรมการดำเนินงานขยายผลโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 857
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557

เรื่อง แจ้งขยายเวลารับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 284 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com